Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2019 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

W LUBANIU

za rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubań, 01.02.2020

Wstęp

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu realizował zadania wynikające z jego Statutu.

Struktura zatrudnienia w MOPS Lubań przedstawiała się następująco :

Dyrektor,

Zastępca Dyrektora,

Radca Prawny (1/2 etatu),

Dział Pomocy Społecznej (16 etatów),

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych (12 etatów),

Dział Księgowości (4 etaty),

Dział Administracyjny (1 etat i trzy 1/2 etaty )

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych (1 etat) 

 

Struktura wydatków

Nałożone na jednostkę zadania można podzielić na zadania własne gminy /finansowane z budżetu Miasta Lubań oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego / i zdania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.

OGÓŁEM WYDATKI PLANOWANE NA 2019r. WYNOSIŁY           24.552.114,76 

Wykorzystano w roku 2019                                                                     23.984.760,92  

w tym:

zadania własne : plan na 2019r.   5.485.069,26 zł

wykorzystano                                  5.102.743,22 zł

 

zadania zlecone: plan na 2019r.   19.067.045,50 zł

wykorzystano :                                18.882.017,70 zł

Tabela nr 1. Plany finansowe i struktura wydatków

 

 

 

Realizowane zadanie

Plan 2018

w zł

Wykonanie 2018

w zł

Plan 2019

w zł

Wykonanie 2019

w zł

W ramach zadań własnych

1

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

347.150

 

337.288,37

 

260.600

 

206.979,24

2

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

193.450

 

192.078,03

 

185.740

 

185.072,10

3

Rodziny zastępcze

90.723

87.841,44

130.023

129.886,66

4

Pogrzeby

32.000

21.642,60

20.000

6.060,82

5

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe

52.000

51.316,50

49.300

48.190,27

6

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

991.500

962.807,46

940.000

939.129,31

7

Usługi opiekuńcze

201.400

172.777,95

197.500

189.951,70

8

Posiłek dla potrzebujących

247.000

238.541,25

190.090,26

164.024,92

9

Wigilia dla potrzebujących

3.500

3.335,28

4.000

3.640

10

Dodatki mieszkaniowe

400.000

372.571.08

356.000

346.330,69

11

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:

2.173.585

2.094.352,37

2.216.886

2.072.649,35

12

Utrzymanie asystentów rodziny:

107.480

100.203,49

105.306

101.849,69

13

Zasiłki stałe:

669.000

598.900,25

582.714

550.638,25

14

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne):

112.400

77.685,46

110.000

66.466,98

15

Ośrodki wsparcia

( schroniska)

61.750

32.823,70

116.910

74.016,69

W ramach zadań zleconych:

 

 

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne:

6.275.000

6.273.107,63

6.800.000

6.655.955,75

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy

84.100,-

83.276,92

94.000

91.536,91

 

Świadczenia wychowawcze

7.900.000

7.872.884,59

11.460.700

11.449.571,35

 

Świadczenia „Dobry start”

620.000,-

592.550

616.450

594.430

 

Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi:

34.104,-

34.104,-

43.543,50

43.543,50

 

Dodatki energetyczne

25.340,-

22.327,59

22.269

20.249,56

 

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wydawaniu decyzji dla świadczeniobiorców pomocy społecznej (ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni).

3.474,-

2.651,58

4.000

3.396,99

 

Obsługa Karty Dużej Rodziny.

396,-

310,41

1.999

1.239,92

 

Wypłata świadczeń w ramach programu „Za życiem”

16.495,-

16.494,88

4.124

4.123,72

 

Usługi specjalistyczne

11.100,-

9.540,-

19.960

17.970

 

Obsługa dłużników alimentacyjnych

0

0

20.000

17.856,55

Tabela nr 2. Struktura dochodów.

Nazwa:

2018r.

2019r.

DOCHODY

w tym:

91.386,06 zł

91.843,12 zł

 

Opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

53.031,94 zł

47.283,75 zł

Opłaty za usługi opiekuńcze

29.479,73 zł

34.812,18 zł

Zwrot dochodów i wydatków

8.695,89 zł

9.654,81 zł

Zwrot kosztów upomnień w sprawie należności

116,00 zł

92.38 zł

Odsetki od dodatku mieszkaniowego

62,50 zł

0

 

Opis realizacji zadań

 

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku realizowało 11 pracowników socjalnych.

a) Charakterystyka społeczno-demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystały 742 osoby z 371 rodzin.

W świetle ustawy o pomocy społecznej jedna rodzina może korzystać z wielu form pomocy zarówno z zadań własnych, jak i zleconych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedstawionych poniżej danych.

Szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej świadczeniobiorców objętych pomocą społeczną zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3: Struktura demograficzna świadczeniobiorców

L.p.

Typ gospodarstwa domowego

Liczba rodzin 2018

Liczba rodzin w 2019

Liczba osób w rodzinach 2018

Liczba osób  w rodzinach 2019

1

Jednoosobowe

265

234

265

234

2

Emerytów i rencistów

80

42

157

67

3

Rodziny z dziećmi

137

100

482

342

4

Rodziny niepełne

59

47

172

133

Ogółem*

451

371

850

742

*Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin i osób, ponieważ jedna rodzina może być ujęta w kilku pozycjach.

 

W 2019 roku pomoc społeczna adresowana była przede wszystkim do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz rodzin z dziećmi.

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe.

Powody przyznania mieszkańcom Lubania pomocy społecznej obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4 : Powody przyznania pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin 2018

Liczba rodzin 2019

Liczba osób w rodzinach 2018

Liczba osób w rodzinach

2019

Ubóstwo

255

216

445

360

Bezdomność

25

23

27

26

Potrzeba ochrony macierzyństwa

5

6

26

26

Bezrobocie

135

102

274

193

Niepełnosprawność

190

157

306

247

Długotrwała lub ciężka choroba

136

122

226

188

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego

43

36

150

 

121

Narkomania

6

5

14

18

Alkoholizm

52

79

45

74

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

6

8

 

3

 

4

 

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej były:

 • ubóstwo
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • bezrobocie
 • alkoholizm
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
 • bezdomność
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • potrzeba ochrony macierzyństwa
 • narkomania

 

b) Realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

Realizację wybranych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została w tabeli nr 5

Tabela nr 5: Udzielone świadczenia-zadania własne

Formy pomocy

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

Liczba

rodzin

Liczba osób

w rodzinach

Koszt świadczenia

/w pełnych złotych/

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Zasiłki okresowe

151

121

147

121

277

203

184.261

168.179

Zasiłki celowe

i pomoc w naturze

172

138

168

119

315

221

118.569

86.695

Sprawienie pogrzebu

9

3

9

3

14

4

21.643

6.061

Schronienie

23

16

19

16

23

16

54.653

74.017

Usługi opiekuńcze

54

53

53

53

66

65

141.179

154.120

Zasiłki stałe

Ogółem

 

130

116

126

113

165

148

599.275

553.864

Pobyt w domu

pomocy społecznej

38

37

38

37

38

37

912.373

881.218

 

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który był realizowany od stycznia do sierpnia 2019r. pomocą objęto 191 osób, w tym:

 • 21 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • 46 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • 124 osób dorosłych.

Osoby te otrzymały 20.695 posiłków, w tym:

 • 6.415 to pełen obiad
 • 14.280 to jedno gorące danie /zupa.

Poza w/w Programem z gorących posiłków okresie od stycznia do sierpnia 2019r. skorzystało też 9 osób, których dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie przekraczał 150% było to 4 osoby dorosłe i 5 dzieci.

Ponadto w okresie od września do grudnia 2019r. przyznawano świadczenia pieniężne za zakup żywności lub posiłku. Z tej formy pomocy skorzystało 98 osób z 81 rodzin. Przyznano 329 świadczeń na kwotę 47.985,- zł.

Poza Programem z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba dziecko.

 

c) praca socjalna

Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla 167 rodzin liczących 357 osoby.

 

d) kontrakty socjalne

Dla podniesienia skuteczności działań w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, pracownik socjalny może prowadzić pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny, w którym opracowuje ocenę sytuacji rodziny, formułuje cele, które osoba czy rodzina ma osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania pracownika socjalnego i podopiecznego.

W 2019 roku pracownicy socjalni zawarli 52 kontraktów socjalnych.

 

e) diagnozy środowiskowe

W ramach rozeznania podległych pracownikom socjalnym rejonów opiekuńczych, przeprowadzono 424  diagnoz środowiskowych, tj. rozeznania sytuacji socjalno–bytowej osób, które nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

 

f) asystenci rodziny

W 2019 roku zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony w MOPS było dwóch asystentów rodziny, których głównym zadaniem była pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystenci objęli swoją pomocą 28 rodziny liczące 62 dzieci.

 

g) karta dużej rodziny

w 2019 roku przyjęto 171 wniosków o Kartę Dużej Rodziny. Wydano 379 kart w tym 96 dla dzieci i 283 dla dorosłych.

 

h) w 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu uczestniczył również w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do którego zakwalifikowano 186 rodzin tj. 450 osób

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych w 2019r. skorzystało ogółem 1.082 rodzin.

Liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne ogółem wyniosła 1.118 osób.

 

Szczegółowa struktura udzielonych świadczeń rodzinnych przedstawiona jest w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 .

Lp.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA ŚWIADCZEŃ 2018

LICZBA ŚWIADCZEŃ 2019

1.

Zasiłki rodzinne

7.782

7.544

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

3.562

3.356

2.1.

urodzenia dziecka

53

43

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

89

146

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

504

534

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

919

840

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

775

612

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

111

62

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

1111

1.119

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami

11.344

10.900

3.

Zasiłki pielęgnacyjne

7.754

7.532

4.

Świadczenia pielęgnacyjne

987

1.028

5.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

253

258

Razem świadczenia opiekuńcze

8.994

8.818

6.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

100

93

7.

Zasiłek dla opiekuna

175

126

 

Tabela nr 7. Struktura wydatków świadczeń rodzinnych w tym świadczeń rodzicielskich, składek emerytalno-rentowych i zasiłków dla opiekuna oraz składek zdrowotnych.

Lp.

Rodzaj świadczeń

Kwota środków wydatkowana

w 2018

Kwota środków wydatkowana

w 2019

1

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z ustawy „ Za życiem” w tym:

 

4.784.225,46 zł

 

5.098.391,16 zł

1a

świadczenie rodzicielskie

465.979,80 zł

426.007,08 zł

1b

Składki emerytalno-rentowe

353.599,97 zł

389.790,85 zł

1c

Zasiłki dla opiekunów

93.800 zł

77.566,50 zł

2

Składki zdrowotne

83.276,92 zł

91.536,91 zł

 

Odzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwotę 11.241,60 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów 620,- zł. W 2019 roku wypłacono 1 świadczenie w ramach programu „Za życiem” na kwotę 4.000,- zł.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2019r. wypłacono 2.470 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 251 osób uprawnionych.

Strukturę wydatków z funduszu alimentacyjnego obrazuje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Struktura wydatków i liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

KWOTA WYDATKU 2018

KWOTA WYDATKU 2019

LICZBA ŚWIADCZEŃ 2018

LICZBA ŚWIADCZEŃ 2019

Ogółem

-w tym na osobę uprawnioną w wieku:

0-17 lat

18-24

24<

981.468 zł

990.003 zł

2.465

2.470

 

851.967zł

 

857.216 zł

 

2.148

 

2.131

129.501 zł

0

132.987 zł

0

317

0

339

0

 

W 2019 roku w ewidencji MOPS figurowało 667 dłużników alimentacyjnych, w tym 433 zamieszkujących na terenie Lubania. W porównaniu w 2018r. 637/417.

 

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili w 2019r.  342.480,47 zł ( w roku 2018: 377.262,16 zł) należności głównych, z czego przekazano:

 

-  274.053,29 zł na dochody budżetu państwa

-  68.427,18 na dochody Gminie Miejskiej Lubań.

 

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano z funduszu alimentacyjnego 3.750 zł.

 

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu o aktywizację zawodową 8 dłużników alimentacyjnych,

2) skierowano do Prokuratury 235 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,

3) przeprowadzono 48 wywiadów,

4) skierowano do Starostwa Powiatowego w Lubaniu 5 wniosków o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,

5) zobowiązano 21 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2019 roku realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 

Tabela nr 9. Struktura wydatków, liczba świadczeń i wydanych decyzji z zakresu świadczeń wychowawczych.

lp

Nazwa

Rok 2018

Rok 2019

1

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczeń wychowawczych na dziecko/dzieci

1060

1802

2

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

1235

2101

2a

w tym liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych drogą elektroniczną

337

1693

3

Liczba wydanych decyzji i informacji w sprawie świadczenia wychowawczego

1259

2148

3a

w tym liczba wydanych decyzji i informacji przyznających prawo doświadczenia wychowawczego

1098

1989

4

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie)

7.764.092,83

11.302.721,49

5

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie rzeczowej lub opłacania usług

20

44

 

ŚWIADCZENIA DOBRY START

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2019 roku realizował zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ‘Dobry Start”

 

Tabela nr 10. Struktura wydatków, liczba świadczeń i wniosków.

Lp

Nazwa

 2018r.

 2019r.

1

Liczba złożonych wniosków wyniosła

1.477

1.509

2

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia

1.911

1.918

3

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie)

 

573.300 zł

 

573.250 zł

 

 DODATKI MIESZKANIOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2019 roku realizował zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych co przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11.

Lp.

nazwa

2018r.

2019r.

1

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało ogółem

277

244

2

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych

473

401

3

W sprawie dodatków mieszkaniowych wydano decyzje w tym:

592

487

3a

 odmowne

42

20

3b

wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego.

63

36

Dodatki mieszkaniowe były przekazywane do 90 zarządców.

 

DODATKI  ENERGETYCZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2019 roku realizował również zadania wynikające z ustawy prawo energetyczne.

W 2019 roku z dodatków energetycznych skorzystało ogółem 169 rodziny,( 2018r. 182 rodziny).

W sprawie dodatków energetycznych wydano 372 decyzje, ( w roku 2018 – 394).

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 19.818,83 zł, ( w 2018r. 21.890,59 zł).

 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2019 roku realizował zadania wynikające z ustawy                             o systemie oświaty, tzn. prowadził postepowania w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku realizowano decyzje przyznające stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019. Wypłacono łącznie 38.261,37 zł.

W okresie od września do grudnia 2019 roku, złożono wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 dla 66 uczniów. Przyznano stypendium szkolne na łączną kwotę 38.880 zł.

W ramach wydatków kwalifikowanych zwrócono wnioskodawcom 28.205.61 zł (o 10.674,39 zł mniej niż przyznano w decyzjach). 32 osoby rozliczyły się częściowo, natomiast 20 rozliczyło się z całego stypendium.

W roku 2019 nie złożono wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono dotację w wysokości 16.826,41 zł, natomiast do Urzędu Miasta Lubań dotację w wysokości 0,- zł.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI MOPS LUBAŃ

1. Poradnictwo specjalistyczne

Przez cały rok prowadzono pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego prawnego, z którego skorzystało 19 podopiecznych, którym udzielono 58 porad prawnych.

 

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z której w roku 2019r. skorzystało 6 osób, które wypożyczyły

a) wózek inwalidzki szt. 4,

b) balkonik szt. 1,

c) łóżko z materacem szt. 2,

 

3. Zespół Interdyscyplinarny.

W roku 2019 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                           w Rodzinie oraz 261 spotkań grup roboczych. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” w 38 rodzinach, natomiast w stosunku do 11 rodzin zakończono w/w procedurę.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w 1 szkoleniu o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz brali udział w superwizji.

 

                                                                                                                                               Aneta Szpytma

                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                    w Lubaniu

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2020-02-04 15:33:51
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2020-03-18 11:57:06
Ostatnia zmiana:2020-03-18 11:57:19
Ilość wyświetleń:44

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij