Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2011 ROKU SZKOLENIA - KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B DLA 7 OSÓB W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM"

 

Lubań, 27.09.2011 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                  MOPSD/341-6/11

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI
14.000 EURO

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu z/s przy Placu Lompy 1,
59-800 Lubań (woj. dolnośląskie) zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2011 ROKU
SZKOLENIA - KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B DLA 7 OSÓB W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia

                                                                     

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia - kurs prawa jazdy kategorii B dla 7 osób - obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Realizacja i program kursu winien być zgodny z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi zmianami).

Kurs prawa jazdy kategorii B należy zrealizować na terenie miasta Lubań. Realizacja kursu prawa jazdy kategorii B obejmuje przeprowadzenie szkolenia, najem lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne, ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW. Przy realizacji szkolenia należy zapewnić uczestnikom kursu badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy kategorii B, zapewnić dla każdego uczestnika kursu samodzielne stanowisko szkoleniowe w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. podręcznik kierowcy kategorii B, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, płytę CD z komputerową bazą danych pytań, materiały firmowe, itp.), przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowo opłacić pierwszy egzamin  państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

Kurs prawa jazdy kategorii B powinien trwać:

-        szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych/ grupę). Zajęcia szkoleniowe powinny być planowane 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, a za zgodą osób skierowanych na szkolenie, także w dni ustawowo wolne od pracy tj. soboty, niedziele.

-        Szkolenie praktyczne w wymiarze 30 h zegarowych/uczestnika szkolenia Instytucja szkoląca zrealizuje według indywidualnych harmonogramów ustalonych wspólnie
z Zamawiającym dla każdego uczestnika szkolenia.

 

2.      Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 09 grudnia 2011 r.

3.      Warunek udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień
do wykonywania określonej działalności poprzez złożenie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożony przez Wykonawcę:

-       oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu
na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 października  2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365),

-       wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) -  wydany przez starostę powiatu.

 

4.      Informacje o sposobie przygotowania oferty

1.      Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b)      Wypełniona KARTA SZKOLENIA – załącznik nr 2,

c)      Kalkulacja kosztów szkolenia - załącznik nr 3

d)     Oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365),

e)      Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) -  wydany przez starostę powiatu,

f)       Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością.

g)      Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach). Kopertę zewnętrzną i wewnętrzną  (paczki)   należy opisać następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (woj. dolnośląskie)

z/s przy Placu Lompy 1, 59-800 Lubań

Oferta dot.:
SZKOLENIA - KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B -
W RAMACH PROGRAMU
       „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

Nie otwierać przed dniem 05 października 2011 r. godz. 1215

 

h)      Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, tak aby umożliwić Zamawiającemu odesłanie oferty złożonej po terminie bez jej otwierania.

i)        Ofertę wraz z dokumentami należy składać  osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert), do siedziby Zamawiającego.

j)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

5.      Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

05 października 2011 r.

do godz.

1200

 

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, (pokój Nr 13 II piętro).

 

 w dniu

05 października 2011 r.

 o godz.

1215

 

7.      Sposób określenia ceny

1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, w kwotach brutto (powiększona o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty, obejmującą cenę za przeprowadzenie szkolenia wyliczoną w formularzu wyliczenia kosztów szkolenia z wyszczególnieniem kosztu dla całej grupy oraz kosztu jednostkowego.

3.      Cena oferty, o której mowa wyżej winna obejmować całość kosztów związanych
z: przeprowadzeniem szkolenia, najmem lokalu, w którym odbywać się będą zajęcia, ubezpieczeniem uczestników szkolenia NNW, zapewnieniem uczestnikom kursu badania lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy kategorii B, zapewnieniem dla każdego uczestnika kursu samodzielnego stanowiska szkoleniowego
w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego, materiałów dydaktycznych i szkoleniowych (m.in. podręcznik kierowcy kategorii B, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, płytę CD z komputerową bazą danych pytań, materiały firmowe, itp.), przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowym opłaceniem pierwszego egzaminu  państwowego (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

4.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

8.      Kryteria wyboru oferty

 

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia Wykonawcy, który spełni warunek określony w pkt. 3 oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą
z najniższą ceną.

 

9.      Informacje na temat umowy

 

Projekt umowy, który zawiera istotne dla stron postanowienia stanowi Załącznik Nr 4.

 

10. Informacje ogólne.                                                        

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi  oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 2 karta szkolenia (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 3 kalkulacja kosztów szkolenia (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 4 projekt umowy (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2011-09-27 14:57:39
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2011-09-27 15:14:12
Ostatnia zmiana:2011-09-27 15:14:25
Ilość wyświetleń:2896

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij