Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

03/ZP/EFS/2009

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

przeprowadzanym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  Nr 223, poz. 1655 z 20.11.2007r.).

 

 

 

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2009r. SZKOLEŃ
W RAMACH PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 351762 w dniu 08.10.2009r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do pobrania na stronie http://www.mops.luban.pl

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia podstawowego - kursu prawa jazdy kategorii B dla 18 osób
w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja i program kursu winien być zgodny z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 2005 nr 217, poz. 1834 późniejszymi zmianami).

Wymiar godzinowy szkolenia teoretycznego i praktycznego ustala się na łącznie 60 godzin:

a)      Szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych/ grupę). Zajęcia szkoleniowe powinny być planowane 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, a za zgodą osób skierowanych na szkolenie, także w dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele.

b)      Szkolenie praktyczne w wymiarze 30 godzin zegarowych/uczestnika szkolenia Instytucja szkoląca zrealizuje według indywidualnych harmonogramów ustalonych wspólnie z Zamawiającym dla każdego uczestnika szkolenia.

 

 

Wykonawca będzie zobowiązany jest na swój koszt:

c)      ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia 
i z powrotem,

d)     zapewnić odpowiedni lokal i miejsce do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych
i praktycznych,

e)      zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia samodzielne stanowisko szkoleniowe niezbędny sprawne, dopuszczony do ruchu drogowego, dostosowane do nauki jazdy samochody osobowe oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. podręcznik kierowcy kategorii B, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, płytę CD z komputerową bazą danych pytań, materiały firmowe);

f)       przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych,

g)      zarejestrować się w internetowej bazie ofert szkoleniowych i aktualizować informacje o każdym szkoleniu organizowanym w ramach niniejszej umowy, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

h)      jednorazowo opłacić pierwszy egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

 

Programy szkoleń powinny:

1.      gwarantować uczestnikom kursu solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno -praktyczne do egzaminu państwowego.

2.      uwzględniać zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników kursu.

 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia: od listopada 2009r. 10 grudnia 2009r.

Z uwagi na konieczność skoordynowania terminów realizacji w/w części przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wymagają (na etapie podpisywania umowy z Wykonawcami) uzgodnień z Zamawiającym w zakresie zapisów w HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ sporządzonym przez Zamawiającego dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części zamówienia poprzez zmniejszenie liczby osób skierowanych na szkolenie lub prawo do zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) - wykonawca winien przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wydane przez starostę powiatu.

2)      posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a)      Wykonawca zagwarantuje zorganizowanie szkolenia na terenie miasta Lubań oraz udokumentuje posiadanie bazy dydaktycznej umożliwiającej przeprowadzenie zamówienia oraz wskaże w ofercie miejsce odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych. Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające, iż szkolenie zostanie zorganizowane na terenie miasta Lubań podając adres bazy dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Należy dołączyć akt własności, umowę najmu, dzierżawy, umowę partnerską itp.

b)      Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub będzie dysponować w okresie realizacji przedmiotu zamówienia minimum dwoma samochodami dostosowanymi do nauki jazdy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz taboru samochodowego wykorzystywanego do nauki jazdy.

c)      Wykonawca udokumentuje, ze dysponuje kadrą dydaktyczną - minimum dwoma wykładowcami o kwalifikacjach i doświadczeniu w realizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz kadry dydaktycznej oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek).

3)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie.

 

 

Każda oferta zostanie odrębnie oceniona przez Zamawiającego w oparciu
o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)       

Cena ( C )

100 %

100 punktów

 

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia lub danej części zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

16 października 2009r.

do godz.

1200

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

                                                                                        

 

Załączniki

SIWZ 3 (212.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 1 do IDW (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do IDW (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do IDW (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do IDW (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 do IDW (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 do IDW (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-10-09 09:00:10
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-10-09 08:59:53
Ostatnia zmiana:2009-10-09 09:00:51
Ilość wyświetleń:2462

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij