Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ASYSTENT RODZINY

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ASYSTENT RODZINY

 

1.  Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

      b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

      lub

      c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy              z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,

      lub

      d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

   c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

    publicznych,

   d) nieposzlakowana opinia,

   e) nie karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstw lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

         g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

         h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

        2.  Wymagania dodatkowe:

         a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,

         b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

         c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami    i instytucjami pomocy społecznej,       

        d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,

        e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,

        f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,

        g) odporność na sytuacje stresowe,

   h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

   i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

   3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                            i w   konsultacji z pracownikiem socjalnym;

   2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy  zastępczej;

   3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

   4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

   5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

   6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

   7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

   8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

   9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

  10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

  11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

  12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

  13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

  14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

  15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki;

  16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

  17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

  18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

  19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku Asystenta rodziny:

 a) zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony,

 b) zatrudnienie na okres od lutego 2014r. do 31 grudnia 2014r.

 c) praca w systemie zadaniowego czasu pracy, w ramach obowiązujących norm czasu pracy.

d) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl.  Lompy 1 i na terenie miasta Lubań.

 5.  Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,

  b) CV,

  c) kserokopie świadectw pracy,

  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

  f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które    prowadzony jest nabór,        

  h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne         przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie   toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

  i) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta     

    z pełni praw publicznych,

  j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,

  k) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki  

      obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

      zatwierdzonego przez sąd.

6. W miesiącu grudniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 lub pocztą na adres MOPS Lubań z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Rodziny”

w terminie do dnia 27 stycznia 2014 roku  do godz. 1200 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl. Lompy 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”

 

 

Lubań, 15.01.2014r.

 

 Osoba do kontaktu: Teresa Kisiel

 Kierownik Działu Administracyjnego

 MOPS Lubań tel.75-6460411                                                                                      Dyrektor

                                                                                                        Beata Jurak

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-01-15 12:26:58
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-01-15 12:27:26
Ostatnia zmiana:2014-01-15 12:29:29
Ilość wyświetleń:3368
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij