Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi: przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w II półroczu 2013 roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:         

www.mops.luban.pl


Lubań: Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w II półroczu 2013 roku
Numer ogłoszenia: 83381 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu , pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 075 6460411, faks 075 6464493.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w II półroczu 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w II półroczu 2013r. - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 136, poz. 914 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. 2. Wykonawca przygotuje gorące posiłki w postaci: A) DWUDANIOWEGO OBIADU składającego się z zupy, drugiego dania i napoju. Ilość dzieci korzystających z obiadów w ciągu II półrocza 2013 roku szacuje się na około 230. W II półroczu 2013 roku jedno dziecko może skorzystać maksymalnie z 127 obiadów (dni robocze). Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 450 ml, - ziemniaki, makaron, ryż, kasze 200 g, - porcje mięsa 100 g, - porcje ryby 100 g, - danie bezmięsne 250 g (np. naleśniki), - danie półmięsne 250 g ( np. bigos, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku), - napój 200 ml ( kompot, woda z sokiem, płynny kisiel), - surówka 100 g. Szacuje się, że maksymalna ilość obiadów dwudaniowych w II półroczu 2013 roku wyniesie około 29.210 (230 dzieci x 127 dni). Te same potrawy mogą powtarzać się nie częściej niż co 10 dni. W okresie 10 dni muszą występować: - 5 x dania mięsne, - 2 x danie bezmięsne, - 2 x danie półmięsne, - 1 x ryba. Wyżej wymienione rodzaje dań winny być serwowane naprzemiennie. Wydawanie dwudaniowego obiadu odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy w m-cu VI 2013 oraz na podstawie kolejnych telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego na dzień przed wydaniem obiadu (w przypadku zwiększenia liczby posiłków). Lista i zgłoszenie zawierać będą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania dziecka zgłaszanego na obiad. B) ZUPY. Ilość osób korzystających z zup i zup z dodatkami w II półroczu 2013 roku szacuje się na około 270 osób. W II półroczu 2013 roku jedna osoba może skorzystać maksymalnie z 98 zup (dni robocze). Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 500 ml, - chleb 100 g. Szacuje się, że maksymalna ilość zup w II półroczu 2013 roku wyniesie 26.460 (270 osób x 98 dni). C) ZUPY Z DODATKIEM. Ilość osób korzystających z zup i zup z dodatkami w II półroczu 2013 roku szacuje się na około 270 osób. W II półroczu 2013 roku jedna osoba może skorzystać maksymalnie z 29 zup z dodatkiem (dni robocze poprzedzające soboty i dni wolne od pracy i święta). Dodatek stanowią: parówka, kaszanka, jajka, pasztet, pieczeń, ser topiony. Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 500 ml, - chleb 100 g, - dodatek 100 g. Szacuje się, że maksymalna ilość zup z dodatkiem w II półroczu 2013 roku wyniesie 7.830 (270 osób x 29 dni). Wydawanie zup i zup z dodatkiem odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy w m-cu czerwcu 2013 oraz na podstawie kolejnych telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego na dzień przed wydaniem zupy (w przypadku zwiększenia liczby posiłków). Lista i zgłoszenie zawierać będą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ilość zup/zup z dodatkiem do wydania dziennie dla danej osoby. 3. Wykonawca przygotuje posiłki na bazie własnych produktów (w tym produktów sezonowych), we wszystkich wydawanych posiłkach wykonawca zapewni wartości kaloryczne i odżywcze - zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Posiłki muszą charakteryzować się dobrą jakością, posiadać walory smakowe oraz właściwą temperaturę (nie niższą niż: zupy 750C, drugie danie 630C, gorące napoje 800C), winny być urozmaicone, bez zastosowania produktów nieświeżych, o złej jakości i wysoko przetworzonych (zupy w proszku) oraz produktów zawierających ilość konserwantów przekraczających normy określone w odpowiednich przepisach. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków gorących, przygotowanych w dniu wydawania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych. 5. Obowiązujące godziny wydawania posiłków: a) dla zup i zup z dodatkiem w godzinach od 930 do 1200, b) dla dwudaniowego obiadu w godzinach od 1200 do 1530. 6. W godzinach wydawania posiłków w lokalu musi obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt. 7. Wykonawca musi posiadać możliwość korzystania na terenie miasta Lubania, z pomieszczenia, w którym będzie wydawał posiłki wcześniej przygotowywane na miejscu lub przywiezione z miejsca ich przygotowania. Lokal, w którym wydawane będą posiłki winien być zlokalizowany w obrębie centrum miasta Lubania oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia. Lokal musi zapewniać możliwość jednoczesnego spożywania posiłków przez co najmniej 30 osób. 8. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo osobom spożywającym posiłki w lokalu, o którym mowa w pkt 7. 9. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w lokalu, w którym będą wydawane posiłki: niezbędne wyposażenie w ilości wystarczającej do obsługi konsumentów, personel do wydawania posiłków oraz odpowiednie termosy do przewożenia posiłków (w przypadku, gdy posiłki będą przygotowywane w innym miejscu). 10. Wydawanie dwudaniowych obiadów na wynos będzie możliwe w przypadkach szczególnych, uzgodnionych każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego. Posiłki na wynos nie będą mogły być wydawane w formie suchego prowiantu. Posiłki nie będą mogły być wydawane wstecz (za dni poprzednie) ani z wyprzedzeniem (za dni następne). 11. Wykonawca zapewni zachowanie wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz stanu sanitarno-technicznego lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki. 12. Wykonawca winien zapewnić niezbędny personel do realizacji zamówienia, winien posiadać wymaganą dokumentację sanitarno-higieniczną dotyczącą personelu i lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki. 13. Wykonawca zapewni przestrzeganie systemu HACCP (system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), i standardów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna). 14. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt czystość w lokalu, w którym wydawane będą posiłki, dokona utylizacji resztek pokonsumpcyjnych oraz zapewni zmywanie naczyń i sztućców. 15. Wykonawca będzie zobowiązany w miejscu wydawania posiłków umieścić jadłospis obowiązujący na dzień wydawania posiłków oraz na kolejny dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) realizowali lub realizują usługi, których przedmiotem było/jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków w ilości co najmniej 50 dziennie. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizowane/realizowane usługi obejmowały/obejmują przygotowanie i wydawanie co najmniej 50 posiłków dziennie w ramach jednego lub więcej zamówień. W przypadku gdy podmiotami, na rzecz których świadczone były/są usługi, są osoby fizyczne wykonawca musi wykazać średnią arytmetyczną ilość posiłków dziennie, przeliczoną za okres ostatnich 3 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) wykaz wykonanych i wykonywanych głównych usług polegających na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, b) dowody (poświadczenia) potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że usługi wykonywał/wykonuje należycie, c) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - szef kuchni, posiadający odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, - kucharze i pomocnicy posiadający odpowiednią praktykę zawodową. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy winni udokumentować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek, b) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

·         inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Ofertowy, b) Formularz Cenowy, c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) przykładowy jadłospis na 10 dni, f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert w przypadku: 1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub innych danych identyfikujących Wykonawcę; 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.luban.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 16 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 12:00, miejsce: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                        W imieniu Zamawiającego

                                                                                    Dyrektor 
                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   w Lubaniu
                                                                                  Beata Jurak

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (322.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - formularz ofertowy (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - formularz ofertowy (203.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1A - formularz cenowy (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1A - formularz cenowy (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - wykaz kadry (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - wykaz kadry (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (80.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - projekt umowy (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - projekt umowy (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-05-21 13:32:02
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-05-21 13:59:59
Ostatnia zmiana:2013-05-21 14:03:17
Ilość wyświetleń:2870
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij