Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy - Radca prawny

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE OD 01.07.2017 STANOWISKO PRACY

RADCA PRAWNY

 

 

1.Wymagania niezbędne:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego - wpis na listę radców prawnych, zgodnie
z ustawą z dnia 6  lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 233 ze zm.)

f) co najmniej 5 lat uprawnień radcy prawnego,

g) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku radcy prawnego,

2.Wymagania dodatkowe:

 

a) co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej na stanowisku radcy prawnego,

b) dobra znajomość przepisów  prawa , w szczególności w zakresie ustaw: o pracownikach samorządowych;
o samorządzie gminnym; o pomocy społecznej; o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych; o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej; o finansach publicznych;

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ochronie zdrowia psychicznego, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o systemie oświaty; o ochronie danych osobowych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; prawo zamówień publicznych; kodeksu postępowania administracyjnego,

c) doświadczenie w pracy z klientami Ośrodka, z uwzględnieniem osób będących w kryzysie i osób
z niepełnosprawnością,

d) biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych oraz Internetu,

e) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, komunikatywność,

f) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prawna obsługa MOPS Lubań,

b) poradnictwo prawne dla klientów MOPS Lubań,

c) opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych,

d) opiniowanie projektów umów, porozumień, decyzji, postanowień, zarządzeń dyrektora,

e) wydawanie opinii prawnych,

f) występowanie w charakterze pełnomocnika MOPS Lubań w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

g) szkolenie pracowników MOPS w zakresie obowiązującego stanu prawnego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Radcy Prawnego:

a) przewidywany termin zatrudnienia to lipiec 2017 r.

 b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą,

c) w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 1 etatu, przeciętnie 20 godzin tygodniowo),
d) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl. Lompy 1 oraz w innych niezbędnych miejscach, w tym w sądach.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 894)

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych,

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 z dopiskiem:

 Dotyczy naboru na stanowisko Radcy Prawnego” w terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku. do godz. 14 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

b) Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.  Dodatkowe informacje:

a) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

c) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z  2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 902)”

 

Lubań, 13.06.2017r.

Osoba do kontaktu: Aneta Szpytma

 tel.75-6460411

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

Załączniki

ogłoszenie - radca prawny (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2017-06-13 15:48:03
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2017-06-13 15:50:17
Ostatnia zmiana:2017-06-13 15:50:20
Ilość wyświetleń:465
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij