Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

Zarządzenie Nr 8/10

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny
celowości zaciągania zobowiązań finansowych
oraz
wydatkowania środków publicznych


     Na podstawie art. 44,54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 13 Ministerstwa Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” – (Dz.Urz. MF Nr 7 poz. 58), zarządzam co następuje:

§ 1


Poprzez kontrolę wstępną należy rozumieć kontrolę obejmującą operację planowaną (zamiar działania, np. zamiar dokonania wydatku) i wykonywaną na podstawie dokumentów np. projektów umów, uzgodnień, porozumień, kosztorysów, itp. powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz funkcjonującą w czasie zgłoszenia określonej potrzeby do momentu podjęcia decyzji.


§ 2


 1. Podjęcie decyzji polegającej na zaciągnięciu zobowiązania finansowego i dokonania wydatku ze środków publicznych poprzedzone jest wstępną oceną celowości. Wstępna ocena celowości dokonywana jest przez dysponenta środków publicznych lub upoważnionego przez niego pracownika i polega na ustaleniu:

  • związku pomiędzy wydatkiem poprzedzonym zobowiązaniem a realizacją zadań przypisanych statutem. W rozumieniu niniejszego zarządzenia wydatek celowy to wydatek niezbędny do wykonywania zadania przypisanego statutem, który mieści się w planie finansowym

  • adekwatności zamierzonego wydatku do spodziewanego efektu,

  • odpowiednich procedur z ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. - Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm) przed dokonaniem wydatku,

 2. Uzasadnienie zaciągnięcia zobowiązania dokumentowana jest adnotacją upoważnionego pracownika poprzez opisanie celu – odpowiedzi na pytanie: dlaczego dokonano wydatku? - i złożeniu podpisu na właściwym dokumencie źródłowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 ze zm. ).

 3. Wstępna ocena celowości przyszłych wydatków dokonywana jest na etapie tworzenia planu finansowego.


§ 3


Negatywna ocena celowości jest przesłanką do odstąpienia od zamiaru podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania i dokonania wydatku.
§ 4


 1. Wstępna ocena celowości dokonywana jest od momentu zgłoszenia przez pracowników właściwych rzeczowo potrzeby, wniosku lub propozycji dokonania wydatku do momentu podjęcia stosownej decyzji przez Dyrektora.

 2. Wstępna ocena celowości stanowi wynik wewnętrznej kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez osoby upoważnione.

 3. Do dokonania wstępnej oceny celowości zostają upoważnieni pracownicy w zakresie wykonywanych zadań wynikających z planu finansowego.( Karta wzorów podpisów pracowników właściwych rzeczowo stanowi załacznik do zarządzenia)

 4. Ocena celowości związana jest z określeniem związku pomiędzy wydatkiem a realizacją zadań statutowych.


§ 5


 1. Wstępnej oceny celowości wydatków dokonuje się na następujących zasadach:

  1. ocena celowości wydatków związanych ze sprawami środków czystości, materiałów biurowych oraz usług dokonywana jest przez zastępcę Dyrektora, starszego administratora lub Dyrektora i polega na ocenie: przydatności środków czystości i materiałów oraz usług do zapewnienia ciągłości wykonywania zadań

  2. ocena celowości wydatków związanych ze sprawami bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dokonywana jest przez Zastępcę Dyrektora a w razie jego nieobecności przez Dyrektora

  3. dokonywanie wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników – ocenia starszy administrator lub Dyrektor,

  4. dokonywanie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych ocenia Zastępca Dyrektora lub w razie jego nieobecności zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

  5. dokonywanie wydatków na wypłatę zaliczek na świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczeń z pomocy społeczenej ocenia Kierownik działu pomocy społecznej a w razie jego nieobecności Zastepca Kierownika tego działu

  6. dokonywanie wydatków związanych ze sprawami bieżącymi działu księgowości ocenia główny księgowy lub w razie jego nieobecności osoba zastępująca głównego księgowego na podstwie i w zakresie upoważnienia Dyrektora MOPS Lubań

 2. W ramach oceny pracownicy wymienieni w pkt. 1 sprawdzają czy wydatek mieści się w planie finansowym w wysokości przewidywanej do wydatkowania, lub czy wydatkowanie tej kwoty nie przekroczy wysokości stanowiącej limitu tych wydatków, oraz analizują koszty związane z wydatkiem, a jej wyniki uzasadniają jego dokonanie.

 3. Osoby upoważnione podejmują decyzję o dokonaniu wydatku przez zamieszczenie swojego podpisu na dowodzie stanowiącym podstawę dokonania wydatku na podstawie pozytywnej oceny celowości po uzyskaniu potwierdzenia przez Głównego księgowego, iż zamierzone wydatki mieszczą się w planie finansowym.

 4. Główny księgowy dokonuje wstępnej oceny wydatków zgodnie z art. 54 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

 5. Dokonanie przez Głównego księgowego kontroli, o której mowa w ust. 3 udokumentowane musi być jego podpisem obok pracownika właściwego rzeczowo.

 6. Złożenie podpisu przez Głównego księgowego na dokumencie operacji gospodarczej i finansowej, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo oznacza, że:                         

 1. nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

 2. nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji;

 3. zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 1. W razie ujawnienia nieprawidłowości, Główny księgowy zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu usunięcia nieprawidłowości, a w razie ich nie usunięcia odmawia jego podpisania.

 2. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach Główny księgowy zawiadamia pisemnie Dyrektora.

 3. Dyrektor wstrzymuje realizację zakwestionowanej operacji albo wydaje w formie pisemnej polecenie jej realizacji.§ 6


 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w planie finansowym.

 2. Wydatki dokonuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

 3. Wydatki ze środków publicznych powinny być dokonywane:

 1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

 3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

 4. na usługi, dostawy lub roboty budowlane umowy zawiera się na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.


§ 7


  1. Za celowe uznaje się wydatki związane z opłatami za telefony, energię elektryczną,wodę,ścieki,energię cieplną,wywóz nieczystości. Należy dokonać sprawdzenia zgodności zużycia ze stanem licznika za wykonanie wstępnej oceny celowości wydatku odpowiada starszy administrator.

  2. Na dowodach księgowych wydatków do których zawarto wcześniej umowy, porozumienia itp. należy umieścić adnotację np. „Wydatek zgodny z umową ......, zaangażowaną na koncie ........., w kwocie ........”

§ 8


Osoby dokonujące wstępnej oceny celowości obowiązane są sprawdzać dowody dokonania wydatków – oraz dokonywać oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, co polega na ustaleniu rzetelności danych, celowości, gospodarności operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach - i na dowód przeprowadzania tej kontroli powinny je podpisać.

§ 9


Osoby przeprowadzające wstępną ocenę celowości tj. pracownicy właściwi rzeczowo dokonują wydatków w zakresie przypisanym im w zarządzeniu. Ponadto przy dokonywaniu wydatku kontaktują się i uzgadniają konieczność poniesienia wydatku z Głównym księgowym.


§ 10


Przy wydatkowaniu środków publicznych należy ograniczać do minimum zapłatę w formie gotówki.


§ 11


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i Głównemu księgowemu


§ 12


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.


§ 13


Traci moc Zarządzenie nr 30/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny
celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz
wydatkowania środków publicznych.

 

                                                                                                       Dyrektor MOPS

                                                                                                        Beata Jurak


Załączniki

Załącznik 1 karta wzorow podpisow wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-06-02 11:23:56
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-06-02 11:36:54
Ostatnia zmiana:2010-06-02 12:45:34
Ilość wyświetleń:5476

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij