Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

informatyk

  1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) ukończony 18 rok życia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych,

d) korzystanie z pełni praw publicznych,

e) nieposzlakowana opinia,

f) nie karany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

g) wykształcenie informatyczne średnie i co najmniej 5 staż pracy lub wyższe i co najmniej 4 staż pracy,

h) biegła znajomość obsługi komputera,

i) podstawowa znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej (

informatycznej),

j) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu : ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zamówieniach publicznych,

k) dobry stan zdrowia,

Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność zarządzania i znajomość sieci LAN,

b) znajomość środowiska Windows, obsługa pakietów biurowych (Ms Word 2003, MS Exel,MS

Office, Open Office,)

b) znajomość zasad licencjonowania programów komputerowych,

c) znajomość zagadnień związanych z Internetem, umiejętność diagnostyki, drobnych napraw,

d) umiejętność zarządzania bazą danych MS SQL,

e) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

f) możliwość podjęcia pracy w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego,

b) nadzorowanie pracy w programach komputerowych na poszczególnych stanowiskach pracy,

c) archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych,

d) zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed integracją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi,

e) dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych i ich wdrażanie,

f) instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innych urządzeń komputerowych, switche, routery sieciowe,

g) prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji,

h) usuwanie drobnych awarii i modernizacji sprzętu komputerowego,

i) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

j) obsługa strony internetowej MOPS,

j) podstawowe szkolenie pracowników oraz udzielanie pomocy w zakresie obsługi komputerów, drukarek oraz działających programów komputerowych,

k) prowadzenie książki loginów i haseł,

l) kontakt z firmami informatycznymi dostarczającymi oprogramowania,

ł) aktualizacja oprogramowania i licencji,

m) przesyłanie zbiorczych sprawozdań w formie elektronicznej,

n) organizowanie szkoleń z obsługi systemu informatycznego,

o) przyjmowanie oraz reagowanie na zgłaszane błędy przy pracy systemu, organizowanie szybkiej pomocy w płaszczyźnie systemowej oraz sprzętowej,

p) wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego,

r) dokonywanie zakupów materiałów i wyposażenia dla potrzeb MOPS zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

s) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i ich rozdysponowanie zgodnie z uzgodnieniami dokonywanymi z Dyrektorem,

t) przyjmowanie z Urzędu Miasta Lubań decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych i sporządzanie list wypłat,

u) przyjmowanie oświadczeń dotyczących przekazywania dodatków mieszkaniowych na konta zarządców lokali,

w) współpraca z zarządcami lokali, wspólnotami mieszkaniowymi i właścicielami nieruchomości w zakresie dodatków mieszkaniowych,

z) prowadzenie dziennika korespondencyjnego poczty wychodzącej oraz przygotowywanie poczty.

3.Wymagane dokumenty:

a)list motywacyjny,

b)życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.),

h) oryginał zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego takie postępowanie karne,

j)oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1, pokój nr 13 lub drogą pocztową z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyk”

w terminie do dnia 01 kwietnia 2011 roku. do godz. 10 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 21.11.1008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)”


Lubań, 21.03.2011r.


                                                                                                                                                    Dyrektor MOPS

                                                                                                                                                        Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2011-03-21 15:15:57
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2011-03-21 15:20:33
Ostatnia zmiana:2011-03-21 15:36:56
Ilość wyświetleń:3734

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij