Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

ZARZĄDZENIE Nr1/2010


DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Z DNIA 7 STYCZNIA 2010 R.


w sprawie: procedury kompletowania dokumentacji niezbędnej

do udzielenia pomocy społecznej§ 1.

Na podstawie § 6 ust.3 pkt l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zarządzam wprowadzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu „PROCEDURY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO UDZIELENIA POMOCY SPOŁECZNEJ”, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2 .

1.Do przestrzegania niniejszego zarządzenia zobowiązani są wszyscy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Pomocy Społecznej .


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7.01.2010.

§ 4.

Z dniem wejście w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 5/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 31.01.2007 w sprawie procedury kompletowania dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy społecznej.                                                                                            Dyrektor MOPS

                                                                                            Beata Jurak


PROCEDURA


KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI


NIEZBĘDNEJ DO UDZIELENIA POMOCY SPOŁECZNEJ§ 1.


 1. Przy udzielaniu pomocy społecznej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zobowiązani są stosować się do postanowień ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 2. Obowiązkiem każdego pracownika socjalnego jest dołożenie wszelkich starań i podjęcie wszelkich możliwych działań w celu udzielenia pomocy społecznej osobom, które tej pomocy potrzebują, a w szczególności osobom niezaradnym życiowo i niepełnosprawnym.


§ 2.


Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:

 1. na wniosek osoby zainteresowanej,

 2. na wniosek przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,

 3. z urzędu.


§ 3.


  1. Wniosek osoby zainteresowanej podlega rejestracji przez Kierownika Działu Pomocy Społecznej lub w przypadku jego nieobecności-osobę wyznaczoną do tej czynności..

  2. W przypadku wpływu wniosku, o którym mowa w § 2 pkt b pracownik socjalny przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zobowiązany jest przyjąć pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na ubieganie się o świadczenia pomocy społecznej.


§ 4.


 1. Pracownik socjalny zobowiązany jest do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku o świadczenia pomocy społecznej.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wywiadu w terminie do 10 kolejnych dni.

 3. W przypadku nie przeprowadzenia wywiadu w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2 pracownik socjalny niezwłocznie wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do wnioskodawcy ” Pismo wzywające wnioskodawcę do ustalenia terminu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego”.


§ 5.


 1. Podczas przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny analizuje posiadany materiał dowodowy (zaświadczenia, oświadczenia itp.). W przypadku braku dokumentu niezbędnego do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, pracownik socjalny spisuje z wnioskodawcą 2 egzemplarze „ Wezwania do usunięcia braków”. Jeden egzemplarz otrzymuje wnioskodawca, a drugi egzemplarz -z potwierdzeniem odbioru i datą doręczenia- wpina się do akt.

 2. Wszelkie oświadczenia (np. o pracach dorywczych, wysokości pomocy od członków rodziny) pracownik socjalny zobowiązany jest przyjąć od wnioskodawcy podczas przeprowadzanego rodzinnego wywiadu środowiskowego.


§ 6.


W przypadku wpłynięcia niekompletnego wniosku, po otrzymaniu kompletu dokumentów, pracownik socjalny umieszcza na „ Wniosku o udzielenie pomocy” pieczątkę z adnotacją „Komplet dokumentów wpłynął dnia......”.§ 7.


W terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i skompletowania wszystkich załączników pracownik socjalny jest zobowiązany do złożenia u Kierownika Działu Pomocy Społecznej kompletu dokumentów.


§ 8.


Kierownik Działu Pomocy Społecznej po otrzymaniu akt sprawy rejestruje je w „Rejestrze oddanych wywiadów”, analizuje dokładnie całość otrzymanych akt i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w otrzymanej dokumentacji – zwraca ją do pracownika socjalnego w celu uzupełnienia /datę zwrotu należy odnotować na pierwszej stronie wywiadu/.


§ 9.Pracownik socjalny zobowiązany jest do uzupełnienia nieprawidłowości w terminie 2 dni od daty zwrotu wywiadu /datę powrotu po uzupełnieniu należy odnotować na pierwszej stronie wywiadu/ i przekazania dokumentacji ponownie kierownikowi Działu Pomocy Społecznej.


§ 10.Kierownik Działu Pomocy Społecznej zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania sprawdzić ich prawidłowość, na dowód czego składa parafkę na pierwszej stronie wywiadu, po czym winien przekazać te akta do Dyrektora, a razie jego nieobecności do Zastępcy Dyrektora.§ 11. 1. Po podjęciu decyzji Zastępca Dyrektora lub Dyrektor przekazują niezwłocznie akta do pracowników zajmujących się sporządzaniem decyzji.

 2. Pracownicy sporządzają decyzje w terminie do 3 dni od daty otrzymania akt i przedkładają je Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora. Jeżeli konieczne jest wydanie kilku decyzji obowiązkowo należy przedłożyć wszystkie decyzje łącznie.


§ 12. 1. W przypadku stwierdzenia przez pracowników sporządzających decyzje nieprawidłowości w otrzymanej dokumentacji lub danych wprowadzonych do programu TT Pomoc- pracownicy ci zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu akt osobie podejmującej decyzję w tej sprawie.

 2. W razie wystąpieniu sytuacji, o której mowa w ust.1 stosuje się postanowienia § 9.

 3. Po usunięciu nieprawidłowości Zastępca Dyrektora lub Dyrektor zobowiązani są podjąć niezwłocznie nową decyzję/ wraz z nową datą tej decyzji/.§ 13.Pracownicy sporządzający decyzje zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wpływu otrzymanych i zwracanych dokumentów. Ewidencja ta winna zawierać w szczególności nazwisko podopiecznego oraz datę wpływu i zwrotu akt.

§ 14.
Zastępca Dyrektora lub Dyrektor podpisują prawidłowo sporządzone decyzje w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania.

§ 15.


 1. Nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu podpisanej decyzji-z zastrzeżeniem ust.2 i 3- pracownicy sporządzający decyzje jedną kopię decyzji zostawiają w swoich aktach, natomiast 2 egzemplarze przekazują pracownikowi socjalnemu.

 2. W razie braku środków finansowych na realizację zadań z pomocy społecznej pracownicy sporządzający decyzje trzymają je do chwili powzięcia informacji o otrzymaniu tych środków i dopiero wtedy uruchamiają procedurę wynikającą z niniejszego zarządzenia.

 3. W przypadku wydania decyzji odmownych pracownicy je sporządzający wysyłają te decyzje do jej adresata listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem niezwłocznie po podpisaniu przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

 4. Pracownik socjalny zobowiązany jest wręczyć niezwłocznie wnioskodawcy oryginał decyzji. Fakt ten wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem na drugim egzemplarzu decyzji. Konieczne jest również umieszczenie daty odbioru decyzji (obok podpisu wnioskodawcy). Pokwitowany egzemplarz decyzji pracownik socjalny umieszcza w aktach wnioskodawcy

 1. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem ust. 4, doręczanie decyzji osobom postronnym.

 2. Istnieje możliwość doręczenia decyzji osobie nie będącej wnioskodawcą, o ile posiada ona pisemne upoważnienie wnioskodawcy. Upoważnienie to dołącza się do akt wnioskodawcy.

                                                                                           Dyrektor MOPS

                                                                                            Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-01-08 09:03:55
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-01-08 09:05:14
Ostatnia zmiana:2010-03-15 11:46:53
Ilość wyświetleń:3684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij