Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

Zarządzenie nr 25/2009

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 30.07.2009 r.

w sprawie Instrukcji  sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Na podstawie § 6 ust.3 pkt l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zarządzam, co następuje:

 

 

                                                                   § 1

Wprowadzam w życie” Instrukcję sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                          

                                                                               § 2

 

  Zobowiązuję pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu do

 przestrzegania niniejszej instrukcji.

 

                                                                                § 3

 

      Wykonanie zarządzenia powierzam  Głównemu Księgowemu.

 

         § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2009

Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia  30 lipca 2009

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA

SPOSOBU I TRYBU

GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI

 MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

  1)  jednostce - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

  2)  zbędnych składnikach majątku ruchomego - należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego, które:

a)  nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)  nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna, lub

c)  nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione;

  3)  zużytych składnikach majątku ruchomego - należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego:

a)  posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

b)  zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)  które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)  które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione;

  4)  wartości jednostkowej składnika majątku ruchomego - należy przez to rozumieć wartość rynkową tego składnika ustaloną przez kierownika jednostki.

Sposób gospodarowania składnikami majątku ruchomego

§ 2.

Pracownicy jednostki są zobowiązani do wykorzystania składników majątku ruchomego dla realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny i racjonalny.

§ 3.

1. Kierownicy działów w jednostce powinni na bieżąco analizować stan majątku ruchomego z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.

2. W przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności jednostki albo w trakcie inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) składników majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki lub które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym albo które posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową lub które są technicznie przestarzałe, kierownik działu wnioskuje do Dyrektora o powołanie komisji do oceny przydatności tych składników do dalszego użytkowania, która przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania w sposób określony w § 6.

 

 

 

 

§ 4.

 

 

1. Komisję do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania powołuje Dyrektor w drodze zarządzenia.

2. W skład komisji są powoływane co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki.

3. Komisja sporządza protokół przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego.

4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 3, komisja załącza wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania tych składników.

§ 5.

1. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego informatyk ustala rynkową wartość tych składników.

2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

§ 6.

1. O zakwalifikowaniu składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki na wniosek Komisji, o której mowa w § 4 ust.1.

2. Jednostka zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

§ 7.

1. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 6.000 euro, przeliczoną na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu jej określenia, mogą być przedmiotem darowizny, o ile ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

3. Zużyte składniki majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, mogą być zlikwidowane.

Sprzedaż składników majątku ruchomego

§ 8.

 Jednostka sprzedaje powierzone jej składniki majątku ruchomego w trybie przetargu, aukcji albo zaproszenia do rokowań.

§ 9.

1.Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu albo aukcji wykonuje komisja, o której mowa w § 4 ust.1.

§ 10.

1. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż średnia rynkowa wartość składnika majątku ruchomego, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, cena nie może być niższa od jego wartości księgowej netto.

2. Sprzedaż w trybie przetargu albo aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

 

§ 11.

1. Przedmiotem przetargu albo aukcji może być jeden lub więcej składników majątku ruchomego.

2. W ramach jednego postępowania przetargowego można przeprowadzić jedną lub więcej aukcji.

§ 12.

1. Jednostka zamieszcza ogłoszenie o przetargu albo aukcji, w którym podaje termin przeprowadzenia przetargu albo aukcji.

2. Między datą ogłoszenia o przetargu albo aukcji a terminem składania ofert albo aukcji powinno upłynąć co najmniej 14 dni.

3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informację o więcej niż jednym przetargu albo aukcji.

§ 13.

Ogłoszenie o przetargu albo aukcji zamieszcza się na stronie internetowej jednostki i na tablicy ogłoszeń w jednostce.

§ 14.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 15.

 1. Komisja, o której mowa w § 4 ust.1 sporządza z przebiegu aukcji protokół, który powinien w szczególności zawierać:

  1)  określenie miejsca i czasu aukcji;

  2)  imiona i nazwiska osób prowadzących aukcję;

  3)  wysokość ceny wywoławczej;

  4)  najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot aukcji;

  5)  imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

  6)  wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;

  7)  wnioski i oświadczenia osób obecnych przy aukcji;

  8)  wzmiankę o odczytaniu protokołu;

  9)  podpisy osób prowadzących aukcję i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki.

Przekazywanie i darowizna składników majątkowych

§ 16.

 1. Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do kierownika jednostki.

3. Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego:

  1)  oznaczenie stron;

  2)  nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego;

  3)  ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego;

  4)  niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku ruchomego;

  5)  okres, w którym składnik majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą;

  6)  miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego;

  7)  podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

§ 17.

1.Jednostka może dokonać darowizny składnika majątku ruchomego.

2.Przy dokonywaniu darowizny mają zastosowanie zapisy § 16 ust2-3

 

§ 18.

 Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub darowano ten składnik majątku.

Likwidacja

§ 19.

1. Likwidacji zużytych składników majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

2. Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.3)), są unieszkodliwiane.

3. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym powołana przez Dyrektora jednostki spośród pracowników jednostki.

4. Unieszkodliwienia składników majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) lub którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5. Z czynności zniszczenia komisja sporządza protokół zawierający następujące dane:

  1)  datę zniszczenia;

  2)  nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego;

  3)  przyczynę zniszczenia;

  4)  podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

6. Z przeprowadzonych czynności unieszkodliwienia składnika majątku ruchomego sporządza się protokół, w którym oprócz danych, o których mowa w ust. 5, zamieszcza się informację dotyczącą sposobu unieszkodliwienia.

 

                                                                                        Dyrektor MOPS
                                                                                            Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-07-30 11:45:58
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-07-30 11:45:23
Ostatnia zmiana:2009-12-21 09:45:36
Ilość wyświetleń:3802

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij