Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zespół interdyscyplinarny

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lubaniu, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Lubań.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubaniu wchodzą min. przedstawiciele:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt, Praktyki Pielęgniarskiej „Senior”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY” WYKONYWANA PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY/GRUPĘ ROBOCZĄ

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO / GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROCEDURY:

1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych.

5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ / GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROCEDURY:

 • na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 • indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskiej Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny, może  on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
 • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 • formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,
 • zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza podejmują decyzję, jak często będą składane wizyty funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskiej Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

WSKAZÓWKI:

1. JEŻELI OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE NADUŻYWA ALKOHOLU, CZŁONKOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO LUB GRUPY ROBOCZEJ KIERUJĄ JĄ DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

2. JEŻELI ZACHODZI PODEJRZENIE, ŻE OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE DOPUŚCIŁA SIĘ PO RAZ KOLEJNY STOSOWANIA PRZEMOCY W TRAKCIE DZIAŁAŃ DOKONYWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY LUB GRUPĘ ROBOCZĄ, WYPEŁNIA SIĘ FORMULARZ „NIEBIESKA KARTA – C” W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDOKUMENTOWANIA NOWEGO ZDARZENIA

Podstawy prawne działania zespołu:

·       Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) ;

·       Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zm.) ;

·       Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,  poz. 930 ze zm.) ;

·       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz. U. z 2011, nr 209, poz. 1245) ;   

·       Uchwała Nr XLI/270 /2017 z dnia 31 października 2017r. Rady Miasta Lubań w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4653).

·       Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (ze zm.).

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba,
której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie
i uważasz, że
członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy,
zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

  

Informacja  o placówkach  i  instytucjach  świadczących  pomoc  osobom  i  rodzinom doznającym przemocy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
Plac Lompy 1
tel. 75 646 04 11
Czynny w dni robocze:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30

wtorek: 7:30- 17:00

piątek: 7:30-14:00

·  Porady socjalne i prawne.

 • Pomoc pieniężna i rzeczowa.
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu
Plac Lompy 1
tel. 75 646 44 77
Kontakt w dni robocze:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30

wtorek: 7:30- 17:00

piątek: 7:30-14:00

·  Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

 

Pełnomocnik ds. Uzależnień i patologii społecznych -  Monika Chojnowska,

ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu (Urząd Miasta Lubań):

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30

wtorek: 7:30- 17:00

piątek: 7:30-14:00

tel.: 75 646 44 26

 • Działalność profilaktyczno – informacyjno – edukacyjna związana z rozwiązywaniem problemu uzależnień oraz patologiami społecznymi.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Lubaniu
Monika Chojnowska – Przewodnicząca – tel. 75 646 44 26

Andrzej Mazurek – Zastępca Przewodniczącej – tel.: 75 646 44 55

Kontakt w dni robocze:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30

wtorek: 7:30- 17:00

piątek: 7:30-14:00

 • Udzielenie informacji związanych z rozwiązywaniem problemu uzależnień.
 • Wszczynanie postępowań o leczenie odwykowe

 

Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnień,

z siedzibą w Lubaniu, ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka) 

Punkt czynny:

wtorek, czwartek: 9:00 - 14:00.

tel.: 75 646 44 55

 • Udzielenie wszechstronnych informacji związanych z rozwiązywaniem problemu uzależnień.
 • Poradnictwo, konsultacje, wsparcie w rozwiązywaniu problemu uzależnień.

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy,

z siedzibą w Lubaniu przy ulicy 7 Dywizji 14 (przybudówka).

Punkt czynny:

poniedziałek, środa: 16:00 - 19:00.

piątek: 17:00 - 19:00.

tel.: 75 646 44 55

 • Porady socjalne i prawne.
 • Pomoc psychologa.
 • Udzielenie wszechstronnych informacji w zakresie zagrożenia bądź wystąpienia przemocy w rodzinie.

 

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Lubaniu

ul. Łokietka 2

Punkt czynny w dni robocze: 8:00 - 15:30.

tel.: 75 64 65 110

 • Pomoc i informacje dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin.
 • Wsparcie dla uzależnionych, którzy odbyli terapię, ale dalej potrzebują wsparcia.
 • Poradnictwo dla osób eksperymentujących z narkotykami, które potrzebują pomocy.
 • Poradnictwo dla rodziców, którzy zauważyli lub podejrzewają, że ich dziecko sięga po narkotyki lub inne środki psychoaktywne.
 • W razie potrzeby kierowanie do Ośrodków Stacjonarnych lub na konsultacje specjalistyczne.

 

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
ul. Sikorskiego 4
tel. 75 722 90 00
tel. alarmowy 997 lub 112
kontakt całą dobę

 • Interwencje domowe – w przypadku stwierdzenia przemocy domowej policja zakłada tzw. Niebieską Kartę.
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 • Wniosek o ściganie.
 • Kontakt z dzielnicowym lub kierownikiem rewiru dzielnicowych.

Sąd Rejonowy w Lubaniu – Zespół Kuratorski

Plac 3 Maja 12

tel. 75 646 46 36

· Wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych.

· Wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba,
której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie
i uważasz, że
członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy,
zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2017-04-07 07:55:39
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2017-04-07 08:19:27
Ostatnia zmiana:2020-02-03 14:06:04
Ilość wyświetleń:2545

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij