Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

                                                                                                                

Numer sprawy : MOPS/ZP/3/2009                                    Lubań, dnia   24-11-2009 r 

 

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU

Dot.:  ,,Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Miejskiej Lubań w 2010 roku”.

Działając na podstawie art.40 ust.1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z 2008 roku z późn. zmianami) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie,

tel.

Godziny urzędowania: 7.30 – 15:30

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY W GMINIE MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2010 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXIII/195/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2.      Szacowana średnia liczba usługobiorców 39 osób, średnio miesięcznie 800 godzin świadczeń.

3.      Do zadań Wykonawcy w zakresie usług opiekuńczych w szczególności należy:

a) Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

-  utrzymywanie w czystości i porządku pokoju osoby chorej i jej otoczenia,

- zakupywanie, w miarę potrzeb, artykułów spożywczych, chemicznych, kosmetycznych, leków, itp.,

- przygotowywanie stosownych posiłków,

- dopomaganie choremu przy spożywaniu posiłków, bądź karmienie chorego,

-  przebieranie bielizny osobistej i pościelowej,

- utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarczego i sanitarnego,

b) Świadczenie podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej, w szczególności:

-  przesłanie łóżka,

- mycie i kąpanie podopiecznego,

-  zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

-  układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

-  pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

-  zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

c) Pielęgnacja zalecana przez lekarza.

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

e) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

4.      W związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a)    ewentualnego udzielenia zamówienia uzupełniającego, w granicach kwoty jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od tej kwoty, przy uwzględnieniu ceny ofertowej 1 godziny usługi wybranego wykonawcy,

b)   zmniejszenia z przyczyn obiektywnych liczby godzin usług (osób objętych usługami).

5.      Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i liczby godzin usług

6.      Usługi będą świadczone przez 5 dni w tygodniu w godz. od 6:00 – 18:00.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.11.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie

II. 1.8) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 01.01.2010.

Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WADIUM

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.        Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)   posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności (wymienieni w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej -Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.;

2)   posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)    wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług, których przedmiotem zamówienia były usługi opiekuńcze.

b)   Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz kadry wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia.

3)   znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 

1.           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku 2  do SIWZ,

2.           aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.           wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług opiekuńczych – według wzoru określonego w załączniku 3 do SIWZ, z podaniem ich wartości (brutto), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale IV, ust. 1, pkt 2),

4.           dokumenty jednoznacznie potwierdzające (np. referencje), że usługi o których mowa w pkt 3), zostały wykonane należycie,

5.         wykaz osób, które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru określonego w załączniku 4 do SIWZ. Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale IV, ust. 1, pkt 3),

6.         oświadczenie stwierdzające, że osoby wymienione w pkt 10) są nie karane oraz dysponują dobrym zdrowiem umożliwiającym wykonywanie prac opiekuńczych,

7.         zaakceptowane ogólne warunki umowy,

8.         polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 

 

 SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mops.luban.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1 59-800 Lubań sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04-12-2009 godzina 12:00,

miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1 59-800 Lubań sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.7) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  405006 Ogłoszenia z 24-11-2009 roku.

 

                                                                                              w imieniu Zamawiającego

                                                                                                       Beata Jurak

                                                                                             Dyrektor MOPS w Lubaniu

 

 

Załączniki

specyfikacja usługi opiekuńcze 24- 11- 2009 (153.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-11-25 10:35:58
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-11-25 10:37:17
Ostatnia zmiana:2009-11-25 10:37:43
Ilość wyświetleń:2776
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij