Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: NA ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2014 ROKU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mops.luban.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA ,,ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2014 ROKU
Numer ogłoszenia: 231335 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.                   1) NAZWA I ADRES:

II.                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu , pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 075 6460411, faks 075 6464493.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA ,,ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2014 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań w 2014 roku, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXIII/195/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Przedmiot zamówienia obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2014 roku szacowany wymiar usług opiekuńczych wyniesie 7590 godzin.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w granicach kwoty, jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od tej kwoty, przy uwzględnieniu ceny ofertowej 1 godziny usługi wybranego wykonawcy. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę:

a)dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,

b)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem zamówienia były usługi opiekuńcze dla co najmniej 30 osób.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę:

a)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 3 do SIWZ.

b)dowody potwierdzające, czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wykonawca winien złożyć oświadczenie, że usługi wykonał, wykonuje należycie.

c)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a)oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu - sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: -opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (minimum 2 lata pracy jako opiekun), nie karane oraz dysponujące dobrym zdrowiem umożliwiającym wykonywanie prac opiekuńczych. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę:

a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 4 do SIWZ.

b)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawcy winni udokumentować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę:

a)kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek.

b) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, c)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; d)stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert w przypadku: 1)zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub innych danych identyfikujących Wykonawcę; 2)ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.luban.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań pokój nr 16 ( II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań pokój nr 13 ( II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Beata Jurak

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (208.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (350kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (473.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (130.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4 (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 informacja (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 informacja (180.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2013-11-04 15:04:07
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2013-11-04 15:13:08
Ostatnia zmiana:2013-11-04 15:16:05
Ilość wyświetleń:2486
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij