Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Dodatki mieszkaniowe

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 180 ze zm.),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 156, poz. 1817 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013r. poz.589).

4. Uchwała Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Lubań.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2005 nr 131 poz. 1094)

Warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych:

T Y T U Ł P R A W N Y

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.

P O W I E R Z C H N I A U Ż Y T K O W A L O K A L U

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 1) 35 m2 – dla 1 osoby 2) 40 m2 – dla 2 osób 3) 45 m2 – dla 3 osób 4) 55 m2 – dla 4 osób 5) 65 m2 – dla 5 osób 6) 70 m2 – dla 6 osób a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 .

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 1) 30% albo 2) 50% pod warunkiem,że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

D O C H O D Y

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 1 marca 2019 r. kwota najniższej emerytury wynosi – 1100,00 zł 125% najniższej emerytury – 1375,00zł, 175% najniższej emerytury - 1925,00zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Gospodarstwo rolne

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 239,08 zł ).

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego,

- dodatku energetycznego,

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.),

- dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

P O Z O S T A Ł E I N F O R M C J E

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem jak niżej, w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym,

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym,

3) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Od dnia 26 czerwca 2012 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Lubań wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, takie jak:

1) czynsz,

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

5) inne niż wymienione w pkt. 1- 4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa wyżej, w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody bądź instalację gazu przewodowego wówczas przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego obliczony w następujący sposób:

za brak co - równowartość 5 kWh energii elektrycznej na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej,

za brak ccw - równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa domowego,

za brak instalacji gazu przewodowego - równowartość 10 kWh energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz równowartość 2 kWh na każdą dodatkową osobę.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego:

1) Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),

2) Kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (tj. 20,00 zł),

3) W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

W wypadku stwierdzenia, że osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk.

W Y M A G A N E D O K U M E N T Y

1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz.1817)

2) Deklaracja o wysokości dochodów wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz. 1817)

3) Ostatnie rozliczenie za energię elektryczną (fakturę VAT) – w przypadku braku w lokalu mieszkalnym centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego.

4) Właściciel domu jednorodzinnego - zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu -rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

5) Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku należy przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego :

a/ osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o składkę emerytalną, rentową oraz chorobową,

b/ emeryci i renciści – odcinki renty, osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp. aktualną decyzję ZUS, KRUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenie, ( kopie i oryginały do wglądu)

c/ osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne, d/ osoby pobierające świadczenia rodzinne zaświadczenie lub decyzje o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń, ( kopie i oryginały do wglądu)

e/ studenci, zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendium bądź o ich nie pobieraniu,

f/ osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego lub z tytułu rodziny zastępczej zaświadczenia o wysokości pobranych świadczeń lub aktualne decyzje o przyznanej pomocy ( kopie i oryginały do wglądu),

g/ osoby otrzymujące alimenty – oświadczenie o ich wysokości, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika, decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( kopie i oryginały do wglądu) itp.,

h/ dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie członka gospodarstwa domowego.

6) Dowód tożsamości (w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz odbioru decyzji).

7) Osoby niepełnosprawne wymagające zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszające się na wózku – orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju .

MIEJSCE POBIERANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Plac Lompy 1

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 składanie wniosków - pokój nr 4a, piętro I, tel. 756464423

Załączniki

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozporzadzenie z dnia 28 grudnia 2001 r.w sprawie dodatkow mieszkaniowych (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII 173 2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Lubań. (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Metryka lokalu (330.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadaniu samochodu (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Procedura przyznawania dodatków mieszkaniowych (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-01-13 15:04:57
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-01-13 15:06:23
Ostatnia zmiana:2020-04-22 09:55:29
Ilość wyświetleń:17922

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij