Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

Zarządzenie Nr 10  /2009

Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubaniu

z dnia 2 czerwca  2009 r.

 

 

w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym   

 

Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. Wprowadza się do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym”.

§ 2

 

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  do zapoznania się  z w/w  regulaminem i do przestrzegania  podanych w nim zasad.

2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.

 

§ 3

 

1. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

2. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników podlegających ocenie.

3. Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych  w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

4. Końcowym wynikiem oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.

5. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego określa załącznik nr 1.

 

 

 

§ 4

 

Wybór kryteriów

 

1. Bezpośredni przełożony wybiera z wykazu kryteriów obowiązkowych pięć kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego. Wykaz kryteriów obowiązkowych określa załącznik nr 2 i jedno kryterium z wykazu kryteriów do wyboru określonych w załączniku nr 3.

2. W przypadku oceny negatywnej, by zapewnić obiektywizm, kolejna ocena winna być prowadzona według uprzednio wybranych kryteriów.

3. Oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym. Celem rozmowy z pracownikiem jest przedstawienie kryteriów będących podstawą dokonania oceny kwalifikacyjnej.

4. Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć w terminie nie późniejszym niż do 30 stycznia roku rozpoczynającego okres oceny.

5. Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

6. W trakcie rozmowy oceniający winien posiłkować się zakresem czynności ocenianego pracownika.

7. Przy omawianiu sposobu realizacji obowiązków ocenianego pracownika oceniający analizuje, czy są one wykonywane zgodnie z obowiązkami pracownika określonymi w ustawie o pracownikach samorządowych.

8. W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o jego opinię na temat zakresu zleconych mu obowiązków, o propozycję zmiany, plany zawodowe, chęć dalszego dokształcania itp.

9. Po zakończeniu rozmowy i po wyborze kryteriów oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego i przekazuje arkusz oceny kierownikowi jednostki, w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów.

10. Kierownik jednostki może upoważnić do zatwierdzenia wybranych kryteriów zastępcę dyrektora.

11. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w punkcie II Części B arkusz oceny.

 

§ 5

 

Rozmowa z ocenianym- rozmowa oceniająca

 

1. Po sporządzeniu oceny na piśmie oceniający przeprowadza rozmowę z ocenianym.

2. Przedmiotem rozmowy jest omówienie wykonywanych przez ocenianego obowiązków zleconych mu w okresie, w którym podlegał ocenie oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

3. W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o trudności, jakie napotkał podczas realizacji zadań.

4. Oceniający doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania.

5. Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny.

6. W aktach osobowych pracownika zostaje oryginał arkusza oceny, pracownik zaś otrzymuje kopię potwierdzoną za zgodność przez bezpośredniego przełożonego.

 

 

§ 6

 

Zmiana na stanowisku bezpośredniego przełożonego

 

W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

§ 7

 

Pierwsza ocena nowego pracownika

 

1. W sytuacji zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym  bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonania pierwszej oceny w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego zatrudnienia.

2. W stosunku do pracowników odbywających służbę przygotowawczą lub zwolnionych z jej odbywania pierwszą ocenę przeprowadza się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z służby przygotowawczej.

3. Odpowiednio wcześniej bezpośredni przełożony jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym, o której mowa w § 4.

 

§ 8

 

Ocena kolejna przy pierwszej opinii negatywnej

 

1. W razie przyznania przez oceniającego ocenianemu negatywnej oceny końcowej(poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego został określony jako niezadowalający), oceniający jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny kwalifikacyjnej.

2. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie oceny poprzedniej oceniający jest zobowiązany:

     a) przeprowadzić rozmowę z ocenianym,

     b) wyznaczyć termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok, z zastrzeżeniem, iż ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniej.

§ 9

 

Zmiana terminu oceny

 

1. W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej oceniający jest zobowiązany wyznaczyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.

3. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego.

4. O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

5. Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

 

§ 10

 

Sporządzenie oceny na piśmie

 

Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów.

 

Etap I

1. W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinię dotyczącą wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, którym podlegał ocenie.

2. W opinii oceniający podaje, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał kryteria oceny.

3. W przypadku gdy pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, nie wynikające z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.

4. W stosunku do kierowników działu oraz zastępcy dyrektora opinie wpisuje kierownik jednostki.

 

Etap II

1. W części D arkusza oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:

 

Poziom

Kryteria przyznania

Bardzo dobry

Oceniany wykonał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonywał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał  wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

Dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

Zadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

Niezadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

 

Etap III

 

1. W części D arkusza oceny oceniający przyznaje ocenę końcową- pozytywną lub negatywną.

2. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenianego: bardzo dobry, dobry lub zadawalający.

3. Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

 

§ 11

 

Tryb odwołania od oceny

 

1. Ocenianemu przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie (zarówno negatywnej, jak i pozytywnej).

2. Termin na sporządzenie odwołania kończy się z upływem siedmiu dni od dnia doręczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.

3. Jeżeli koniec terminu na sporządzenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa w pierwszym dniu roboczym.

4. Odwołanie należy składać do kierownika jednostki.

5. Kierownik jednostki jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w terminie 14 dni od jego doręczenia.

6. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się po raz drugi.

7. O wyniku rozpatrzenia odwołania oceniany zostaje poinformowany na piśmie.

8. Odwołanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierać uzasadnienie poparte dowodami.

 

 

 

 

§ 12

 

Przesłanki ponownej oceny negatywnej

 

1. W przypadku, gdy oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom i w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko wybrane przez bezpośredniego przełożonego kryteria oceny, otrzymuje kwalifikacyjna ocenę negatywną.

2. Ponowną ocenę negatywną oceniający doręcza ocenianemu niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni od dnia sporządzenia opinii.

3. Tryb odwołania od oceny negatywnej określa § 11.

4. W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem.

 

§ 13

 

Obowiązki dokumentacyjne

 

1. Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika.

2. Po przeprowadzonej rozmowie, o której mowa w § 4 i zatwierdzeniu kryteriów przez kierownika jednostki oceniający ma obowiązek przekazać ocenianemu kserokopię części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.

3. Ocena jest przechowywana w części B akt osobowych ocenianego.

 

§ 14

 

Pierwszą  ocenę  pracowników samorządowych należy przeprowadzić do dnia 31.12.2010 roku, zaś rozmowę , o której mowa w § 4 należy przeprowadzić do 15 października 2009r.

§ 15

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Działów.

 

§ 16

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                       Dyrektor MOPS
                                                                                                                       Beata Jurak

Załączniki

Załącznik nr 1 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-10-05 10:03:00
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-10-05 10:03:17
Ostatnia zmiana:2009-10-05 10:03:40
Ilość wyświetleń:6220
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij