Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi opiekuńcze

 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

05/ZP/2008

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

przeprowadzanym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  Nr 223, poz. 1655 z 20.11.2007r.).

 

 

 

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY

W  GMINIE MIEJSKIEJ LUBAŃ

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr ogłoszenia 277315-2008 w dniu 21 października 2008r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do pobrania na stronie http://www.mops.luban.pl

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Szacowana średnia liczba usługobiorców 40 osób, średnio miesięcznie 1.228 godzin świadczeń.

Do zadań Wykonawcy w zakresie usług opiekuńczych  w szczególności należy:

1)      Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

a)      utrzymywanie w czystości i porządku pokoju osoby chorej i jej otoczenia,

b)      zakupywanie, w miarę potrzeb, artykułów spożywczych, chemicznych, kosmetycznych, leków, itp.,

c)      przygotowywanie stosownych posiłków,

d)      dopomaganie choremu przy spożywaniu posiłków, bądź karmienie chorego,

e)      przebieranie bielizny osobistej i pościelowej,

f)        utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarczego i sanitarnego,

2)      Świadczenie podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej, w szczególności:

a)      przesłanie łóżka,

b)      mycie i kąpanie podopiecznego,

c)      zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

d)      układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

e)      pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

f)        zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

3)      Pielęgnacja zalecana przez lekarza.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności (wymienieni
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej -Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)
oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

2)      posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w  przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)      wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług,  których przedmiotem zamówienia były usługi opiekuńcze.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług. Pożądane jest załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

b)      Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz kadry wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć wykaz kadry.

3)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Każda oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich znaczenie:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)       

Cena ( C )

100  %

100  punktów

 

Kryterium „Cena” stanowi cena jednostkowa za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę jednostkową za świadczenie 1 godz. usług opiekuńczych.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

30 października 2008r.

do godz.

1200

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

                                                                                              w imieniu Zamawiającego

                                                                                                       Beata Jurak

                                                                                             Dyrektor MOPS w Lubaniu

 

 

                                                                                        

 

 

 

Załączniki

SIWZ usługi opiekuńcze Lubań (186.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do IDW (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do IDW (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do IDW (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ usługi opiekuńcze Lubań (186.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do IDW (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do IDW (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do IDW (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-10-22 14:31:47
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-10-22 14:33:19
Ostatnia zmiana:2009-10-22 15:17:59
Ilość wyświetleń:2701

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij