Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

REGULAMIN

 IV PRZEGLĄDU DOROBKU ARTYSTYCZNEGO SENIORÓW

W LUBANIU

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.Organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu

ul. Mickiewicza 7

tel/fax (075)7223969

email: ddzpluban@poczta.onet.pl

2.Termin i miejsce:

19  maj 2011 rok

Rejestracja uczestników od godziny 08:00 do  09:45

Występy  uczestników: od godziny 10:00 -18:00

Miejsce występów i ekspozycji: sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

ul. Kościuszki 4

3.Cele i założenia IV Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów, zwanego w dalszej części Regulaminu Przeglądem:

- rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych uczestników Przeglądu

- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników Przeglądu poprzez bezpośredni kontakt z piosenką, tańcem i muzyką;

- prezentacja twórców i pielęgnowanie tradycji artystycznych;

- pielęgnowanie integracji międzypokoleniowej;

- integracja społeczna i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, wykluczeniu społecznemu i regionalizacji osób starszych i niepełnosprawnych;

- zapoznanie się z dorobkiem artystycznym seniorów z terenu Dolnego Śląska;

- stworzenie możliwości zaprezentowania mieszkańcom województwa dolnośląskiego dorobku artystycznego osób starszych i niepełnosprawnych;

 

4.Kategorie:

- soliści;

- zespoły  wokalno – instrumentalne;

- chóry;

- kabarety;

- mini formy teatralne;

- grupy taneczne;

- twórcy rękodzieła artystycznego;

5.Repertuar i czas występu:

- Uczestnicy przygotowują program sceniczny o tematyce dowolnej, nie przekraczający ustalonego przez Organizatora czasu występu.

- Czas występu dla poszczególnych kategorii:

SOLIŚCI – (1 utwór do 3  minut)

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE – (2 utwory nie przekraczające 6 minut)

CHÓRY – (2 utwory nie przekraczające 6 minut)

KABARETY – (1-2 skecze nie przekraczające  6 minut )

Formy Teatralne – (1 przedstawienie do 10 minut)

Grupy Taneczne – ( 1 układ do 6 minut)

- Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane.

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu występu dla poszczególnych kategorii.

6.Ekspozycje rękodzieła artystycznego:

- Twórcy rękodzieła artystycznego wystawiają swoje prace o tematyce dowolnej w auli Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu na specjalnie wydzielonych stoiskach;

- Twórcy rękodzieła artystycznego obowiązani są wystawić swoje prace na pół godziny przed oficjalnym otwarciem;

- Organizator może odmówić wystawienia rękodzieła, jeżeli godzi ono w uczucia innych uczestników oraz osób odwiedzających Przegląd a ponadto narusza prawa osób trzecich;

- Organizator zastrzega sobie ograniczenie  liczby ekspozycji do 12 uczestników Przeglądu w kategorii twórcy rękodzieła artystycznego

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

1.W Przeglądzie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, placówki, organizacje pozarządowe, kluby, koła, świetlice, ośrodki kultury stowarzyszenia zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne  z terenu Dolnego Śląska.

2.Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby występów do 10 prezentacji dla każdej kategorii;

3.Z uwagi na ograniczoną możliwość prezentacji uczestników, przy ustalaniu liczby uczestników Przeglądu obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.Uczestnicy zakwalifikowani do Przeglądu zostaną poinformowani pisemnie lub drogą elektroniczną o godzinie występu.

5.Ostateczna decyzja o uczestnictwie w Przeglądzie danego uczestnika należy do Organizatora.

6.Uczestnicy Przeglądu winni zgłosić się na 1 godzinę przed oficjalnym otwarciem imprezy w punkcie rejestracyjnym, w przypadku nie odnotowania rejestracji dany uczestnik traci możliwość występu podczas Przeglądu.

7.W przypadku zakwalifikowania się do Przeglądu i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w Przeglądzie zobowiązuje się uczestników do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji.

8.Uczestnictwo w Przeglądzie potwierdza się przesyłając drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1, do dnia 15 kwietnia 2011 roku do godziny 17:00 (decyduje data wpływu do Placówki, a nie data stempla pocztowego) na adres MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DOM DZIENNEGO POBYTU W LUBANIU ul. Mickiewicza 7 59-800 Lubań, ddzpluban@poczta.onet.pl lub faksem pod numer 75 722 39 69.

9.Kolejność występów podczas Przeglądu ustala Organizator. Harmonogram występów przygotowuje Organizator i zobowiązuje się rozesłać go wszystkim uczestnikom do 16 maja 2011r. Zgłaszający się uczestnicy selekcjonowani będą do występów, według nadchodzących zgłoszeń.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności występów, wynikających z organizacji i przebiegu Przeglądu.

11.Ostateczny termin dokonywania zmian w karcie zgłoszeniowej to 10 maj 2011r. Po tym terminie wszelkie informacje związane z organizacją i przebiegiem Przeglądu dostępne będą na stronie internetowej: www.mops.luban.pl w zakładce Dom Dziennego Pobytu pod hasłem IV Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów lub drogą telefoniczną z nr (075) 722 39 69 lub/i email:ddzpluban@poczta.onet.pl

12.Uczestnicy IV Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów zobligowani są :

a) dostarczyć Organizatorowi  podpisaną płytę CD z podkładem muzycznym nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem Przeglądu, w punkcie rejestracyjnym, który mieścić się będzie w Miejskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Lubaniu;

b) stawić się nie później niż 1 godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem Przeglądu w Miejskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Lubaniu oraz nie później niż 10 min przed  występem scenicznym przy prawych drzwiach wejścia na scenę oznaczonych napisem „WEJŚCIE”;

c) do zajęcia wyznaczonego rzędu podpisanego swoją nazwą, co umożliwi szybkie odnalezienie danego wykonawcy;

d) po występie scenicznym opuścić scenę z prawej strony, kierując się w przeciwną stronę do wejścia;

e) do poszanowania czasu występu innych uczestników;

f) przestrzegać wytyczony przez Organizatora czas występu scenicznego;

g) do dostosowania się do poleceń Organizatora, w trakcie odbywania się Przeglądu;

h) przestrzegać ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej i społecznej;

i) przestrzegać zakazu spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych na terenie budynku Miejskiego  Domu Kultury w Lubaniu podczas trwania Przeglądu

j) do zapoznania się, przestrzegania i przesłania podpisanego Regulaminu wraz z Kartą Uczestnictwa

k) wytypować swoich przedstawicieli (od 1 do 5), którzy wchodzić będą w skład  Komisji Konkursowej

13.Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają w dniu Przeglądu własnym środkiem transportu, na koszt własny. Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

14.Udział w IV Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów jest bezpłatny

15.Przegląd ma charakter konkursu.

16.W Przeglądzie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

17.Każdy  ma prawo zgłosić dowolną liczbę uczestników.

18.Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora Przeglądu.

19.Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zgłoszenia oraz inne nadesłane materiały wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

III.ZASADY OCENY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYSTEPÓW:

1.Ocenie podlegają wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Przeglądu

2.Oceny dokonywać będzie Komisja Konkursowa ( w ilości 5 osób) powołana losowo przez Organizatora z przedstawicieli wskazanych przez uczestników, zgodnie z postanowieniami części II pkt 12 ppkt k Regulaminu.

3.Osoby wyłonione w trybie określonym w pkt 2 Organizator poinformuje drogą elektroniczną, pisemną lub telefoniczną.

4.Skład Komisji Konkursowej będzie ustalany osobno dla każdej z poszczególnych kategorii Przeglądu.

5.Członkowie Komisji Konkursowej oceny dokonywać będą jawnie na kartach głosowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem braku możliwości oddawania głosu  na własnego reprezentanta podczas głosowania.

6.W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez więcej niż jednego uczestnika przeglądu, otrzymują oni równoważnie to samo miejsce.

7.Nagrody w poszczególnych kategoriach przyznawane będą w następującej skali

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

8.Kryteria Oceny:

autentyczność i oryginalność,

ogólny wyraz artystyczny;

walory artystyczne; estetyka pracy;

samodzielność wykonania;

stopień trudności;

9.Ocena stoisk rękodzielniczych, odbywać się będzie na  zasadach  jak wyżej.

10.Obliczanie głosów z kart głosowania poszczególnych członków Komisji Konkursowej odbędzie się w obecności wszystkich członków Komisji.

11.Komisja Konkursowa zlicza wszystkie głosy z poszczególnych kart głosowania i wyniki obrad wpisuje do Protokołu Głosowania Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

12.W przypadku takiej samej ilości zebranych głosów z kart głosowania, Komisja dokonuje przyznania miejsc równoważnych.

 

IV. NAGRODY W PRZEGLĄDZIE

W przypadku nieodebrana nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.  Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału poszczególnych nagród dla każdej z kategorii konkursowej Przeglądu.

 

V. INFORMACJE O PRZEGLADZIE

 

  1. Wszelkie informacje na temat Przeglądu zamieszczone zostaną na  stronie www.mops.luban.pl

2.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 75 722 39 69, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00 – 17.00.

3.Organizator nie informuje o nie zakwalifikowaniu się do Przeglądu.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Niniejszy Regulamin Przeglądu jest dostępny do wglądu w Siedzibie Organizatora oraz  na stronie www.mops.luban.pl,

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których Organizator przy zachowaniem należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Przeglądzie. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

4. Zapytania dotyczące Przeglądu należy kierować na adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu ul. Mickiewicza 7 59-800 Lubań, tel. 75 722-39-69,e:mail ddzpluban@poczta.onet.pl

5.Organizator Plebiscytu ma prawo wykluczyć Uczestnika Przeglądu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu bez podania przyczyn.

7. Zasady określone w Regulaminie nie podlegają negocjacjom.

8.Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu.

 

9.Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 19.05.2011r., podczas uroczystego wręczania nagród, stanowiącego podsumowanie IV Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów, a następnie wyniki IV Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

10.Uczestnicy upoważniają Organizatora do publikacji  zdjęć i tekstu reportażu na  temat Przeglądu zawierających ich wizerunek oraz całość lub część prezentowanych przez nich utworów Dorobku Artystycznego Seniorów i instytucji w nim uczestniczących. Jednocześnie uczestnicy nie będą dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęć i tekstu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

11.Organizator posiada prawo do nieodpłatnego filmowania i fotografowania uczestników IV  Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów.

12.Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji  uczestników Przeglądu  w radio, TV, prasie, bez wypłacania honorariów.

Załączniki

Karta Uczestnictwa w IV Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2011-03-22 12:28:11
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2011-03-22 12:28:07
Ostatnia zmiana:2012-09-07 08:10:26
Ilość wyświetleń:1578
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij