Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Społecznej

 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c) korzysta z pełni praw publicznych,

d) nie karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f) co najmniej 5 letni staż pracy w pomocy społecznej,

g) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.), w tym co najmniej 3 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach,

h) wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończenie do 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Społecznej,

j) przedłożenie pisemnej propozycji usprawnienia i zwiększenia pracy socjalnej w MOPS Lubań oraz propozycji dwóch projektów socjalnych możliwych do zrealizowania na terenie Miasta Lubań .

2.Wymagania dodatkowe:

a) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

b) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu postępowania administracyjnego,

c) biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych oraz Internetu,

d) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, komunikatywność,

e) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami,

f) umiejętność kierowania zespołem ludzkim, wartościowania i oceny pracy, motywowania pracowników.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Kierowanie pracą Działu Pomocy Społecznej, polegające w szczególności na:

a)    kierowaniu pracą podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnątrzzakładowymi,

b)    zapewnianiu należytej organizacji pracy oraz zarządzaniu ryzykiem w zakresie zadań działu oraz realizacja kontroli zarządczej i koordynowanie zadania związanego z zarządzaniem ryzykiem,

c)    posiadaniu dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących zakresu Działu Pomocy Społecznej,

d)    planowaniu pracy, przydzielaniu zadań i stałym doskonaleniu metod oraz formy pracy,

e)    podejmowaniu inicjatywy co do wykonywania zadań,

f)     sprawowaniu funkcji bezpośredniego przełożonego

g)    sprawowaniu nadzoru nad podległymi pracownikami,

h)    udzielaniu pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym i formalnoprawnym w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne działy,

i)      niezwłocznym informowaniu podległych pracowników o wszelkich zmianach w przepisach prawa i aktach wewnątrzzakładowych dotyczących zadań działu i funkcjonowania Ośrodka,

j)      kontrolowaniu podległych pracowników w szczególności w zakresie realizacji przypisanych zadań i terminowego załatwiania spraw ,

k)    nadzór nad prawidłowym sporządzaniem i przekazywaniem dokumentacji działu do archiwum.

 

2. Czuwanie nad właściwą pracą pracowników socjalnych w rejonie polegające w szczególności na:

1) wizytacjach w rejonach opiekuńczych w szczególności w celu sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przedkładaną przez pracowników socjalnych dokumentacją,

2) kontroli pracy i czasu pracy pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, w tym prowadzenie i nadzór nad wypełnianiem przez pracowników socjalnych ewidencji wyjść służbowych i prywatnych,

3) sporządzaniu i przedkładaniu przełożonemu protokołów kontroli z czynności określonych w pkt 1 i 2 .

3. Nadzór nad zgodnym z przepisami prowadzeniem dokumentacji działu.

4. Nadzór i kontrola nad ewidencją i zabezpieczeniem oraz ścisłym i terminowym wykonywaniem decyzji, zarządzeń oraz obowiązujących przepisów.

5. Obsługa programu TT Pomoc, zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego, w szczególności kontrola prawidłowości wprowadzenia i wprowadzonych wniosków, wywiadów, pracy socjalnej przez podległych pracowników i wskazanie możliwości ich poprawy.

6. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników socjalnych.

7. Szkolenie stażystów i praktykantów.

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań z pracy działu, według potrzeb Pracodawcy.

9. Prowadzenie ewidencji wniosków dotyczących pomocy społecznej i oddanych wywiadów.

10. Kontrola prawidłowości świadczenia u podopiecznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (co najmniej raz na pół roku u każdego podopiecznego).

11. Podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób zamieszkujących na terenie miasta Lubań.

12. Sprawdzanie prawidłowości wywiadów sporządzanych przez pracowników socjalnych.

13. Kreowanie inicjatyw społecznych.

14. Współpraca z jednostkami samorządowymi, rządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Społecznej:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d) praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl. Lompy 1.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie

z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.) – zmienionego przez § 1 pkt 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 971)

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 lub pocztą na adres MOPS Lubań z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Społecznej”

w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 roku. do godz. 14 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z  2015 r. poz. 2135 ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1202 ze zm.)”

 

 

DYREKTOR

ANETA SZPYTMA

Lubań, 19.04.2016r.

 

Osoba do kontaktu: Teresa Kisiel

 tel.75-6460411

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE -NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ DPS (114.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Teresa Kisiel
Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2016-04-19 16:10:27
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2016-04-19 16:20:25
Ostatnia zmiana:2016-04-19 16:20:43
Ilość wyświetleń:861
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij