Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

 Numer sprawy : 08/ZP/2008                                                                            Lubań,12.12.2008 r.

 

         

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  w 2009 roku”
 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) MIEJSKI OSRODEK POMOCY w LUBANIU zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 I.  Nazwa  i adres zamawiającego:

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

Plac Lompy 1

59-800 Lubań 

Strona WWW:mops.luban.pl

E-mail: mopsluban@op.pl

tel. 0(75) 646 04 11

fax.0(75) 646 44 93  

Godziny urzędowania : 7.30 – 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mops.luban.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: przesyłką pocztową, kurierską lub osobiście w siedzibie Zamawiającego  .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w roku 2009 .

3.W ramach zamówienia należy uwzględnić:

 

1.      Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006r. nr 171, poz. 1225) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustawy.

2.      Wykonawca musi posiadać możliwość korzystania z pomieszczenia na terenie miasta Lubania, w których będzie podawał posiłki lub wydawał wcześniej przywiezione z miejsca ich przygotowania.

3.      Wykonawca korzystać będzie z 3 pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego tj.

      na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Lubania :

      -   Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul.Kopernika 15 ,

      -   Gimnazjum Nr 1 przy ul.Skalniczej 1,

      -   Gimnazjum Nr 3 przy ul.Rybacka 16 .

4.   Zaproponowany przez Wykonawcę lokal powinien być zlokalizowany w obrębie Centrum

      miasta , wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia oraz

Wykonawca winien dysponować odpowiednio przygotowanym personelem do realizacji zamówienia,  posiadającym wymaganą dokumentację sanitarno-higieniczną dotyczącą personelu, lokalu oraz środka do transportu posiłków. Wyposażenie ( w tym szczególnie  naczynia i sztućce ) , personel, środek do transportu posiłków Wykonawca zapewnia dla potrzeb wszystkich lokali gdzie będą wydawane posiłki . 

       5. Wykonawca przygotuje posiłki w postaci:

A) dwudaniowego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i napoju. Gramatura potraw nie może być mniejsza niż:

            - zupa 450 ml

            - ziemniaki, makaron, ryż, kasze 200g

            - porcje mięsa 100g

            - porcje ryby 100g

            - danie bezmięsne 250g (naleśniki)

            - danie półmięsne 250g ( bigos, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku)

            - napój 200ml ( kompot ,woda z sokiem, płynny kisiel)

            - surówka 100g

            B)  zupy w skład , której wchodzi:

             - zupa 500ml

             - chleb 100g

             C)   zupy z dodatkiem, składają się z:

              - zupy 500ml

              - chleba 100g

              - dodatku o masie 100g

           Dodatek stanowią: parówka, kaszanka, jajka, pasztet, pieczeń, ser topiony.

       6. Wszystkie posiłki wykonawca wykona zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,

            urozmaicone i o wysokiej wartości odżywczej. Te same potrawy nie mogą się

            powtarzać  częściej niż co 10 dni.

       7.  W okresie 10 dni występują :

            -  5 x dania mięsne,

            -  2 x danie bezmięsne,

            -  2 x danie półmięsne,

            -  1 x ryba.

            Rodzaje dań podawane są zmiennie.

8.      Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków gorących, przygotowanych w dniu wydawania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych..

 Czas wydawania obiadów nie może być krótszy niż 3,5 godziny dziennie, optymalne godziny wydawania obiadów od 1200 do 1530. W godzinach wydawania posiłków klientom MOPS w lokalu musi obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt. Wykonawca w lokalu zabezpiecza jednocześnie co najmniej 30 miejsc dla korzystających z posiłków. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również  bezpieczeństwo osobom korzystającym z posiłków . Wydawanie posiłków na wynos jest możliwe w przypadkach szczególnych uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Posiłki na wynos nie mogą być wydawane w formie suchego prowiantu. Posiłki nie mogą być wydawane wstecz ani z wyprzedzeniem.

9.      Ilość osób korzystających z obiadów w okresie miesiąca wynosi około 250.

10.  Ilość osób korzystających z zup i zup z dodatkami w okresie miesiąca wynosi około 180.

11.  Ilość dni żywieniowych w ciągu 2009r.- 255.

12.  Ogólna ilość obiadów w ciągu roku około 63 750 ( 250osób  x 255dni  )

13.  Ogólna ilość zup około 36.000 ( 180  x 200dni )

14.  Ogólna ilość zup z dodatkiem w ciągu roku około 9900 (180 osób x55dni )

15.  Wydawanie obiadu odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej w m-cu VI  i XII 2009 r. oraz kolejnych telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego  na dzień przed wydaniem obiadu. Lista i zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, miejsce wydania posiłku zgłoszonej na obiad.

16.  Wydawanie zup i zup z dodatkiem odbywać się będzie na podstawie bonów wydawanych klientom tygodniowo przez  Zamawiającego. Zamawiający do godz. 900 każdego dnia podaje wykonawcy ilość zup lub zup z dodatkiem. Wykonawca na koniec każdego tygodnia i na koniec każdego miesiąca uzgadnia z Zamawiającym ilość zgłaszanych zup i zup z dodatkiem.

17.  Rozliczenie za obiady i zupy następować będzie w okresach miesięcznych. Podstawą do zapłaty za obiady będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę określająca ilość faktycznie wydanych obiadów wraz z załączonym wykazem osób i ilością skonsumowanych przez nich obiadów. Podstawą do zapłaty za zupy i zupy z dodatkami będzie faktura wystawiona przez wykonawcę określająca ilość faktycznie wydanych zup i zup z dodatkami .

                          

Wspólny Słownik Zamówień   CPV : 55 32 0000-9      Usługi podawania posiłków

                                                               55 32 1000-6      Usługi przygotowywania posiłków

                                                               55 32 2000-3      Usługi gotowania posiłków

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

     

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują i przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt3 ustawy ,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny  

3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy,  

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 Oferty należy składać do dnia: 2008-12-19 do godz. 12.30

w siedzibie zamawiającego

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

Plac Lompy 1

59-800 Lubań 

SEKRETARIAT

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-12-19 o godz. 13.30

 w siedzibie zamawiającego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

Plac Lompy 1

59-800 Lubań 

POKÓJ NR 14

                         

XII. Termin związania ofertą

 

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania  

 ofert.  

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr   

 Ogłoszenia 261306  z dnia 12.12.2008 r.

 

 

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU

 

Beata Jurak 

____________________________________

 

Załączniki

SIWZ Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2009 roku (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-12-12 15:02:19
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-12-12 15:03:12
Ostatnia zmiana:2008-12-12 15:07:28
Ilość wyświetleń:2460
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij