Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Załącznik do Uchwały nr LII/303/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zwany dalej "Ośrodkiem" został utworzony na podstawie uchwały Nr XII/60/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 25 kwietnia 1990 roku i działa na podstawie: 

1)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

2)innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej, 

3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do niej, 

4)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

5)niniejszego statutu. 

2. Terenem działania Ośrodka jest miasto Lubań. 

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Lubaniu na pl. Lompy 1. 

4. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań rozliczającą się z budżetem miasta w dziale 852 Pomoc społeczna. 

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA 

§ 2. 1. Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Lubań mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

2. Do zakresu działania Ośrodka należy: 

 1) wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Miejską Lubań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

 3) wypłacanie dodatków mieszkaniowych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

 4) wypłacanie zasiłków oraz należności mieszkaniowych rodzinom żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

 5) przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej kombatantom z Państwowego Funduszu Kombatantów na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

 6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do spraw związanych z umorzeniami wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań, 

 7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 8) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 9) obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego

10) pokrywanie kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

11) wydawanie decyzji i wypłacanie diodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz, 734 z późn. zm.)

12) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) za wyjątkiem prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań pełnomocnictwa. 

3. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Lubań. 

4. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Dyrektora jest Burmistrz Miasta Lubań. 

5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym także zastępcę dyrektora Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

6. Dyrektor składa Radzie Miasta Lubań coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

7. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Lubań. 

Rozdział 4.
MAJĄTEK 

§ 4. 1. Ośrodek otrzymuje w posiadanie nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym w Lubaniu przy pl. Lompy 1 , Dz. Nr 65, Obr. III, AM 3 o pow. 2299 m2

      2. Nieruchomości wymienione w ust. 1 stanowią własność komunalną. 

3. Ośrodek gospodaruje otrzymanym mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę. 

4. Likwidując Ośrodek Rada Miasta Lubań określa przeznaczenie mienia znajdującego się w posiadaniu Ośrodka. 

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 5. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych i o rachunkowości pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miejskiej Lubań. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lubań. 

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor oraz w zakresie mu powierzonym - główny księgowy. 

4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy. 

5. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego. 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Grzesiak

Załączniki

Uchwała Nr IV 22 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII 56 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV 94 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 04 października 2011r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII 138 2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV 329 2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LII 374 2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX 54 2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX 134 2015 Rady Miasta Lubań z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2006-08-09 11:30:17
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2006-08-09 11:35:08
Ostatnia zmiana:2016-04-05 10:52:18
Ilość wyświetleń:12085

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij