Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (...)

 

                                                                                                               Załącznik nr 1

                                                                                                                                     do Zarządzenia nr 58/2017

                                                                                                                                     Dyrektora Miejskiego Ośrodka                       Pomocy Społecznej w Lubaniu

                                                                                                                                     z dnia 22.12.2017r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze  w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór z wyłączeniem stanowisk pomocniczych
i obsługi.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1

Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor MOPS Lubań w formie zarządzenia.

2. W skład Komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić:

a) kierownik Działu, do którego prowadzony jest nabór na nowego pracownika,

b) pracownik prowadzący sprawy kadrowe,

c) inny pracownik MOPS Lubań lub osoba spoza Ośrodka wskazana przez Dyrektora.

 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.

         4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Rozdział III

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 3

1.  Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz
o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz
na tablicy informacyjnej w  siedzibie MOPS Lubań.

2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, między innymi:

a) mediach lokalnych,

b) Powiatowym Urzędzie Pracy.

     3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

           a) nazwę i adres jednostki;

   b) określenie stanowiska urzędniczego;

   c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

   d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

   e) informacje o warunkach pracy na danym stanowisku;

   f) informacje, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

   g) wskazanie wymaganych dokumentów;

   h) określenie terminu i miejsca składania dokumentów”

4. Ogłoszenie o naborze będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania.

Rozdział IV

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 4

1.  Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów      aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w MOPS Lubań.

 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się przede wszystkim:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie
z rozporządzeniem MPIPS z 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze. zm.),

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

k) w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział V

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych i wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 5

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem wstępnej selekcji jest ustalenie listy osób spełniających wymogi formalne, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru.

Rozdział VI

Selekcja końcowa kandydatów

§ 6

1. Na selekcję końcową składają się:

a) test kwalifikacyjny,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

Test kwalifikacyjny

§ 7

1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2. Pytania w formie testów przygotowuje Komisja Rekrutacyjna, przed przeprowadzeniem testu. Zestaw pytań powinien zwierać pytania dotyczące:

 a) wiedzy specjalistycznej dot. wolnego stanowiska pracy,

 b) ustroju samorządu terytorialnego,

 b) w przypadku naboru na stanowisko kierownicze dodatkowo pytania dot. zarządzania 

  zespołem ludzkim.

3. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową ustaloną wcześniej przez Komisję Rekrutacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 8

1.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d) cele zawodowe kandydata.

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Rozdział VII

Ogłoszenie wyników

§ 9

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Dyrektorowi celem wskazania kandydata do zatrudnienia.

Rozdział VIII

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 10

1.Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.Protokół zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska
i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, przedstawionych kierownikowi jednostki,

b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru,

e) Przyczyna i uzasadnienie niewybrania żadnego kandydata,

f) skład komisji przeprowadzającej nabór.

3. Wzór  protokołu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX

Informacja o wynikach naboru

§ 11

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej MOPS Lubań oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru  albo uzasadnienie nieroztrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej wybranej przez Dyrektora MOPS Lubań osoby spośród kandydatów, o których mowa w § 9.

4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 i nr 3  do niniejszego Regulaminu.

Rozdział X

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 12

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat,
a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

.........................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

Komisja w składzie:

 

1.……………………………………………

2.……………………………………………

3.……………………………………………

4.……………………………………………

ustaliła, co następuje:

1.  W wyniku ogłoszenia o naborze na wyżej wymienione stanowisko wpłynęło ……………. aplikacji, w tym ……………spełniających wymogi formalne.

2.Po dokonaniu w dniu …………….. weryfikacji aplikacji, zgodnie z Regulaminem Naboru, Komisja dopuściła do następnego etapu konkursu ……….. kandydatów.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

3. W wyniku przeprowadzenia II etapu konkursu, który odbył się w dniu ……………… w formie testu
i rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem Naboru, Komisja wyłoniła …..… kandydatów najwyżej ocenionych oraz w największym stopniu spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wyniki testu

Wynik rozmowy

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

3.Zastosowano następujące metody naboru

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

4.Zastosowano następujące techniki naboru:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

5. W związku z zakończeniem procedury naboru na stanowisko ……………………………………………
w ………………………………………………………………………………………… Komisja Rekrutacyjna przedstawiła Dyrektorowi MOPS Lubań ………………. kandydatów spełniających wymagania niezbędne
i w największym stopniu wymagania dodatkowe.

 

Podpisy członków Komisji:

………………………….……..

………………………………...

…………………………….…..

………………………………..

6. Po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego konkursu Dyrektor MOPS Lubań wybrał Pana/nią   ………………………………………………… na stanowisko ……………………………………………………
w dziale ……………………………………………………………………………………………………………...…

Uzasadnienie wyboru:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………

(podpis Dyrektora)

 

5.Załączniki do Protokołu:

a.kopia ogłoszenia o naborze

b.kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów

c.wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Protokół sporządził:                                                                                  

 

...........................................                                                                    

/ imię i nazwisko pracownika/                                                                               

 

 

 

 

Lubań, dnia  ………………………

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lubaniu

 

 

 

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

 

 na……………………………………………………………………...…………………..………………………

                                                nazwa stanowiska pracy, na który prowadzony był nabór

 

 

 został/a  wybrany/a Pan/i …………………………….… zamieszkały/ a.. ………………………………….

      Imię i nazwisko                                                                          miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                           ..........................................................

/ podpis Dyrektora  /

 

 

 

Lubań, dnia ….………….

 

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lubaniu

 

 

 

 

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

 

 na…………………………………………………………………………………………………………………

                                                nazwa stanowiska pracy, na który prowadzony był nabór

 

nie została  wybrana żadna kandydatura.                                                        

Uzasadnienie nie dokonania wyboru:

……………………………………………………………………………......................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                           ..........................................................

/ podpis Dyrektora  /

 

 

Lubań, dnia ………………………….

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2009-02-10 14:44:37
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2009-02-10 14:50:45
Ostatnia zmiana:2018-03-13 17:17:45
Ilość wyświetleń:11851
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij