Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 4/08

ZARZĄDZENIE  NR  4/ 08

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUBANIU

Z DNIA  8.02.2008 r.

w sprawie: dokumentacji prowadzonej przez pracowników MOPS Lubań

prowadzących pracę w terenie ( w rejonach opiekuńczych).

 

§1.

 

  1. Zarządzenie niniejsze dotyczy dokumentacji, którą ma obowiązek prowadzić pracownik prowadzący pracę w terenie (w tzw. rejonie opiekuńczym), zwany dalej pracownikiem socjalnym i jest wewnątrzzakładową regulacją w tym zakresie.
  2. Zarządzenie to nie ma zastosowania do zasad prowadzenia dokumentacji, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy.

 

                                                                  § 2.

 

           Każdy pracownik socjalny zobowiązany jest do prowadzenia według niżej określonych

           zasad następujących dokumentów:

      

1)      skorowidz osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

2)      rejestr pracy socjalnej,

3)      rejestr wywiadów przeprowadzonych w sprawie umorzeń czynszu.

4)      rejestr wywiadów przeprowadzonych dla innych instytucji i pracowników socjalnych,

5)      rejestr rodzin objętych pomocą społeczną

6)      rejestr kontraktów socjalnych

7)      rejestr „Niebieskich kart”.

 

                                                                   § 3.

 

1.      Skorowidz osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej prowadzony

powinien być według alfabetycznego spisu nazwisk i musi zawierać następujące dane:

a)      imię i nazwisko osoby,

b)      adres osoby,

c)      liczba osób w rodzinie,

d)      dysfunkcje,

e)      rodzaj udzielonej pomocy, z podziałem na zadania własne i zlecone oraz pracę socjalną.

2.      W skorowidzu, o którym mowa w ust 1, np. pod literą Q, V, należy umieścić również:

 

a)      rejestr osób pobierających zasiłki stałe,

b)      rejestr dzieci korzystających z dożywiania,

c)      rejestr osób korzystających z zup,

d)      rejestr osób korzystających z usług opiekuńczych,

e)      rejestr osób objętych pomocą osobom zagrożonym eksmisją z wyszczególnieniem kwoty  raty i wysokości zadłużenia ogólnego.

 

3.      W skorowidzu nie umieszcza się osób i rodzin, u których przeprowadza się wywiady

w sprawie umorzeń czynszu i dla innych instytucji i z którymi  prowadzona jest wyłącznie praca socjalna. Umieszcza się natomiast osoby i rodziny, które na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego otrzymały decyzję przyznającą lub odmawiającą pomocy społecznej.

 

                                                     § 4.

     

1.      Rejestr pracy socjalnej pracownik socjalny ma obowiązek prowadzić według

załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      W rejestrze pracy socjalnej nie ujmuje się osób i rodzin ujętych w skorowidzu,

i rejestrze,  o którym mowa w § 5 i § 6.

 

 

                                                     § 5.

 

        1. Rejestr wywiadów przeprowadzonych w sprawie umorzeń czynszu pracownik                 

            socjalny zobowiązany jest prowadzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2

            do niniejszego zarządzenia.

        2. Rejestr ten dotyczy osób, dla których sporządzono kartę informacyjną oraz osób,               

            z którymi nie było możliwości przeprowadzenia wywiadu.

           W przypadku osób dla których nie sporządzono kwestionariusza karty informacyjnej

           w rubryce uwagi, wpisuje się powód jego braku ( np. nie zamieszkuje w Lubaniu,

            nie żyje itp.).

 

   

                                                      § 6.

 

Rejestr wywiadów przeprowadzonych dla innych instytucji i pracowników socjalnych prowadzi się według wzoru określonego w załączniku nr 3 i umieszcza się w nim dane dotyczące wywiadu i kart informacyjnych przeprowadzonych dla innych instytucji, a w szczególności dla: OPS, Policji itp., oraz tzw. wywiady alimentacyjne przeprowadzone na potrzeby własne i  pozostałych  pracowników socjalnych MOPS Lubań.

 

                                                       § 7.

 

 

1.      Rejestr rodzin objętych pomocą społeczną należy prowadzić wg wzoru stanowiącego     

załącznik nr 4.

2.      Rejestr, o którym mowa w § 7 ust 1 niniejszego zarządzenia, pracownik socjalny zobowiązany jest prowadzić narastająco tzn. każda rodzina może być wykazana tylko jeden raz w roku.

3.      Rejestr należy prowadzić na bieżąco a co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca przedkładać go, bez wezwania, do wglądu Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej a w razie jego nieobecności Dyrektorowi  MOPS Lubań.

 

 

 

§ 8.

 

Rejestr kontraktów socjalnych należy prowadzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.

§ 9.

 

Rejestr ”Niebieskich kart” należy prowadzić wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

 

§ 10.

 

 

             Zobowiązuje się Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej do:

        1)  systematycznego, co najmniej raz w miesiącu, sprawozdania prawidłowości

prowadzenia przez pracowników podległego mu działu dokumentacji, o której mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

Dla udokumentowania dokonania tych czynności wymagane jest postawienie podpisu oraz daty dokonania kontroli,

        2)   co najmniej raz na kwartał kontrolowania dokumentacji prowadzonej przez

              pracowników działu i przedkładania Dyrektorowi protokołów pokontrolnych, 

        3)  przedkładania Dyrektorowi MOPS Lubań do 8 dnia każdego miesiąca zbiorowego

              rejestru rodzin objętych pomocą społeczną, którego wzór stanowi załącznik nr 5.

 

 

§ 11.

 

 

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1.02.2008 r.

 

§ 12.

 

Traci moc zarządzenie nr 1/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.01.2005

 

§ 13.

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

                                                                                                                        Dyrektor MOPS
                                                                                                                            Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-02-12 10:11:43
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-02-12 10:12:53
Ostatnia zmiana:2008-05-14 09:34:53
Ilość wyświetleń:5879
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij