Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

1.  Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

   b) pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

   d)  nieposzlakowana opinia,

   e) co najmniej 5 letni staż pracy,

  f) wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończenie do 31.12.2013r. studiów wyższych        o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym  z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

          g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Społecznej,

          h) przedłożenie pisemnej koncepcji  funkcjonowania Działu Pomocy Społecznej.

   

2. Wymagania dodatkowe:

           a) co najmniej 3 letni  staż pracy w pomocy społecznej,

           b) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

           c) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu postępowania administracyjnego,

           d) biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych oraz Internetu,       

e) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,     zdyscyplinowanie, komunikatywność,

f) umiejętność pracy w zespole oraz budowania prawidłowych relacji z współpracownikami,

g) umiejętność kierowania zespołem ludzkim, wartościowania i oceny pracy,  motywowania pracowników.

          

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

         1.  Kierowanie pracą Działu Pomocy Społecznej, polegające w szczególności na:

a)     kierowaniu pracą podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnątrzzakładowymi,

b)      zapewnianiu należytej organizacji pracy oraz zarządzaniu ryzykiem w zakresie zadań działu oraz realizacja  kontroli zarządczej i koordynowanie zadania związanego  z zarządzaniem ryzykiem,

c)     posiadaniu dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących zakresu Działu Pomocy Społecznej,

d)     planowaniu pracy, przydzielaniu zadań i stałym doskonaleniu metod oraz formy pracy,

e)      podejmowaniu inicjatywy co do wykonywania zadań ,

f)       badaniu efektywności pracy podległych pracowników,

g)      sprawowaniu funkcji bezpośredniego przełożonego

h)      sprawowaniu nadzoru nad podległymi pracownikami,

i)       udzielaniu pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym i formalnoprawnym w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne działy,

j)       niezwłocznym informowaniu podległych pracowników o wszelkich zmianach w przepisach prawa i aktach wewnątrzzakładowych dotyczących zadań działu i funkcjonowania Ośrodka,

k)      kontrolowaniu podległych pracowników w szczególności w zakresie realizacji przypisanych zadań  i  terminowego załatwiania spraw ,

l)      nadzór nad prawidłowym sporządzaniem i przekazywaniem dokumentacji działu do archiwum.

 

2. Czuwanie nad właściwą pracą pracowników socjalnych w rejonie polegające   w szczególności na:

     1) wizytacjach w rejonach opiekuńczych w szczególności w celu sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przedkładaną przez pracowników socjalnych dokumentacją,

     2)  kontroli pracy i czasu pracy pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych,   w tym prowadzenie i nadzór nad wypełnianiem przez pracowników socjalnych ewidencji wyjść służbowych i prywatnych (co najmniej raz na kwartał każdego pracownika),

           3) sporządzaniu i przedkładaniu przełożonemu protokołów kontroli z czynności określonych w pkt 1 i 2 .

3.  Nadzór nad zgodnym z przepisami prowadzeniem dokumentacji działu.

4. Nadzór i kontrola nad ewidencją i zabezpieczeniem oraz ścisłym i terminowym wykonywaniem decyzji, zarządzeń oraz obowiązujących przepisów.

5. Obsługa programu TT Pomoc, zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego, w szczególności kontrola prawidłowości wprowadzenia i wprowadzonych wniosków, wywiadów, pracy socjalnej przez podległych pracowników i wskazanie możliwości ich poprawy.

6. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla  nowozatrudnionych pracowników socjalnych.

7. Szkolenie stażystów i praktykantów.

8.  Sporządzanie informacji i sprawozdań z pracy działu, według potrzeb Pracodawcy.

9.  Prowadzenie ewidencji wniosków dotyczących pomocy społecznej i oddanych wywiadów.

10. Kontrola prawidłowości świadczenia u podopiecznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (co najmniej raz na pół roku u każdego podopiecznego).

11. Podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób zamieszkujących na terenie miasta Lubań.

12. Sprawdzanie  prawidłowości wywiadów sporządzanych przez pracowników socjalnych.

13. Kreowanie inicjatyw społecznych.

14. Współpraca z jednostkami samorządowymi, rządowymi i państwowymi oraz organizacjami  pozarządowymi.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Społecznej:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od dnia 01.02.2015r.

b) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d) czas pracy wynosi 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie   5 dniowym tygodniu pracy, w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e) praca jest wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Pl. Lompy 1.

5.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  wynosił poniżej 6%.

 

 

      6.  Wymagane dokumenty:

          a) list motywacyjny,

          b) życiorys – curriculum vitae,

          c) kserokopie świadectw pracy,

          d) kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,

          e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

          f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

          g) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z        rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.) – zmienionego przez § 1 pkt 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 971)

          h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór,

 i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

j)      oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych,

k)     w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 59-800 Lubań, sekretariat pokój nr 13 lub  pocztą na adres MOPS Lubań  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Społecznej”

w terminie do dnia  18  listopada 2014 roku. do godz. 12 00 – liczy się data wpływu dokumentów do MOPS Lubań.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Lubaniu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z  2014 r. poz. 1182 ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1202)”

 

  Lubań, 07.11.2014r.

 

Osoba do kontaktu: Teresa Kisiel

Kierownik Działu Administracyjnego

MOPS Lubań tel.75-6460411

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-11-07 10:30:17
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-11-07 10:30:29
Ostatnia zmiana:2014-11-07 10:30:44
Ilość wyświetleń:2857
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij