Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA W 2011 ROKU SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM"

                                                                 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                             MOPSD/341-5/11

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI
14.000 EURO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu z/s przy Placu Lompy 1, 59-800 Lubań (woj. dolnośląskie) zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2011 ROKU
SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia

                                                                     

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń teoretycznych i praktycznych w następujących zawodach  
i umiejętnościach:

a)      operator wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego
– dla 5 osób,

b)     przedstawiciel handlowy – dla 6 osób,

c)      opiekunka osób starszych – dla 4 osób,

d)     szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy -  dla 15 osób,

e)      kurs prawa jazdy kategorii B – dla 6 osób,

w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szkolenia muszą być przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Dla kursu prawa jazdy kategorii B realizacja i program kursu winien być zgodny z ustawą
z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 2005 r. Nr 217,
poz. 1834 z późniejszymi zmianami).

2.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.      Zamówienie niniejsze składa się z pięciu następujących części:

Część 1 – szkolenie w zakresie: operator wózków widłowych z egzaminem Urzędu
                     Dozoru Technicznego – dla 5 osób,

Część 2 – szkolenie w zakresie: przedstawiciel handlowy – dla 6 osób,

Część 3 – szkolenie w zakresie: opiekunka osób starszych – dla 4 osób,

Część 4 – szkolenie w zakresie: aktywne poszukiwanie pracy dla 15 osób

Część 5 – szkolenie w zakresie: kurs prawa jazdy kategorii B – dla 6 osób[1].

Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia, najem lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia
i z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW, zapewnienie uczestnikom szkolenia niezbędnych narzędzi, materiałów szkoleniowych i artykułów w ilościach niezbędnych do nabycia przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu tematyki ujętej w programie szkolenia, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe)
[2] do lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przy realizacja szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B należy dodatkowo jeszcze: zapewnić badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy kategorii B, zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia samodzielne stanowisko szkoleniowe w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. podręcznik kierowcy kategorii B, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, płytę CD z komputerową bazą danych pytań, materiały firmowe, itp.), przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowo opłacić pierwszy egzamin  państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B
dla każdego uczestnika szkolenia.

Zaleca się, by wymiar dzienny każdego ze szkoleń wynosił ok. 6 godzin lekcyjnych

            Zaleca się by program szkoleń zawodowych w zakresie realizacji części od 1 do 4 przedmiotu zamówienia był zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych
i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. 

 

Wymiar godzinowy szkoleń dla poszczególnych części przedstawia się następująco:

1.      Operator wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego (zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz z egzaminem UDT).

Wymiar 67 h lekcyjnych (zajęcia teoretyczne i praktyczne)  + 3 h lekcyjne na egzamin UDT. Ilość osób: 5,

 

2.      Przedstawiciel handlowy (akwizytor) - zajęcia teoretyczne. Wymiar 50 h lekcyjnych. Ilość osób: 6.

Zamawiający zaleca, aby zakres tematyczny oraz program zajęć dot. przedstawiciela handlowego obejmował zajęcia w zakresie pozyskiwania umiejętności np: kształtowania wizerunku aktywizatora, przeprowadzania analizy rynku i wyboru docelowych segmentów rynku, prowadzenia sprzedaży akwizycyjnej.

 

3.      Opiekunka osób starszych (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Wymiar 50h lekcyjnych:  
(30h teoria, 20 h praktyka). Ilość osób: 4.

 

Zamawiający zaleca, aby zakres tematyczny oraz program zajęć dot. opiekunki osób starszych obejmował zajęcia w zakresie pozyskiwania umiejętności np.: wykonywania codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wykonywania czynności wspierających biologiczne funkcje życiowe, organizowania czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa.

Zajęcia praktyczne powinny być przeprowadzone w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami starszymi.

 

4.      Szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy wraz z konsultacją z psychologiem
(zajęcia teoretyczne i praktyczne).
Wymiar 45 h lekcyjnych (teoria 30 h, praktyka 15h) + 15 h lekcyjnych przeznaczone na indywidualne konsultacje z psychologiem po 1 h. na osobę = Razem 60 h lekcyjnych. Ilość osób 15.

Szkolenie w/w winno być realizowane w oparciu o program szkolenia rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Cel zajęć aktywizacyjnych:

1.   Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie metod poszukiwania pracy.

2.   Przekazanie umiejętności sporządzania dokumentów (np. CV, list motywacyjny).

3. Wyposażenie uczestników w umiejętność oceny własnych cech i predyspozycji
      zawodowych.

4. Przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień rynku pracy.

5. Nabycie przez uczestników umiejętności szukania ofert pracy.

6. Przekazanie innych treści, będących przedmiotem zajęć aktywizacyjnych.

Zamawiający wymaga aby zakres tematyczny oraz program zajęć aktywizacyjnych obejmował zajęcia w zakresie pozyskiwania umiejętności:

-       szukania ofert pracy,

-       autoprezentacji, w tym zajęcia w zakresie wyglądu zewnętrznego (wizaż i stylizacja),

-       pisania życiorysu i listu motywacyjnego,

-       opracowywania planów działania,

-       prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

-       oceny własnych cech i predyspozycji zawodowych.

5.      Kurs prawa jazdy kategorii B

Kurs prawa jazdy kategorii B (część 5 zamówienia) powinien trwać:

-        szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych/ grupę). Zajęcia szkoleniowe powinny być planowane 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, a za zgodą osób skierowanych na szkolenie, także w dni ustawowo wolne od pracy tj. soboty, niedziele.

-        szkolenie praktyczne w wymiarze 30 h zegarowych/uczestnika szkolenia Instytucja szkoląca zrealizuje według indywidualnych harmonogramów ustalonych wspólnie
z Zamawiającym dla każdego uczestnika szkolenia.

 

4.      Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2011 r.

Z uwagi na konieczność skoordynowania terminów realizacji części przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wymagają (na etapie podpisywania umowy z Wykonawcami) uzgodnień z Zamawiającym w zakresie zapisów
w HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ sporządzonym przez Zamawiającego dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

5.      Warunek udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień
do wykonywania określonej działalności poprzez złożenie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożony przez Wykonawcę:

-        oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365) a dla części 5 zamówienia dodatkowo jeszcze wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) -  wydany przez starostę powiatu.

 

6.      Informacje o sposobie przygotowania oferty

1.      Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b)      Wypełniona KARTA SZKOLENIA – załącznik nr 2 - dla oferowanych szkoleń
wraz z programem szkolenia. Zamawiający zaleca, aby program był  zgodny
ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej na stronie: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl.

Program szkolenia winien być opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216),

c)      Kalkulacja kosztów szkolenia 1 osoby dla oferowanych szkoleń  - załącznik nr 3

d)     Oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365) a dla części 5 zamówienia dodatkowo jeszcze wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) -  wydany przez starostę powiatu.

e)      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością.

f)       Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach). Kopertę zewnętrzna i wewnętrzną  (paczki)   należy opisać następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (woj. dolnośląskie)

z/s przy Placu Lompy 1, 59-800 Lubań

Oferta w postępowaniu na Usługi szkolenia w ramach Programu
„Mam szansę być aktywnym” Część/ci: ........., .........., ........., .........., ..........

Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2011 r. godz. 1200

 

g)      Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, tak aby umożliwić Zamawiającemu odesłanie oferty złożonej po terminie bez jej otwierania.

h)      Ofertę wraz z dokumentami należy składać  osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert), do siedziby Zamawiającego.

i)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

7.      Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

27 lipca 2011 r.

do godz.

1200

 

8.      Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, (pokój Nr 13 II piętro).

 

 w dniu

27  lipca 2011 r.

 o godz.

1215

 

9.      Sposób określenia ceny

1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększone o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty, obejmującą cenę za przeprowadzenie szkolenia wyliczoną w formularzu wyliczenia kosztów szkolenia z wyszczególnieniem kosztu dla całej grupy oraz kosztu jednostkowego.

4.      Cena oferty, o której mowa wyżej winna obejmować całość kosztów związanych
z przeprowadzeniem szkolenia, najmu lokalu w którym odbywać się będą zajęcia oraz ewentualne koszty transportu uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW, zapewnienie uczestnikom szkolenia niezbędnych narzędzi, materiałów szkoleniowych i artykułów w ilościach niezbędnych do nabycia przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu tematyki ujętej w programie szkolenia, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe)
[3] do lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przy realizacja szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B należy dodatkowo jeszcze: zapewnić badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy, zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia samodzielne stanowisko szkoleniowe w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. podręcznik kierowcy kategorii B, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, płytę CD z komputerową bazą danych pytań, materiały firmowe), przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowo opłacić pierwszy egzamin  państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

5.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

10.  Kryteria wyboru oferty

 

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia Wykonawcy, który spełni warunek określony w pkt. 5 oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.

 

11.  Informacje na temat umowy

 

Projekt umowy dla części od 1 do 4 zamówienia, który zawiera istotne dla stron postanowienia stanowi Załączniki Nr 4A . Projekt umowy dla części 5 zamówienia,
który zawiera istotne dla stron postanowienia stanowi Załączniki Nr 4B.

 

12. Informacje ogólne.                                                        

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi  oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

 [1] W przypadku części 5 zamówienia poczęstunek nie dotyczy

[2] Nie dotyczy kursu prawa jazdy

[3] Nie dotyczy kursu prawa jazdy kat. B

Załączniki

Zalacznik nr 1 formularz ofertowy (174.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 2 karta szkolenia (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 3 kalkulacja kosztów szkolenia (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 4A projekt umowy szkolenia Kapitał Ludzki (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 4B projekt umowy prawo jazdy Kapitał Ludzki (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2011-07-19 14:44:09
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2011-07-20 07:54:33
Ostatnia zmiana:2011-07-20 07:54:46
Ilość wyświetleń:3673
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij