Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

Zarządzenie Nr 13/ 2009

Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia  10 czerwca  2009 roku

 

w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

          Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Niniejszy Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady
i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    rozporządzeniu płacowym - rozumie się przez to rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),

2)    pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lubaniu na podstawie umowy o pracę,

3)    Dyrektorze -oznacza to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,

4)    Pracodawcy, MOPS -oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

 

§ 3

 

1.Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1)    wynagrodzenie zasadnicze,

2)    dodatek za wieloletnią pracę,

3)    nagroda jubileuszowa,

4)     jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

5)    dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

2. Pracodawca może przyznać  pracownikom:

1)    dodatek funkcyjny,

2)    dodatek specjalny,

3)    premię uznaniową,

4)     nagrodę.

 

§ 4

 

1.  Dyrektorowi wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia ustala Burmistrz Miasta Lubań.

2.  Pozostałym pracownikom wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia ustala Dyrektor.

 

§ 5

 

Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach, na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach, określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 3, Tabela IV H  do rozporządzenia płacowego.

 

§ 6

 

1.    Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.

2.    Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być niższe niż minimalna przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w części B  tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia płacowego.

3.    Stawki maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego określone zostały w „Tabeli kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego” stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu .

 

§ 7

 

Dodatek za wieloletnią pracę , jednorazowa odprawa w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę  z tytułu niezdolności do pracy oraz  nagrody jubileuszowe  przysługują w wysokości określonej w art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 

 

§ 8

 

1.Pracownikom  zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu może być przyznany miesięczny dodatek funkcyjny .

 

2. Dodatek może być przyznany pracownikom zatrudnionym na następujących

      stanowiskach:

1)    Dyrektor, zastępca dyrektora,

2)    Kierownik działu,  zastępca kierownika działu,

3)    Starszy administrator

4)    Radcy prawnemu.

 

3. Wysokość dodatku funkcyjny  wynosi:

a)    dla Dyrektora do 70 % jego wynagrodzenia zasadniczego,

b)    dla Zastępcy Dyrektora, Kierowników i Zastępców Działów, Starszego administratora oraz radcy prawnego do 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi.         

4. Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od wielkości kierowanego działu oraz złożoności wykonywanych zadań.

                                                                

§ 9

 

1.    Pracownikom może być przyznany miesięczny dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter lub warunki jej wykonywania pracy.

2.    Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony maksymalnie na okres 1 roku, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3.    Wysokość dodatku specjalnego wynosi do 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika lub łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust.3.

 

 

§ 10

 

1.    W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się Fundusz nagród  w wysokości do 3,5% planowanego  funduszu płac.

2.    Wysokość funduszu nagród może być podwyższona przez Dyrektora w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe.

3.    Decyzję o przyznaniu pracownikom nagród podejmuje Dyrektor, a w odniesieniu do Dyrektora-Burmistrz Miasta Lubań na wniosek Naczelnika wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad działalnością jednostki.

4.    Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, za całokształt pracy w danym roku oraz  jako nagrody okolicznościowe.

5.    Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania nagród okolicznościowych:

a)    złożoność realizowanych zadań,

b)    wykazywanie inicjatywy i zaangażowania w pracy,

c)    wzorowe wypełnianie obowiązków.

 

 

§ 11

 

1.    W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się Fundusz premiowy w wysokości do 25% wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w MOPS z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla pracowników.

2.    Wysokość indywidualnej premii uznaniowej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownia.

3.    Decyzję w sprawie przyznania premii uznaniowej oraz jej wysokości podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika działu, w którym pracownik jest zatrudniony.

4.    Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego premii uznaniowej nie przyznaje się.

5.    W związku z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika premii uznaniowej nie przyznaje się.

6.    Premia uznaniowa wypłacana jest w okresach 1-miesięcznych wraz z wynagrodzeniem za pracę.

7.    Dyrektorowi premia nie przysługuje.

 

 

§ 12

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wynagradzania stosuje się przepisy prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia płacowego.

§ 13

 

Regulamin wynagradzania jest dostępny pracownikom do wglądu w Sekretariacie MOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  na  stronie internetowej MOPS.

 

§ 14

 

Regulamin wynagradzania obowiązuje na czas nieokreślony.

 

§ 15

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Starszemu Administratorowi.

 

 

§ 16

 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości podczas ogólnego zebrania pracowników MOPS z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 roku.

 

                                                                                        Dyrektor MOPS
                                                                                            Beata Jurak

Załączniki

Załącznik (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-08-20 12:22:53
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-08-20 12:23:49
Ostatnia zmiana:2009-08-20 12:34:21
Ilość wyświetleń:3612
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij