Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

ARCHIWUM

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozdział I Postanowienia Ogólne

§1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.  Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Domu Dziennego Pobytu,

2.             Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubaniu,

3.             Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Domu Dziennego Pobytu w
Lubaniu,

4.             Uczestniku — oznacza to osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych w Klubie
Integracji Społecznej w Lubaniu,

5.             Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu,

6.             DDzP- oznacza to Dom Dziennego Pobytu,

7.             KIŚ - należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej w Lubaniu,

8.             KPZL- oznacza Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej.

§2.

1.    Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym
o charakterze środowiskowego domu samopomocy.

2.     DDzP jest działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§3.

1.  Terenem działania DDzP jest miasto Lubań

2.             Siedziba DDzP mieści się przy ul. Mickiewicza 7 w Lubaniu.

3.             DDzP czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
W przypadku organizowania imprez kulturalno-oświatowych palcówka może
prowadzić działalność w innych dniach i godzinach.

4.  Wszelkie usługi świadczone przez placówkę są udzielane bezpłatnie.

Rozdział II

Zakres działania i zadania §4.

Z usług świadczonych przez DDzP mogą korzystać mieszkańcy miasta Lubań, którzy:

1.  nie stwarzają swoim zachowaniem zagrożenia dla życia i zdrowia dla siebie bądź
innych pensjonariuszy i pracowników DDzP,

2.             przestrzegają zasad współżycia społecznego, nie zakłócają spokoju i porządku w
placówce,

3.             zapoznali się z treścią i przyjęli do wiadomości i stosowania niniejszy regulamin.

 

 §5.

Do podstawowych zadań DDzP należy:

1.         Podejmowanie działań służących utrzymaniu pensjonariuszy w ich naturalnym
środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji.

2.             Zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do
wielogodzinnego przebywania i godnego sp
ędzania czasu, udostępnienie urządzeń i
środków służących do utrzymania higieny osobistej.

3.             Świadczenie usług opiekuńczych polegających w szczególności na udzielaniu pomocy
w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizacji
pensjonariuszy.

4.             Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

5.             Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich m.in.
poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udział w
imprezach kulturalnych , turystycznych, dostęp do prasy, biblioteczki, TV, telewizji
kablowej, Internetu.

6.             Udzielanie porad i wsparcia oraz umożliwianie uczestnictwa w grupach wsparcia i
grupach samopomocowych.

7.             Rozbudzanie zainteresowań.

8.             Umożliwianie korzystania z kąpieli oraz prania dla osób posiadających pisemne
skierowanie wydane przez pracownika socjalnego.

9.             Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu
przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i
zawodowym.

§6.

Każdy pensjonariusz ma obowiązek zapoznać się z treścią mniejszego regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

§7.

W DDzP prowadzi się comiesięczną listę obecności, za wyjątkiem członków KPZL.

Rozdział III Struktura organizacyjna

§8.

Strukturę organizacyjną DDzP tworzą:

1)         Klub Seniora

2)         Klub Młodzieżowy

3)         Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej

4)         Klub Integracji Społecznej

5)         Kluby, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i fundacje działające przy
DDzP za zgodą Dyrektora

6)         Wolontariusze

7)         W DDzP, za zgodą Dyrektora , mogą mieć swoją siedzibę organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje.

 

 

 

§ 9. Klub Seniora

1.      Do Klubu Seniora uczęszczać mogą:

- osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń pomoc społecznej na zasadzie art.2 i art.3 ustawy o pomocy społecznej

- osoby, które są samotnie i potrzebują zagospodarować sobie czas wolny.

2.              Za organizację działalności Klubu Seniora odpowiada Kierownik, który opracowuje roczny plan jego działalności oraz realizuje wyznaczone zadania.

3.              Klub Seniora zapewnia uczestnikom aktywizacje społeczną i fizyczną

4.              Uczestnikom Klubu Seniora zapewnia się organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz działania profilaktyczne w zakresie zdrowego stylu życia, wzbogacenie życia kulturalnego poprzez organizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych, wyjścia do teatru lub kina.

§ 10.Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej

1.              Do Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej mogą należeć w szczególności osoby, które przybyły do Lubania w latach 1945-1955.

2.              Do głównych zadań KPZL należy:

a) prowadzenie działalności kulturalno towarzyskiej

b)integracja osób, które przybyły do Lubania po wojnie

c)prowadzenie kroniki z lat powojennych i obecnych

3.              Pracą KPZL kieruje Zarząd, który odpowiada za jego działalność, opracowuje roczny plan działalności i realizuje go.

4.              Spotkania członków KPZL odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

5.              Działalność KPZL finansowana jest z dobrowolnych składek członków tego klubu. Za wewnątrzklubowe rozliczenia finansowe wyłączną odpowiedzialność ponosi Zarząd KPZL.

§11 Klub Młodzieżowy

l.   Do zadań Klubu Młodzieżowego należy w szczególności:

a) zapewnienie pomocy dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami i marginalizacją,

b) łagodzenie i przełamywanie kryzysów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych oraz osobistych,

c)   pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych,

d)  pomoc socjalna w zakresie dożywiania,

e)        organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zajęć sportowych,

f)    zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży przebywającej w placówce,

g) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień, przemocy    i innych zagrożeń,

 h) współpraca Kierownika i instruktora terapii zajęciowej DDzP z pedagogami szkolnymi, rodziną wychowanków i pracownikami socjalnymi.

2.      W klubie mogą przebywać dzieci i młodzież w wieku od 10 do 21 lat.

3.      Przyjmowanie dzieci do lat 18 stu odbywa się za pisemną zgodą rodziców.

4.      Osoby pełnoletnie wypełniaj ą samodzielnie zgodę na dobrowolne uczestniczenie w

zajęciach Klubu Młodzieżowego.

§12. Klub Integracji Społecznej

1.    Uczestnikami zajęć w KIŚ mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem
społecznym, a w szczególności:

1)       bezrobotni, w rozmienieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, zaliczani do kategorii pozostających bez pracy co najmniej przez okres 24
miesięcy,

2)   niepełnosprawni.

 

2.              Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu
socjalnego zawartego z pracownikiem socjalnym.

3.              Celem KIŚ jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych oraz
prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu
przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i
zawodowym.

4.              Do KIŚ należy realizowanie zadań w szczególności:

 

a)                    ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego,

b)         reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia
społecznego,

c)         minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia,

d)    organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
e)    kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez

regularny udział w zajęciach,

f)                    propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w tym
promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym,

g)                  rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie
informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach
zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania
zawodowego,

h)    propagowanie działań społecznych,

i)    prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności

społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,

j)    udzielanie wsparcia samo organizującym się grupom osób o podobnych

problemach życiowych,

 k)    kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej,

1)    współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników klubu.

5.    Nadzór nad KIŚ sprawuje Zastępca Dyrektora.

6.    Pracą Klubu kieruje Kierownik, do zadań którego należy w szczególności:

 

a)                prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu,

b)                koordynowanie bieżącej działalności Klubu,

c)                 bezpośredni nadzór nad rekrutacją,

d)                współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z
procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników,

e)                 przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań z działalności i efektów reintegracji
społecznej i zawodowej.

7. Do zadań osób prowadzących zajęcia w Klubie należy:

1)     diagnozowanie sytuacji społecznej i zawodowej uczestników,

2)     realizowanie zaplanowanych zajęć,

3)     współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z
procesu

reintegracji społecznej i zawodowej uczestników,

4) prowadzenie indywidualnych konsultacji.

8. Zasady korzystania z KIŚ zostały określone w załączniku nr l do niniejszego regulaminu.

§13.

Wolontariusze

1.  Dopuszcza się możliwość angażowania do realizacji zadań DDzP wolontariuszy.

2.             Korzystanie z usług wolontariuszy może odbywać się po podpisaniu umowy
opartej na postanowieniach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.             Za pracę wolontariuszy odpowiada Kierownik.

Rozdział IV

Obowiązki osób korzystających z usług DDzP

§14.

Obowiązkiem osób korzystających z usług DDzP jest w szczególności:

1)          przestrzeganie niniejszego regulaminu, zasad BHP i PPOŻ,

2)    dbałość o estetykę i kulturę w DDzP,

3)          aktywny udział w organizowanych zajęciach,

4)    przestrzeganie czystości i higieny osobistej,

5)          naprawienie szkody lub pokrycie jej kosztów, w przypadku udowodnienia aktu
zniszczenia, wandalizmu czy kradzieży.

§15.

l .W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przewiduje się skutki w formie:

a)             Upomnienia,

b)      Zawieszenia w prawach uczestnika DDzP na czas określony ,

c)     Wykreślenie z listy pensjonariuszy na stałe .
2. O wymiarze kary decyduje Kierownik.

Rozdział V Postanowienia Końcowe

§ 16.

Na terenie DDzP zabronione jest:

1) spożywanie i przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających,

2)palenie papierosów,

3) wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu, w
szczególności kuchni i kotłowni,

4) wprowadzanie zwierząt.

§ 17. Ostateczna wykładnia norm zawartych w mniejszym regulaminie należy do Dyrektora.

                                                                                          Dyrektor MOPS

                                                                                            Beata Jurak

 

 

Załączniki

Zasady Korzystania z Klubu Integracji Społecznej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2011-03-01 11:36:51
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2011-03-01 11:37:06
Ostatnia zmiana:2012-09-07 08:13:19
Ilość wyświetleń:3275
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij