Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko referent

<>

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA 3 WOLNE STANOWISKA PRACY

REFERENT

 

1. Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych

c)     korzysta z pełni praw publicznych,

d)     posiada co najmniej wykształcenie średnie,

e)     nie karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

g)     biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych oraz poczty elektronicznej,

h)     znajomość ustaw i aktów prawnych z zakresu, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy    o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,

i)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)     preferowane wykształcenie wyższe,

b)     wysoka kultura osobista samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,  zdyscyplinowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

c)     doświadczenie  w administracji samorządowej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     realizacja zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

b)     prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

c)     podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z zakresu świadczenia wychowawczego,

d)     prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym wydawanie, przyjmowanie              i weryfikacja wniosków,

e)     prowadzenie ewidencji, dokumentacji, przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych dot. świadczenia wychowawczego,

f)      sporządzanie zleceń wypłat świadczenia wychowawczego,

g)     sporządzanie zaświadczeń dotyczących świadczenia wychowawczego i wypełnianie obiegówek,

h)     obsługa „oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego,

i)      współpraca z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,

j)      posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących zakresu Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych,

k)     współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie im w miarę możliwości pomocy fachowej,

l)      samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

m)    przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb Pracodawcy,

n)     ochrona danych osobowych,

o)     kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

p)     pełnienie zastępstwa za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków    Mieszkaniowych według wskazań pracodawcy.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku referenta Działu Świadczeń, Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych:

 

a)    zatrudnienie od 21.03.2016r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)    zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą,

c)    osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko referenta podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d)    praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu   pracy, w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e)    praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl. Lompy 1.

 

5. W miesiącu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys – curriculum vitae,

c)     kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)     kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g)     oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie

z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.),- zmienionego przez § pkt 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 10 lipca 2009 r.(Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 971)

h)     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j)      oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych,

k)    w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 lub pocztą na adres MOPS Lubań z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowiska referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych”

w terminie do dnia 04 marca 2016 roku. do godz. 14 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

Lubań, 23.02.2016r.

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Teresa Kisiel

MOPS Lubań tel.75-6460411

 

Załączniki

ogłoszenie - referent (178.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2016-02-23 15:56:58
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2016-02-23 16:00:23
Ostatnia zmiana:2016-02-23 16:09:38
Ilość wyświetleń:2921

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij