Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: „Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2010 roku”

 Numer sprawy : 2/MK/ZP/2009                                                     Lubań,27.11.2009 r.

 

         

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  w 2010 roku”
 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r.z późn. zmianami ) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie,

tel.

Godziny urzędowania: 7.30 – 15:30

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE I WYDAWANIE NA TERENIE MIASTA LUBAŃ GORACYCH POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU W ROKU 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w roku 2010 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
  2. Wykonawca musi posiadać możliwość korzystania na terenie miasta Lubania, z pomieszczenia w którym będzie przygotowywał i podawał posiłki lub wydawał posiłki wcześniej przywiezione z miejsca ich przygotowania. Lokal, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być zlokalizowany w obrębie Centrum miasta Lubania oraz wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia.
  3. Dodatkowo Wykonawca  będzie wydawał posiłki we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach:

-     Szkoły Podstawowej nr 4, Lubań, ul. Kopernika 15,

 

  1. Wykonawca winien dysponować odpowiednio przygotowanym personelem do realizacji zamówienia,  posiadać wymaganą dokumentację sanitarno-higieniczną dotyczącą personelu, posiadać lokal oraz środek transportu posiłków. Wyposażenie  (w tym szczególnie  naczynia i sztućce), personel, środek transportu posiłków  wykonawca zapewnia dla potrzeb wszystkich lokali gdzie będą wydawane posiłki.
  2.  Wykonawca przygotuje posiłki w postaci:

A)  dwudaniowego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i napoju. Gramatura potraw nie może być mniejsza niż:

-      zupa 450 ml

-      ziemniaki, makaron, ryż, kasze 200g

-      porcje mięsa 100g

-      porcje ryby 100g

-      danie bezmięsne 250g (naleśniki)

-      danie półmięsne 250g ( bigos, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku)

-      napój 200ml ( kompot ,woda z sokiem, płynny kisiel)

-      surówka 100g

B)  zupy; gramatura nie może być mniejsza niż:

-      zupa 500ml

-      chleb 100g

C)  zupy z dodatkiem, gramatura nie może być mniejsza niż:

-        zupa 500ml

-        chleb 100g

-        dodatek 100g

 Dodatek stanowią: parówka, kaszanka, jajka, pasztet, pieczeń, ser topiony.

  1. Wszystkie posiłki wykonawca wykona zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki powinny być urozmaicone oraz posiadać wysoką wartość odżywczą. Te same potrawy nie mogą się powtarzać  częściej niż co 10 dni. W okresie 10 dni występują :

-      5 x dania mięsne,

-      2 x danie bezmięsne,

-      2 x danie półmięsne,

-      1 x ryba.

            Rodzaje dań podawane są zmiennie.

8.      Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków gorących, przygotowanych w dniu wydawania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. Czas wydawania obiadów nie może być krótszy niż 3,5 godziny dziennie, optymalne godziny wydawania obiadów od 1200 do 1530. W godzinach wydawania posiłków klientom MOPS w lokalu musi obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt. Wykonawca w lokalu zabezpiecza jednocześnie co najmniej 30 miejsc dla korzystających z posiłków. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również  bezpieczeństwo osobom korzystającym z posiłków . Wydawanie posiłków na wynos jest możliwe w przypadkach szczególnych uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Posiłki na wynos nie mogą być wydawane w formie suchego prowiantu. Posiłki nie mogą być wydawane wstecz ani z wyprzedzeniem.

9.      Ilość osób korzystających z obiadów w okresie miesiąca wynosi około 240.

10.  Ilość osób korzystających z zup i zup z dodatkami w okresie miesiąca wynosi około 200.

11.  Ilość dni żywieniowych w ciągu 2010r.- 258.

12.  Ogólna ilość obiadów w ciągu roku około 61 920( 240osób  x 258dni  )

13.  Ogólna ilość zup około 41000 ( 200osób  x 205dni )

14.  Ogólna ilość zup z dodatkiem w ciągu roku około 5200(200 osób x26dni )

15.  Wydawanie obiadu odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej w m-cu VI  i XII 2010 r. oraz kolejnych telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego  na dzień przed wydaniem obiadu. Lista i zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, miejsce wydania posiłku zgłoszonej na obiad.

16.  Wydawanie zup i zup z dodatkiem odbywać się będzie na podstawie bonów wydawanych klientom tygodniowo przez  Zamawiającego. Zamawiający do godz. 900 każdego dnia podaje wykonawcy ilość zup lub zup z dodatkiem. Wykonawca na koniec każdego tygodnia i na koniec każdego miesiąca uzgadnia z Zamawiającym ilość zgłaszanych zup i zup z dodatkiem.
Zamawiający zastrzega sobie, iż zupy z wkładką będą wydawane po otrzymaniu przez Wykonawcę pisma Zamawiającego  określającego w jakim terminie będą wydawane zupy z wkładką     (np.: od VI-XII/2010).

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

CPV : 55 32 0000-9      Usługi podawania posiłków

           55 32 1000-6      Usługi przygotowywania posiłków

           55 32 2000-3      Usługi gotowania posiłków

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie

II. 1.8) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 04.01.2010.

Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WADIUM

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.        Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 

1)   posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.;

2)   posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)    wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług, których przedmiotem zamówienia było przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków.

b)   Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz kadry wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia.

3)   znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

2.        Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1.           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2.           aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.           wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług  – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, z podaniem ich wartości (brutto), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale IV, ust. 1, pkt 2),

       4.  dokumenty jednoznacznie potwierdzające(np. :referencje),że usługa o  której mowa
             pkt. 3,) zostały wykonane należycie,

 

 

 

 

5.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

 SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA               

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mops.luban.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1 59-800 Lubań sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

09-12-2009r.  godzina 12:00,

miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1 59-800 Lubań sekretariat (pokój nr 13 - II piętro).

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.7.) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  Ogłoszenia     224219 z dnia 27.11.2009r

 

                                                                                              w imieniu Zamawiającego

                                                                                                       Beata Jurak

                                                                                             Dyrektor MOPS w Lubaniu

 

Załączniki

SIWZ (163.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-11-27 14:09:40
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-11-27 14:10:34
Ostatnia zmiana:2009-11-27 14:10:59
Ilość wyświetleń:2840
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij