Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA W SPRAWIE

POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Od 1.09.2015r. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będzie realizowana  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o :

1)      ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2)      ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U z 2015r., poz. 114.);

3)      Dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zm.);

4)      kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

5)      uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

Pomoc materialna jest udzielana w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 rozpoczynający się 1 września 2015 r., prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.

 

Formy stypendium szkolnego

1.       Stypendium szkolne może być udzielane w formach określonych a art. 90d ust. 2, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.

2.       Stypendium może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3.       Stypendium udzielane w formie określanej w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera i jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

 

Warunki przyznawania stypendium szkolnego

1.       Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

1)      mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań i nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

2)      uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymywać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty zawartej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

3)      znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden lub kilka czynników wskazanych w ar. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wskażą rzeczywistą potrzebę edukacyjną wymienioną w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały NR IX/55/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

 

 

Wypłaty i rozliczenie stypendiów dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lubaniu.

 

1.       Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności zawartych w § 5 w/w uchwały.

2.       Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę rodzinie ustala się następujący sposób:

1)      dochód do 50 % kryterium dochodowego – od 181 % do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego;

2)      dochód powyżej 50 % kryterium dochodowego – od 151 % do 180 % kwoty zasiłku rodzinnego;

3)      dochód powyżej 80 % kryterium dochodowego od 80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego.

3.       Jeżeli w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniani funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm albo narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, to miesięczną wysokość stypendium można zwiększyć, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty, o której mowa  art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

   

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków

1.       Składanie wniosków podlega rejestracji zgodnie z datą ich wpływu.

2.        Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminach określonych art. 90n ust. 6
i 7 ustawy o systemie oświaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

3.       Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

4.       Przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.

5.       Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie.

6.       Po weryfikacji formalnej wniosku oraz analizie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wydaje decyzję administracyjną.

 

Sposób realizacji stypendium szkolnego

1.       Stypendium wypłacane jest po udokumentowaniu wydatków kwalifikowanych poniesionych na cele edukacyjne w okresie na jaki zostało przyznane stypendium.

2.       W roku szkolnym 2015/2016 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne ściśle związane z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).

3.       Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, przede wszystkim: na zakup podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera lub jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań u uzdolnień, stroju lub obuwia sportowego lub innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, wypłacane będzie rodzicom ucznia lub jego prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi w dwóch ratach:

1)      I rata za okres od września do grudnia- płatna do 20 grudnia każdego roku;

2)      II rata za okres od stycznia do czerwca – płatna do 30 czerwca każdego roku;

4.       Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2015 r., za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych, których zakup może być dokonywany zarówno w trakcie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, jak i przed jego rozpoczęciem. Faktury VAT oraz rachunki z okresu lipiec – sierpień 2015 r., inne niż za podręczniki szkolne, nie będą rozliczane.

5.       Przyznanie i wypłata tzw. wyprawki szkolnej (specjalny program rządowy) uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

6.       Stypendium wypłacane jest na wskazane we wniosku konto, w zależności od posiadanych środków, nie częściej niż dwa razy w miesiącu lub jednorazowo.

 

 

1. Wypłatę stypendium zaprzestaje się, gdy uprawniony:

1) został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy,

2) został zawieszony w prawach ucznia

3) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,

4) nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

2. Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu o ustaleniu przyczyn uzasadniających przyznawanie stypendium.

 

Warunki przyznawania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowi w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

1.       Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowi, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

1)      mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań;

4)      w rodzinie zaistniało zdarzenie o którym mowa w § 11 uchwały NR IX/55/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

5)      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenie, o którym mowa w § 11 w/w uchwały.

 

Wzór wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny stanowi załącznik nr 1 do uchwały NR IX/55/2015 RADY MISTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Wnioski o stypendium szkolne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, Plac Lompy 1, pokój nr 10 w następujących dniach:

- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:15

- wtorek w godzinach 7:30 – 16:45

- piątek w godzinach 7.30 – 13.45

W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć maksymalnie do 15 października 2015 r.

Wnioski o stypendia szkolne na rok 2015/2016 składane są jednorazowo w roku szkolnym.

Kontakt telefoniczny 75 646 44 23

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-08-06 10:37:16
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-08-06 10:39:10
Ostatnia zmiana:2015-08-06 10:40:38
Ilość wyświetleń:1412
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij