Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO - ZAWODOWYCHY

 

obrazek

                                                                                                                                 

                                                                                 Lubań, 09.07.2013 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego      MOPS/D/341-1/13

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1, 59-800 Lubań (woj. dolnośląskie) zaprasza:

 

do złożenia oferty w postępowaniu „ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWYCHY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

 

            Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku na rzecz Zamawiającego terapii i wsparcia dla 7 osób pełnoletnich (3 kobiet i 4 mężczyzn) będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z zakresu:

a)      terapia psychologiczna – dla 7 osób,

b)      poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - dla 7 osób,

w ramach Projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy zajęć w trakcie ich realizacji muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz materiały dydaktyczne. Uczestnicy terapii psychologicznej oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych po ich ukończeniu powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu w/w terapii oraz poradnictwa.

 

2.      Zamówienie niniejsze składa się z dwóch następujących części:

Część 1 – terapia psychologiczna grupowa – dla 7 osób,

Część 2 – poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia

               kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych - dla 7 osób,

 

Zamawiający wymaga aby terapia i poradnictwo odbywały się na terenie miasta Lubań lub w odległości nie większej niż 20 km od miasta Lubania. Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje przeprowadzenie terapii i poradnictwa, najem lokalu na terenie miasta Lubań lub w odległości nie większej niż 20 km od miasta Lubania oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, ubezpieczenie NNW uczestników terapii i poradnictwa, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml na osobę; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe) do lokalu, w którym będą odbywać się terapia oraz poradnictwo, zaopatrzenie niezbędnych materiałów i artykułów, a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zaleca się, by wymiar dzienny każdego ze spotkań wynosił max. 6 godzin lekcyjnych

           

            Wymiar godzinowy dla poszczególnych części przedstawia się następująco:

 

a)    Terapia psychologiczna (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Wymiar 20 h lekcyjnych. Ilość osób: 7,

Zamawiający zaleca, aby zakres tematyczny oraz program zajęć dot. terapii psychologii (usługa zdrowotna) obejmował zajęcia w zakresie pozyskiwania umiejętności np. poznania siebie w kontakcie z innymi ludźmi, zdobywania wiedzy o sobie oraz swoim funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych, uzyskania od innych osób szczerej i pełnej informacji jak jesteśmy przez innych widziani i jakie wywołujemy w nich reakcje.

 

b)   Poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych (zajęcia teoretyczne  i praktyczne). Wymiar 20 h lekcyjnych grupowo + 7 godzin lekcyjnych przeznaczonych na indywidualne konsultacje z psychologiem po 1 h na osobę = razem 27 h lekcyjnych.

 

3.      Wspólny słownik zamówień (CPV): 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,

 

4.      Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) w siedzibie Zamawiającego      mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13, II piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2013r. do godz. 1200.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365).

Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)      FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1

b)      KALKULACJA KOSZTÓW załącznik nr 2

c)      Oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością, opisanej następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (woj. dolnośląskie)

Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWYCHY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” CZĘŚĆ/CI….…./….… .

 

Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2013 r. godz. 1200

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Termin wykonania zamówienia: w okresie od 12 sierpnia 2013r. do 30 sierpnia 2013 r. Z uwagi na konieczność skoordynowania terminów realizacji części przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wymagają (na etapie podpisywania umowy z Wykonawcami) uzgodnień z Zamawiającym w zakresie zapisów w HARMONOGRAMIE terapii i poradnictwa sporządzonym przez Zamawiającego dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w programie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników zajęć o +/- 10% ogólnej liczby uczestników Projektu skierowanych na zajęcia. 

Sposób określenia ceny

1.      Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększone o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty, obejmującą cenę za przeprowadzenie szkolenia wyliczoną w formularzu wyliczenia kosztów szkolenia z wyszczególnieniem kosztu dla całej grupy oraz kosztu jednostkowego.

3.      Cena oferty, o której mowa wyżej winna obejmować całość kosztów związanych
z przeprowadzeniem terapii i poradnictwa na terenie miasta Lubań lub w odległości nie większej niż 20 km od miasta Lubania oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, najem lokalu, ubezpieczenie NNW uczestników terapii i poradnictwa, zapewnienie uczestnikom terapii i poradnictwa niezbędnych artykułów i materiałów, zapewnienie na każde spotkanie poczęstunku (np. bułki słodkie lub suche ciasteczka; napoje zimne: woda mineralna 500 ml na osobę; napoje ciepłe: kawa, herbata; cukier; kubki; talerzyki i łyżeczki jednorazowe) do lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia Wykonawcy, który spełni warunek określony w pkt. 4 (posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia) oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.

 

Informacje ogólne.                                                        

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi  oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 6464496.

 

 

5.      Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej: tak / nie*.

6.      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: tak / nie*.

7.      Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 646 44 96.

8.      Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                     W imieniu Zamawiającego

                                                                           Dyrektor MOPS w Lubaniu

                                                                      Beata Jurak

 

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.       Kalkulacja kosztów – załącznik nr 2

 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić

 

Załączniki

zaproszenie terapia i poradnictwo 2013 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 - Formularz ofertowy (588.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - oferta szkolenia logo całośc (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 - kalkulacja kosztów (300.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 kalkulacja kosztów szkolenia logo (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-07-09 13:16:47
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-07-09 14:32:00
Ostatnia zmiana:2013-07-09 15:31:05
Ilość wyświetleń:2761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij