Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

02/ZP/EFS/2009

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

przeprowadzanym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  Nr 223, poz. 1655 z 20.11.2007r.).

 

 

 

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2009r. SZKOLEŃ
W RAMACH PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 316090-2009 w dniu 11.09. 2009r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do pobrania na stronie http://www.mops.luban.pl

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz   Zamawiającego serii szkoleń teoretycznych i praktycznych w następujących zawodach
i umiejętnościach:

      a)  podstawy obsługi komputera i Internetu   - dla 18 osób,

c)      bukieciarstwo-florystyka z elementami dekoratorstwa małych form użytkowych
i małej przedsiębiorczości – dla 6 osób,

w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

       Szkolenia musza być przeprowadzone zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia
       i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 99
      
poz. 1001).

 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

część 1 – szkolenie w zakresie: podstawy obsługi komputera i Internetu  - dla 18 osób,

część 2 – szkolenie w zakresie:  bukieciarstwo-florystyka z elementami dekoratorstwa
                małych form użytkowych i małej przedsiębiorczości – dla 6 osób,

Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia, najem lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia
i z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia, a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w projekcie umowy.

Programy szkoleń powinny:

1.      gwarantować uczestnikom kursu solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno -praktyczne do podjęcia pracy w zawodzie.

2.      uwzględniać zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników kursu.

     W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

-     ubezpieczy uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia 
i z powrotem,

-     zapewni odpowiedni lokal i miejsce do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych
i praktycznych,

-     zapewni przewóz uczestników szkolenia w przypadku zorganizowania szkoleń poza terenem miasta Lubań,

-     zapewni przewóz uczestników szkolenia, objętego częścią 2 przedmiotu zamówienia, na Giełdę Kwiatową we Wrocławiu,

-     zapewnieni uczestnikom kursu niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe i artykuły, w ilościach niezbędnych do nabycia przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu tematyki ujętej w programie szkolenia.

-     zarejestruje się w internetowej bazie ofert szkoleniowych i będzie aktualizować informacje o każdym szkoleniu organizowanym w ramach niniejszej umowy, nie rzadziej niż raz w miesiącu,

-     prowadzić będzie systematyczną ocenę poszczególnych uczestników i zwiększy pomoc wobec osób mających trudności w procesie nauczania,

-     informować będzie zamawiającego o  każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu   lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania,

-     powiadać będzie zamawiającego, na trzy dni wcześniej, o dacie i godzinie oceny końcowej uczestników szkolenia.

-     prowadzić będzie listy obecności na zajęciach i dostarczać jej kopię do MOPS
w Lubaniu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia lub w przypadku szkolenia trwającego  dłużej niż 1 m-c, pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

-     dostarczać będzie do siedziby zamawiającego polis ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających wniesienie opłat za ubezpieczenie uczestników szkolenia.

-     usprawiedliwiać będzie nieobecności na zajęciach skierowanej osoby z powodu choroby, na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza.

-     zapewniać będzie dostępność do wszystkich dokumentów dotyczących umowy
w każdym momencie oraz przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia  do 31 grudnia 2015r.

-     sporządzi sprawozdanie finansowe po zakończeniu kursu – wraz z fakturą  należy  dołączyć zestawienie wszystkich usług i wydatków, których poszczególne wartości kwotowe składają się na ogólną kwotę faktury i które stanowią wydatek kwalifikowany, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie.

-     wystawi i dostarczy zaświadczenia kursantom, którzy   pozytywnie ukończyli szkolenie.

-     dostarczy do siedziby zamawiającego kopie zaświadczeń stwierdzających  pozytywne ukończenie szkolenia, na którym powinno znajdować się logo EFS, logo Unii Europejskiej i POKL oraz informacje o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z wytycznymi POKL dotyczącym oznaczenia projektów w ramach POKL (do pobrania ze strony www.efs.gov.pl ,
w zakładce PROMOCJA).

Program szkoleń w zakresie realizacji części 1– szkolenie w zakresie: podstawy obsługi komputera i Internetu powinien obejmować co najmniej:

1.      podstawy obsługi komputera:

-          elementy budowy komputera,

-          praca na plikach i folderach,

-          co to są skróty i jakie maja zastosowanie,

-          programy używane na co dzień,

-          panel sterowania,

2.      systemy operacyjne: zasady pracy systemie Windows

3.      edytor tekstu:

-          redagowanie dokumentów formatowanie tekstu,

-          praca z tabelami,

-          grafika,

-          drukowanie dokumentu,

4.      arkusz kalkulacyjny:

-          co to jest i do czego służy,

-          formuły i funkcje,

-          sortowanie danych,

-          tworzenie wykresów,

-           drukowanie,

5.      program prezentacyjny,

6.      obsługa Internetu:

-          zasady obsługi przeglądarki internetowej,

-          wyszukiwanie danych w Internecie,

-          wykorzystanie komputera i Internetu w procesie poszukiwania pracy,

7.      obsługa poczty elektronicznej:

-          zakładanie skrzynki pocztowej,

-          tworzenie i wysyłanie e-mail,

-          zarządzanie mailami.

Czas trwania szkolenia  - około 1 m-c, ogółem nie mniej niż 75 godzin.

Program szkoleń w zakresie realizacji części 2 – szkolenie w zakresie: bukieciarstwo-florystyka z elementami dekoratorstwa małych form użytkowych i małej przedsiębiorczości powinien obejmować co najmniej następujące moduły tematyczne:

1.      Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i biologii roślin - kwiaty, rośliny, materiały używane w bukieciarstwie - zakup kwiatów, przygotowanie ich do sprzedaży, pielęgnacja roślin doniczkowych i kwiatów ciętych,

2.      Suszenie i utrwalanie roślin:

-    ?zbiór roślin i przygotowanie do suszenia

-    ?technika suszenia, przechowywanie

-    ?dobór gatunków roślin i przygotowanie do suszenia

3.      Dekoracje ślubne, komunijne i okolicznościowe:

-         zasady układania roślin

-         rośliny i materiały stosowane do wiązanek ślubnych

-         wiązanka spływająca

-         wiązanki fantazyjne

-         dobór gatunków roślin do wianka

-         technika wykonywania wianka i wiązanki komunijnej

-         wiązanki i dekoracje okolicznościowe

-         wybór kwiatów do kompozycji

-         technika układania kwiatów

4.      Florystyka pogrzebowa:

-         dobór materiałów do dekoracji pogrzebowych

-         rodzaje dekoracji i technika wykonania,

5.      Dekoracje okolicznościowe i małe formy użytkowe:

-          stroiki na Boże Narodzenie i Wielkanoc

-          artystyczne pakowanie przedmiotów

-          dekoracja szkła, bombek, pisanek

-          elementy decoupage

-          tworzenie bilecików oraz kart okolicznościowych

-          ikebany z kwiatów żywych i sztucznych

-          aranżacje stołu na małe i duże okazje

-          kolaże – obrazy z zastosowaniem kwiatów suszonych i sztucznych

-          wykorzystanie i aranżacja pojemników, świec, naczyń, tkanin i innych drobiazgów w niekonwencjonalny  i oryginalny sposób

6.  Elementy małej przedsiębiorczości:

-          formalno-prawne podstawy zakładania i prowadzenia własnej firmy,

-          finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,

-          elementy biznesplanu,

-          marketing – techniki sprzedaży,

-          dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy.

7.      Zorganizowanie wyjazdu na Giełdę Kwiatową we Wrocławiu.

Czas trwania szkolenia  - około 1 m-ca, ogółem nie mniej niż 100 godzin.

 

Termin wykonania zamówienia: od października 2009r. 30 listopada 2009r.

Z uwagi na konieczność skoordynowania terminów realizacji w/w części przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wymagają (na etapie podpisywania umowy z Wykonawcami) uzgodnień z Zamawiającym w zakresie zapisów w HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ sporządzonym przez Zamawiającego dla całego zakresu przedmiotu zamówienia.  Termin każdego szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę i Zamawiającego minimum na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę. Harmonogram zostanie dostarczony Zamawiającemu w postaci pisemnej i elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części zamówienia poprzez zmniejszenie liczby osób skierowanych na szkolenie lub prawo do zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.      Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

b)      wpis  do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz.U. Nr 236 poz. 2365).

2)      posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)      wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch
usług,  których przedmiotem zamówienia były usługi szkolenia
w zakresie określonym opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przeszkolił łącznie co najmniej
10 osób w zakresie każdego ze szkoleń. W przypadku składania oferty częściowej Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem niezbędnym do wykonania oferowanej części zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

b)      Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz kadry dydaktycznej wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia
i doświadczenia,  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum po jednej osobie posiadającej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych niniejszym zamówieniem. W przypadku składania ofert częściowych Wykonawca musi wykazać, że  dysponuje kadrą dydaktyczną niezbędną do wykonania oferowanej części zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz kadry dydaktycznej oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek).

       3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
             niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
             Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Każda z części zamówienia zostanie odrębnie oceniona przez Zamawiającego w oparciu
o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)       

Cena ( C )

100 %

100 punktów

 

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia lub danej części zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

21 września 2009r.

do godz.

1200

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                w imieniu Zamawiającego

                                                                                                       Beata Jurak

                                                                                             Dyrektor MOPS w Lubaniu

 

Załączniki

załącznik Nr 1 do IDW (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do IDW (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do IDW (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do IDW (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 do IDW (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 do IDW (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 2 (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2009-09-14 11:32:51
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2009-09-14 11:33:16
Ostatnia zmiana:2009-09-15 08:11:50
Ilość wyświetleń:2608

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij