Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

06/ZP/2008

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

przeprowadzanym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  Nr 223, poz. 1655 z 20.11.2007r.).

 

 

 

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY W  GMINIE MIEJSKIEJ LUBAŃ

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr ogłoszenia 277355-2008 w dniu 21 października 2008r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do pobrania na stronie http://www.mops.luban.pl

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb życiowych  osób, wynikających z rodzaju ich schorzenia  lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Sprawowanie opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi – określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 189 poz. 1598 ) oraz Rozporządzenie  Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943 zmieniające rozporządzenie  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ).

Szacowana średnia liczba usługobiorców 4 osoby, średnio miesięcznie 248 godzin świadczeń.

Do zadań Wykonawcy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych  w szczególności należy:

1)      uczenie i rozwijanie  umiejętności  niezbędnych  do samodzielnego  życia, w tym zwłaszcza:

a)      kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 
i umiejętności  społecznego funkcjonowania, motywowanie  do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania
w codziennych  czynnościach  życiowych  takich, jak:

ü  samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych 
i porządkowych , w tym umiejętność  utrzymania i prowadzenia domu,

ü  dbałość o higienę  i wygląd,

ü  utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu  nauki
i pracy oraz ze  społecznością  lokalną,

ü  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

ü  korzystanie z usług różnych instytucji,

b)      interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

ü  pomoc w radzeniu  sobie w  sytuacjach kryzysowych – poradnictwo  specjalistyczne,

ü  interwencje kryzysowe,  wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

ü  ułatwienie  dostępu do edukacji  i kultury,

ü  doradztwo, koordynacja działań  innych służb  na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie  specjalistycznych usług,

ü  kształtowanie pozytywnych relacji  osoby wspieranej  z osobami bliskimi,

ü  współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby  chorującej, niepełnosprawnej,

c)      pomoc w załatwianiu  spraw urzędowych, w tym:

ü  w uzyskiwaniu świadczeń  socjalnych, emerytalno -  rentowych,

ü  w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

d)      wspieranie i pomoc  w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

ü  w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia albo alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów  terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach  integracji społecznej, klubach pracy,

ü  w kompletowaniu  dokumentów  potrzebnych do  zatrudnienia,

ü  w przygotowaniu do  rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach  z pracodawcą,

ü  w rozwiązywaniu problemów psychicznych  wynikających z pracy lub jej braku,

e)      pomoc w gospodarowaniu  pieniędzmi, w tym:

ü  nauka planowania budżetu, asystowaniu przy  ponoszeniu wydatków,

ü  pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

ü  zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz  usamodzielnienie  finansowe,

2)      pielęgnacja- jako wspieranie procesu  leczenia, w tym:

a)      pomoc  w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b)      uzgadnianie i pilnowanie terminów  wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c)      pomoc w wykupywaniu  lub zamawianiu leków w aptece,

d)      pilnowanie przyjmowania leków oraz  obserwowanie ewentualnych skutków  ubocznych   ich stosowania,

e)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków , pomoc  w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a  także  w utrzymaniu higieny,

f)        pomoc  w dotarciu do  placówek służby zdrowia,

g)      pomoc w dotarciu  do placówek rehabilitacyjnych,

3)      rehabilitacja  fizyczna i usprawnienie  zaburzonych  funkcji organizmu  w zakresie  nieobjętym przepisami  ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. oświadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków  publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz. 1027 
z 2008 r.).

a)      zgodnie  z zaleceniami  lekarskimi  lub specjalisty   z zakresu  rehabilitacji ruchowej  lub fizjoterapii,

b)      współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno -  pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego  do wielostronnej  aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

4)      pomoc mieszkaniowa, w tym:

a)      w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu wnoszeniu opłat,

b)      organizowaniu  drobnych  remontów,  adaptacji, napraw, likwidacji  barier  architektonicznych,

c)      kształtowanie właściwych  relacji  osoby uzyskującej  pomoc  z sąsiadami
i gospodarzem  domu.

5)      zapewnienie dzieciom  i młodzieży  z zaburzeniami  psychicznymi  dostępu do zajęć rehabilitacyjnych  i rewalidacyjno -  wychowawczych, w wyjątkowych  przypadkach,  jeżeli nie mają możliwości uzyskania  dostępu do zajęć  określonych w ustawie  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535
z późniejszymi zmianami).

 

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności (wymienieni
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej -Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)
oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

2)      posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w  przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)      wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług,  których przedmiotem zamówienia były usługi opiekuńcze.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług. Pożądane jest załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

b)      Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz kadry wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia. Specjalistyczne usługi muszą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.                                                       

 

Osoby świadczące usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musza posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

§  szpitalu psychiatrycznym,

§  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami pracy,

§  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z    zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

§  ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

§  zakładzie rehabilitacyjnym.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowanie przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. Dokument potwierdzający udział w przeszkoleniu, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć wykaz kadry.

3)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Każda oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich znaczenie:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)       

Cena ( C )

100  %

100  punktów

 

Kryterium „Cena” stanowi cena jednostkowa za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę jednostkową za świadczenie 1 godz. usług opiekuńczych.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

30 października 2008r.

do godz.

1200

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

                                                                                              w imieniu Zamawiającego

                                                                                                       Beata Jurak

                                                                                             Dyrektor MOPS w Lubaniu

 

 

                                                                                         

Załączniki

SIWZ specjalistyczne usługi opiekuńcze Lubań (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do IDW (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do IDW (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do IDW (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do IDW (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do IDW (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do IDW (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-10-22 14:35:13
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-10-22 14:37:20
Ostatnia zmiana:2009-10-22 15:19:49
Ilość wyświetleń:2784

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij