Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

1.  Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

   b) co najmniej wykształcenie średnie,

   c) pełna  zdolność do czynności prawnych,

   d) korzystanie z pełni praw publicznych,

   e)  nieposzlakowana opinia,

   f) bycie nie karanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                z oskarżenia  publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

         g) znajomość ustaw i aktów prawnych z zakresu : ustawy o ochronie danych osobowych,     ustawy o funduszu alimentacyjnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy              o pracownikach samorządowych,

          h) dobry stan zdrowia.

        2.   Wymagania dodatkowe:

           a) preferowane wykształcenie wyższe,

           b) umiejętność obsługi komputera, pakietów biurowych oraz Internetu,       

 c) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

            d) co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w ramach umowy o pracę na stanowisku biurowym,

           d) możliwość podjęcia pracy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

b) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych    i zaliczce alimentacyjnej,

c) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych  z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,

d) wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie funduszu alimentacyjnego             i dłużników alimentacyjnych,

e) prowadzenie postępowania i dokumentacji, przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych dot. funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych i dłużników alimentacyjnych,

f) sporządzanie zleceń wypłat funduszu alimentacyjnego,

g) sporządzanie zaświadczeń dotyczących funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej        i wypełnianie obiegówek,

h) prowadzenie ewidencji funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, dłużników alimentacyjnych,

i) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych,

j) obsługa „oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz Modułu Windykacje (MW), Modułu do obsługi dodatków mieszkaniowych,

ł) współpraca z komornikami, Policją i organami właściwymi dłużnika i wierzyciela w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,

m) posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących zakresu Działu Świadczeń Rodzinnych,  Alimentacyjnych          i Dodatków Mieszkaniowych,

n)  współpraca z innymi instytucjami i pracownikami oraz udzielanie im w miarę możliwości pomocy fachowej,

o) samokontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa załatwianych zagadnień i wykonywanych prac,

p) przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, według potrzeb Pracodawcy,

r) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony zabezpieczenia posiadanego mienia,

s)  ochrona danych osobowych,

t)      kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

u)     pełnienie zastępstwa za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych

      i Dodatków Mieszkaniowych według wskazań pracodawcy.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku referenta Działu Świadczeń, Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony,

b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,                 z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

c) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d) czas pracy wynosi 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie                5 dniowym tygodniu pracy, w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl. Lompy 1 i na terenie miasta Lubań.

5. W miesiącu grudniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6%.

      6.  Wymagane dokumenty:

          a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

          g) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z        rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.),

          h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j)      oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych,

k)     w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 lub  pocztą na adres MOPS Lubań  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych    i Dodatków Mieszkaniowych”

w terminie do dnia  20 stycznia 2014 roku. do godz. 12 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”

 

 

  Lubań, 08.01.2014r.                                                                                                          

Dyrektor

                                                                                                             Beata Jurak

 

Osoba do kontaktu: Teresa Kisiel

Kierownik Działu Administracyjnego

MOPS Lubań tel.75-6460411

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-01-08 13:50:26
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-01-08 13:51:40
Ostatnia zmiana:2014-01-08 13:51:52
Ilość wyświetleń:3165
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij