Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko referent w dziale księgowości

<>

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA  WOLNE OD 01.02.2017r. STANOWISKO PRACY

REFERENTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

 

1.Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych,

c)       korzysta z pełni praw publicznych,

d)      posiada co najmniej wykształcenie średnie,

e)      nie karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

g)      biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych oraz poczty elektronicznej,

h)      znajomość ustaw o rachunkowości,         

i)        znajomość ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

j)       znajomość ustawy o finansach publicznych,

k)      znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
o ochronie danych osobowych,

l)        kurs kasjera złotowo-walutowy,

ł)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość obsługi programu SIGID Kasa,

b)      wysoka kultura osobista, systematyczność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       prowadzenie kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,

b)       przyjmowanie wpłat gotówki do kasy z tytułu usług opiekuńczych, odpłatności za DPS i innych,

c)       dokonywanie wypłat gotówki z kasy na podstawie zleceń,

d)       codzienne sporządzanie raportów kasowych na podstawie wszystkich dokumentów wpłat i wypłat gotówki dokonanych w danym dniu w kasie,

e)       terminowe odprowadzanie gotówki z kasy na rachunek bankowy,

f)        przechowywanie i odpowiednie zabezpieczanie pozostałej gotówki w kasie,

g)       wystawianie dowodów KW w celu wypłaty niepodjętych świadczeń,

h)       codzienne uzgadnianie z zastępcą głównego księgowego na koniec dnia ogólnej sumy wpływów do kasy
z sumą ujętą w raporcie kasowym,

i)        sprawdzanie prawidłowości wystawianych dokumentów kasowych,

j)        współpraca z konwojentami przy pobieraniu gotówki i jej odprowadzaniu,

k)       współpraca z bankiem i innymi instytucjami w ramach zawartych umów,

l)        posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących zakresu działu,

m)     współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie im w miarę możliwości pomocy fachowej,

n)       samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

o)       przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb Pracodawcy,

p)       ochrona danych osobowych,

q)       kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

r)        pełnienie zastępstwa za pracowników Działu Księgowości  według wskazań pracodawcy.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku referenta w Dziale Księgowości:

 

a)      zatrudnienie od 27.02.2017r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)     zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisko urzędnicze następuje na czas określony nie dłuższy niż
6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą,  zakończoną egzaminem,

c)      osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko referenta podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d)     praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu   pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e)     praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl. Lompy 1 i na terenie miasta Lubań.

 

5. W miesiącu grudniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae,

c)       kserokopie świadectw pracy,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.),- zmienionego przez § 1 pkt 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 10 lipca 2009 r.(Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 971)

h)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i)        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j)       oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych,

k)    w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13 lub pocztą na adres MOPS Lubań z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Dziale księgowości”

w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku. do godz. 14 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

Lubań, 31.01.2017r.

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

 

Osoba do kontaktu:

Teresa Kisiel

MOPS Lubań tel.75-6460411

 

Załączniki

ogłoszenie - referent w dziale Ksiegowości 2017 (308.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2017-01-31 16:01:50
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2017-01-31 16:06:09
Ostatnia zmiana:2017-01-31 16:14:08
Ilość wyświetleń:953

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij