Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nabór na wolne od 01.04.2018r. stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych

 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE OD 01.04.2018r. STANOWISKO URZĘDNICZE

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

 

1.Wymagania niezbędne:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych oraz poczty elektronicznej,

h) znajomość przepisów w szczególności w zakresie ustaw: o pracownikach samorządowych; o ochronie danych osobowych; Kodeksu postępowania administracyjnego; o świadczeniach rodzinnych; o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne; o systemie oświaty; o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, egzekucji administracyjnej, zasiłku dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 

2.Wymagania dodatkowe:

 

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie,

c) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań i prowadzenie spraw na podstawie ustaw mających zastosowanie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych tj. przede wszystkim:

a) wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków kierowanych do Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych,

b) prowadzenie postępowań i dokumentacji, przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,

c) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej,

d) sporządzanie zleceń wypłat świadczeń,

e) sporządzanie zaświadczeń,

f) obsługa oprogramowań stosowanych podczas pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych
i Dodatków Mieszkaniowych,

g) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,

h) współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie fachowej pomocy,

i) samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

j) przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb pracodawcy,

k) kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

j) obsługa zespołu interdyscyplinarnego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

 b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem,

c) praca w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

d) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Plac Józefa Lompy 1.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 894)

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Józefa Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 z dopiskiem:

 Dotyczy naboru na wolne od 01.04.2018r. stanowisko urzędnicze w dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych” w terminie do dnia 13 marca 2018 roku. do godz. 14 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

b) Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Dodatkowe informacje:

a) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

c) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z  2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 902 ze zm.)”

 

Lubań, 02.03.2018r.

Osoba do kontaktu: Szpytma Aneta

 tel.75-6460411

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

  

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Teresa Kisiel
Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2018-03-02 11:46:15
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2018-03-02 11:49:31
Ostatnia zmiana:2018-03-02 11:49:37
Ilość wyświetleń:222
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij