Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEN NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU

                                                                 

     Lubań, 19.07.2012 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                             MOPS/D/341- 3 /12

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI
14.000 EURO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

(woj. dolnośląskie) zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu pn.: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2012 ROKU

 SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

 Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

                                                                     

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń teoretycznych, praktycznych i zajęć dla 14 osób pełnoletnich (7 kobiet i 7 mężczyzn) będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w następujących zawodach i umiejętnościach:

 

a)      magazynier – fakturzysta – dla 4 osób,

b)     florystyka z małą przedsiębiorczością – dla 3 osób,

c)      operator wózka widłowego zakończony egzaminem z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) – magazynier – dla 7 osób,

d)     kurs prawa jazdy kategorii B – dla 8 osób,

e)      terapia psychologiczna – dla 14 osób,

f)       zajęcia poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - dla 14 osób,

 

w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szkolenia muszą być przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Uczestnicy szkoleń i kursów w trakcie ich realizacji muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki nauki i pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedni sprzęt szkoleniowy, materiały dydaktyczne i szkoleniowe. Absolwenci szkoleń i kursów po ich zakończeniu powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu i szkolenia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Ponadto uczestnicy terapii psychologicznej a także zajęć poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych po ich ukończeniu powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu w/w terapii oraz zajęć.

 

Dla kursu prawa jazdy kategorii B realizacja i program kursu winien być zgodny z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi zmianami).

2.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.      Zamówienie niniejsze składa się z sześciu następujących części:

Część 1 – szkolenie w zakresie: magazynier – fakturzysta – dla 4 osób,

Część 2 – szkolenie w zakresie: florystyka z małą przedsiębiorczością – dla 3 osób,

Część 3 – szkolenie w zakresie: operator wózka widłowego z egzaminem Urzędu

                 Dozoru Technicznego (UDT) – magazynier – dla 7 osób,

Część 4 – kurs prawa jazdy kategorii B – dla 8 osób[1].

Część 5 – terapia psychologiczna grupowa – dla 14 osób,

Część 6 – zajęcia poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia

                 kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - dla 14 osób,

 

Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia, najem lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia 
z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW, zapewnienie uczestnikom szkolenia niezbędnych narzędzi, materiałów szkoleniowych i artykułów w ilościach niezbędnych do nabycia przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu tematyki ujętej w programie szkolenia, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe)
[2] do lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przy realizacja szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B należy dodatkowo jeszcze: zapewnić badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy kategorii B, zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia samodzielne stanowisko szkoleniowe w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. podręcznik kierowcy kategorii B, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, płytę CD z komputerową bazą danych pytań, materiały firmowe, itp.), przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowo opłacić pierwszy egzamin  państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

Zaleca się, by wymiar dzienny każdego ze szkoleń wynosił max. 6 godzin lekcyjnych

            Zaleca się by program szkoleń zawodowych w zakresie realizacji części od 1 do 3 przedmiotu zamówienia był zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl.  

 

Wymiar godzinowy szkoleń dla poszczególnych części przedstawia się następująco:

 

1.      Magazynier – fakturzysta (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Wymiar 70 h lekcyjnych. Ilość osób: 4,

 

2.      Florystyka z małą przedsiębiorczością (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Wymiar 70 h lekcyjnych. Ilość osób: 3,

 

3.      Operator wózka widłowego z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego                   (UDT) - magazynier (zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz z egzaminem UDT). Wymiar 122 h lekcyjne na realizację zajęć teoretycznych i praktycznych + 3 h na egzamin operatora wózka widłowego UDT. Ilość osób: 7,

 

4.      Kurs prawa jazdy kategorii B (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Ilość osób: 8. Kurs powinien trwać:

-        szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych/grupę). Zajęcia szkoleniowe powinny być planowane 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, a za zgodą osób skierowanych na szkolenie, także w dni ustawowo wolne od pracy tj. soboty, niedziele.

-        Szkolenie praktyczne w wymiarze 30 h zegarowych/uczestnika szkolenia. Instytucja szkoląca zrealizuje według indywidualnych harmonogramów ustalonych wspólnie
z Zamawiającym dla każdego uczestnika szkolenia.

 

5.      Teoria psychologiczna (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Wymiar 20 h lekcyjnych. Ilość osób: 14,

Zamawiający zaleca, aby zakres tematyczny oraz program zajęć dot. teorii psychologii obejmował zajęcia w zakresie pozyskiwania umiejętności np. poznania siebie w kontakcie z innymi ludźmi, zdobywania wiedzy o sobie oraz swoim funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych, uzyskania od innych osób szczerej i pełnej informacji jak jesteśmy przez innych widziani i jakie wywołujemy w nich reakcje.

 

6.      Zajęcia poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych (zajęcia teoretyczne  i praktyczne). Wymiar 20 h lekcyjnych grupowo + 14 godzin lekcyjnych przeznaczonych na indywidualne konsultacje z psychologiem po 1 h na osobę = razem 34 h lekcyjnych.

 

4.      Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2012 r.

Z uwagi na konieczność skoordynowania terminów realizacji części przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wymagają (na etapie podpisywania umowy z Wykonawcami) uzgodnień z Zamawiającym w zakresie zapisów
w HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ sporządzonym przez Zamawiającego dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

5.      Warunek udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień
do wykonywania określonej działalności poprzez złożenie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożony przez Wykonawcę:

-        oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki       i Pracy z dnia 27 października  2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365) a dla części 4 zamówienia dodatkowo jeszcze wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców             w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.        z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) -  wydany przez starostę powiatu.

 

6.      Informacje o sposobie przygotowania oferty

1.      Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)      FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1

b)      KALKULACJA KOSZTÓW SZKOLENIA załącznik nr 2

c)      Oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Gospodarki          i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365) a dla części 4 zamówienia dodatkowo jeszcze wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) -  wydany przez starostę powiatu.

d)     Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością, opisanej następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (woj. dolnośląskie)

Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

Oferta w postępowaniu na Usługi szkolenia w ramach Programu
„Mam szansę być aktywnym” Część/ci: ........., .........., ........., .........., ..........

Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2012 r. godz. 1200

 

e)      Ofertę wraz z dokumentami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) do siedziby Zamawiającego.

f)       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7.      Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2012r. do godz. 1200.

8.      Sposób określenia ceny

1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększone o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty, obejmującą cenę za przeprowadzenie szkolenia wyliczoną w formularzu wyliczenia kosztów szkolenia z wyszczególnieniem kosztu dla całej grupy oraz kosztu jednostkowego.

4.      Cena oferty, o której mowa wyżej winna obejmować całość kosztów związanych
z przeprowadzeniem szkolenia, najmu lokalu w którym odbywać się będą zajęcia oraz ewentualne koszty transportu uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW, zapewnienie uczestnikom szkolenia niezbędnych narzędzi, materiałów szkoleniowych i artykułów       w ilościach niezbędnych do nabycia przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu tematyki ujętej w programie szkolenia, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe)
[3] do lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne         a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przy realizacja szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B należy dodatkowo jeszcze: zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy, samodzielne stanowisko szkoleniowe w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. podręcznik kierowcy kategorii B, testy z pytaniami egzaminacyjnymi, płytę CD                z komputerową bazą danych pytań, materiały firmowe), przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowo opłacić pierwszy egzamin  państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

5.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

9.      Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia Wykonawcy, który spełni warunek określony w pkt. 5 oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.

 

10. Informacje ogólne.                                                         

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi  oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 6464496.

 

                                                                                                                   

  

 

                                                                                 W imieniu Zamawiającego                             

                                                                            Dyrektor MOPS w Lubaniu

                                                                        Beata Jurak

  

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.       Kalkulacja kosztów szkolenia – załącznik nr 2[1] W przypadku części 4 zamówienia poczęstunek nie dotyczy

[2] Nie dotyczy kursu prawa jazdy

[3] Nie dotyczy kursu prawa jazdy kat. B

Załączniki

zaproszenie (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 oferta szkolenia (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - oferta (142.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 kalkulacja kosztów szkolenia (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - kalkulacja kosztów (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-07-19 17:57:39
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-07-19 18:08:31
Ostatnia zmiana:2012-07-23 14:27:45
Ilość wyświetleń:3104
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij