Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy : Asystent Rodziny

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

INFORMUJE, O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ ZLECENIE W OKRESIE OD LIPCA DO GRUDNIA 2013

 

1.  Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

      b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

      lub

      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy              z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,

      lub

      wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

   c) posiadanie Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

    publicznych,

   d) nieposzlakowana opinia,

   e) nie karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

         g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

         h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

        2.  Wymagania dodatkowe:

         a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,

         b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

         c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami    i instytucjami pomocy społecznej,       

        d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,

        e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,

        f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,

        g) odporność na sytuacje stresowe,

        h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

  i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

     zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, które umożliwi zatrzymanie dzieci w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualna pracę z rodzinami wskazanymi przez MOPS, udzielenie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie między innymi:

- współpracował z instytucjami takimi jak np. szkoła, przedszkole, Sąd, Urząd Pracy, Urząd Miasta,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny i wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny będzie świadczył usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może tez towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania- zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny będzie wykonywać usługę również poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku Asystenta rodziny:

 a) zatrudnienie na umowę zlecenia,

 b) zatrudnienie na okres od lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

      5.  Wymagane dokumenty:

          a) list motywacyjny,

 b) CV ze zdjęciem,

c) kopie świadectw pracy,

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku        

    (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne

     do wskazanego lekarza medycyny pracy),

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia takiego

zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

i) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta      

   z pełni praw publicznych,

          j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

          k) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki   

             obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub  

             zatwierdzonego przez sąd.

          l ) kopia dowodu osobistego.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

II Etap. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Pl. Lompy 1 i dokonanie na jej podstawie wyboru pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 w terminie do dnia 25 czerwca 2013 roku.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”

 

 

  Lubań, 20.06.2013r.

 

 

 

 

 

   Dyrektor MOPS

                                                                                                               Beata Jurak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-01-08 13:44:09
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-01-08 13:45:53
Ostatnia zmiana:2014-01-08 13:46:11
Ilość wyświetleń:2040
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij