Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

01/ZP/EFS/2009

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

przeprowadzanym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  Nr 223, poz. 1655 z 20.11.2007r.).

 

 

 

 

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2009r. SZKOLEŃ
W RAMACH PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 250288-2009  w dniu 23.07.2009r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do pobrania na stronie http://www.mops.luban.pl

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz   Zamawiającego serii szkoleń teoretycznych i praktycznych w następujących zawodach
i umiejętnościach:

      a)  spawacz metodą MAG   - dla 2 osób,

      b)  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dla 9 osób,

c)      operator wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego – dla 11 osób,

d)     bukieciarstwo-florystyka – dla 6 osób,

e)      szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy dla 28 osób

w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

      część 1 – szkolenie w zakresie: spawacz metodą MAG dla 2 osób,

      część 2 – szkolenie w zakresie:  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 9 osób,

      część 3 – szkolenie w zakresie:  operator wózków widłowych z egzaminem UDT
                      dla 11 osób,

      część 4 – szkolenie w zakresie: bukieciarstwo-florystyka dla 6 osób,

      część 5 – szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy dla 28 osób.

Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia, najem lokalu w którym będzie odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia
i z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia, a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w Części II 
i Części III  niniejszej SIWZ.

 

Termin wykonania zamówienia: od sierpnia 2009r. 30 listopada 2009r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.      Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

b)      wpis  do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz.U. Nr 236 poz. 2365).

2)      posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)      wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch
usług,  których przedmiotem zamówienia były usługi szkolenia
w zakresie określonym opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przeszkolił łącznie co najmniej
10 osób w zakresie każdego ze szkoleń. W przypadku składania oferty częściowej Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem niezbędnym do wykonania oferowanej części zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

b)      Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz kadry dydaktycznej wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia
i doświadczenia,  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum po jednej osobie posiadającej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych niniejszym zamówieniem. W przypadku składania ofert częściowych Wykonawca musi wykazać, że  dysponuje kadrą dydaktyczną niezbędną do wykonania oferowanej części zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz kadry dydaktycznej oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek).

       3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
             niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
             Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

 

Każda z części zamówienia zostanie odrębnie oceniona przez Zamawiającego w oparciu
o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)       

Cena ( C )

100 %

100 punktów

 

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia lub danej części zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

30 lipca 2009r.

do godz.

1200

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

                                                                                              w imieniu Zamawiającego

                                                                                                       Beata Jurak

                                                                                             Dyrektor MOPS w Lubaniu

 

 

Załączniki

SIWZ (231.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do IDW (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do IDW (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do IDW (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do IDW (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do IDW (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do IDW (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-07-23 11:20:36
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-07-23 11:21:10
Ostatnia zmiana:2009-07-24 13:13:06
Ilość wyświetleń:2688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij