Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2014 roku

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mops.luban.pl


Lubań: Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2014 roku

Numer ogłoszenia: 231489 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu , pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 075 6460411, faks 075 6464493.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2014 roku - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. 2. Wykonawca przygotuje gorące posiłki w postaci: A) DWUDANIOWEGO OBIADU składającego się z zupy, drugiego dania i napoju. Szacuje się, że maksymalna ilość obiadów dwudaniowych w 2014 roku wyniesie około 45 000 (średnio dziennie z obiadów może skorzystać 180 dzieci). Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 450 ml; - ziemniaki, makaron, ryż, kasze 200 g; - porcje mięsa 100 g; - porcje ryby 100 g; - danie bezmięsne 250 g (np. naleśniki); - danie półmięsne 250 g (np. bigos, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku); - napój 200 ml (kompot, woda z sokiem, płynny kisiel); - surówka 100 g. Te same potrawy mogą powtarzać się nie częściej niż co 10 dni. W okresie 10 dni muszą występować: - 5 x dania mięsne; - 2 x danie bezmięsne; - 2 x danie półmięsne; - 1 x ryba. Wyżej wymienione rodzaje dań winny być serwowane naprzemiennie. Wydawanie dwudaniowego obiadu odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy w miesiącu XII 2013 roku i w VI 2014 roku oraz na podstawie kolejnych zgłoszeń Zamawiającego telefonicznych lub e-mailem na dzień przed wydaniem obiadu (w przypadku zmiany liczby posiłków). Lista i zgłoszenie zawierać będą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania dziecka zgłaszanego na obiad. B) ZUPY. Szacuje się, że maksymalna ilość zup w 2014 roku wyniesie 42 000 (średnio dziennie z posiłków może skorzystać 215 osób). Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 500 ml; - chleb 100 g. C) ZUPY Z DODATKIEM. Szacuje się, że maksymalna ilość zup z dodatkiem w 2014 roku wyniesie 12 000 (średnio dziennie z posiłków może skorzystać 215 osób). Dodatek stanowią: parówka, kaszanka, jajka, pasztet, pieczeń, ser topiony. Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 500 ml; - chleb 100 g; - dodatek 100 g; Wydawanie zup i zup z dodatkiem odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy w miesiącu XII 2013 roku i VI 2014 roku oraz na podstawie kolejnych zgłoszeń Zamawiającego telefonicznych lub e-mailem na dzień przed wydaniem zupy (w przypadku zmiany liczby posiłków). Lista i zgłoszenie zawierać będą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ilość zup/zup z dodatkiem do wydania dziennie dla danej osoby. 3. Wykonawca przygotuje posiłki na bazie własnych produktów (w tym produktów sezonowych), we wszystkich wydawanych posiłkach wykonawca zapewni wartości kaloryczne i odżywcze - zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Posiłki muszą charakteryzować się dobrą jakością, posiadać walory smakowe oraz właściwą temperaturę (nie niższą niż: zupy 750C, drugie danie 630C, gorące napoje 800C), winny być urozmaicone, bez zastosowania produktów nieświeżych, o złej jakości i wysoko przetworzonych (zupy w proszku) oraz produktów zawierających ilość konserwantów przekraczających normy określone w odpowiednich przepisach. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków gorących, przygotowanych w dniu wydawania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych, z tym że: a) DWUDANIOWE OBIADY od poniedziałku do piątku; b) ZUPY od poniedziałku do czwartku; c) ZUPY Z DODATKIEM w piątki i dni poprzedzające dni wolne od pracy i dni świąteczne. 5. Obowiązujące godziny wydawania posiłków: a) dla zup i zup z dodatkiem w godzinach od 930 do 1200, b) dla dwudaniowego obiadu w godzinach od 1200 do 1530. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych. 7. W godzinach wydawania posiłków w lokalu musi obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt. 8. Wykonawca musi posiadać możliwość korzystania na terenie miasta Lubania, z pomieszczenia, w którym będzie wydawał posiłki wcześniej przygotowywane na miejscu lub przywiezione z miejsca ich przygotowania. Lokal, w którym wydawane będą posiłki winien być zlokalizowany w obrębie centrum miasta Lubania (obszar zamknięty ulicami: Rybacka, Lwówecka, Torowa, Izerska, Aleja Kombatantów, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Bankowa, Łużycka, Zgorzelecka, Podwale - zgodnie z załączoną mapką stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ) oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia. Lokal musi zapewniać możliwość jednoczesnego spożywania posiłków przez co najmniej 30 osób. 9. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo osobom spożywającym posiłki w lokalu, o którym mowa w pkt 8. 10. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w lokalu, w którym będą wydawane posiłki: niezbędne wyposażenie w ilości wystarczającej do obsługi konsumentów, personel do wydawania posiłków oraz odpowiednie termosy do przewożenia posiłków (w przypadku, gdy posiłki będą przygotowywane w innym miejscu). 11. Wydawanie dwudaniowych obiadów na wynos będzie możliwe w przypadkach szczególnych, uzgodnionych każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego. Posiłki na wynos nie będą mogły być wydawane w formie suchego prowiantu. Posiłki nie będą mogły być wydawane wstecz (za dni poprzednie) ani z wyprzedzeniem (za dni następne). 12. Wykonawca zapewni zachowanie wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz stanu sanitarno-technicznego lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki. 13. Wykonawca winien zapewnić niezbędny personel do realizacji zamówienia, winien posiadać wymaganą dokumentację sanitarno-higieniczną dotyczącą personelu i lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki. 14. Wykonawca zapewni przestrzeganie systemu HACCP (system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), i standardów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna). 15. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt czystość w lokalu, w którym wydawane będą posiłki, dokona utylizacji resztek pokonsumpcyjnych oraz zapewni zmywanie naczyń i sztućców. 16. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu jadłospisu dekadowego (10-dniowego) na trzy dni robocze przed daną dekadą. 17. Wykonawca będzie zobowiązany w miejscu wydawania posiłków umieścić jadłospis obowiązujący na dzień wydawania posiłków oraz na kolejny dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) realizowali lub realizują usługi, których przedmiotem było/jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków w ilości co najmniej 50 dziennie. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizowane/realizowane usługi obejmowały/obejmują przygotowanie i wydawanie co najmniej 50 posiłków dziennie w ramach jednego lub więcej zamówień. W przypadku gdy podmiotami, na rzecz których świadczone były/są usługi, są osoby fizyczne wykonawca musi wykazać średnią arytmetyczną ilość posiłków dziennie, przeliczoną za okres ostatnich 3 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) wykaz wykonanych i wykonywanych głównych usług polegających na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, b) dowody (poświadczenia) potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że usługi wykonywał/wykonuje należycie, c) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - szef kuchni, posiadający odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, - kucharze i pomocnicy posiadający odpowiednią praktykę zawodową. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a)kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek; b) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Ofertowy, b) Formularz Cenowy, c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, f) przykładowy jadłospis na 10 dni.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert w przypadku: 1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub innych danych identyfikujących Wykonawcę; 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.luban.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 16 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaniu
 Beata Jurak

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (200.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (416.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1A- formukarz cenowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1A- formukarz cenowy (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1-formularz ofertowy - popr. (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1-formularz ofertowy - popr. (267.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków - popr. (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków - popr. (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług (123.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4- wykaz kadry (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4- wykaz kadry (125.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - popr. (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - popr. (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 informacja. (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 informacja. (178.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 - Projekt umowy - popr. (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 - Projekt umowy - popr. (232.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 mapka (168.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 mapka (234.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2013-11-04 15:24:13
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2013-11-04 15:28:00
Ostatnia zmiana:2013-11-04 15:28:25
Ilość wyświetleń:2709
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij