Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

ZASTĘPCA DYREKTORA

 

 

1.Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

   b) ukończony 18 rok życia i  pełna zdolność do czynności prawnych,

   c) korzystanie z pełni praw publicznych,

   d) niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,

   e) nieposzlakowana opinia,

f)  wykształcenie wyższe,

g) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

h) posiadanie  co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej,

i)  posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego stażu pracy:

·         na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ustawy

           z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

           poz.1593 z późniejszymi zmianami/, lub

·         w służbie cywilnej,

·         w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,

·         w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

         j) biegła znajomość obsługi komputera,

        k) dobry stan zdrowia,

        l) wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność,

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) znajomość ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych,

c) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych,

d) znajomość ustawy z dnia  22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

e) znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

f) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kierowanie i nadzór nad pracą Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

b) nadzór nad Domem Dziennego Pobytu,

c) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych i Domu Dziennego Pobytu, a także czuwanie nad ich prawidłowym załatwieniem,

d) pełnienie zastępstwa za Dyrektora podczas jego nieobecności

4.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b)życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

f)oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i o tym, ze nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne oraz, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych,

g) oświadczenie kandydata o tym, że nie został ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i że takie postępowanie nie toczy się wobec niego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1, pokój nr 13 lub drogą pocztową  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Zastępcy Dyrektora”

w terminie do dnia 7 listopada 2008 roku. do godz. 15 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Lubań, 22.10.2008r.

                                                                                         Dyrektor Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-10-22 15:10:32
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-10-22 15:10:22
Ostatnia zmiana:2008-10-22 15:22:50
Ilość wyświetleń:5723

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij