Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 12/15 w sprawie: wprowadzenia instrukcji magazynowej.

                                             Zarządzenie Nr 12/15

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

z dnia  11.03.15 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 

§ 1

 

Wprowadzam instrukcję magazynową Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie powierzam Głównemu księgowemu i pracownikowi, któremu powierzono obowiązki magazyniera.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 37/14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia  31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej.

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor MOPS

                                                                                                              Beata Jurak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Dyrektora MOPS w Lubaniu do  Zarządzenia  12/15

z dnia 11.03.15r.

 

 

Instrukcja magazynowa

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Ilekroć w instrukcji magazynowej jest mowa o:

1) jednostce – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

2) dyrektorze jednostki – rozumie się przez to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

    Społecznej w Lubaniu lub Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

    Lubaniu

3) magazynierze – rozumie się przez to pracownika zatrudnionego na stanowisku kasjera, 

   oraz pracowników zajmujących się wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego.

4) magazynie – rozumie się przez to wyznaczone przez Dyrektora jednostki

    jedno lub kilka miejsc przechowywania i składowania materiałów w

    jednostce zlokalizowane w pomieszczeniach zamkniętych.

 

II. POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

 

1. Magazyn należy zlokalizować w wydzielonych do tego celu pomieszczeniach, w

    miejscach łatwo dostępnych do przyjmowania i wydawania materiałów.

2. Pomieszczenia magazynowe należy wyposażyć w regały zapewniające

    właściwe warunki przechowywania oraz składowania materiałów, w sposób

    zapewniający ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

4. W pomieszczeniach magazynu należy umieścić w widocznym miejscu tabliczki z

    napisem „Palenie papierosów zabronione”, „Osobom nieupoważnionym wstęp

    wzbroniony” oraz instrukcję przeciwpożarową.

5. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania materiałów o

   specjalnych właściwościach technologicznych muszą spełniać takie warunki, w

   jakich materiały te powinny być przechowywane. Dotyczy to zwłaszcza żywności

   oraz środków chemicznych łatwopalnych i żrących.

 

III. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

 

1. Pomieszczenia magazynowe powinny być wykorzystywane w sposób optymalny,

    przy równoczesnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Materiały należy składać w miejscach dających gwarancję należytego

   przechowywania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, składowane materiały powinny być systematycznie

    przeglądane i odpowiednio konserwowane.

4. Materiały często wydawane do użycia lub o dużej wadze lub gabarytach należy

   umieszczać blisko wyjścia oraz w miejscach łatwo dostępnych.

5. Materiały świeżo otrzymane należy układać w sposób umożliwiający wydawanie

    w kolejności ich przyjęcia, w szczególności dotyczy to materiałów ulegających

    szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu.

6. W magazynie nie mogą przebywać inne osoby pod nieobecność magazyniera.

7. Klucze do magazynu może posiadać tylko magazynier.

8. W przypadku zagubienia lub kradzieży kluczy należy komisyjnie sprawdzić stan

    magazynu, spisać protokół na tę okoliczność oraz niezwłocznie wymienić zamki.

 

 

IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAGAZYNIERA

 

1. Do obowiązków magazyniera należy w szczególności:

1)  przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu materiałów na podstawie  

     obowiązujących dowodów obrotu materiałowego,

2)  prowadzenie samokontroli zgodności stanu faktycznego z ewidencją magazynową,

3)  niezwłoczne powiadomienie dyrektora jednostki o wszelkich stwierdzonych brakach,

     kradzieżach, uszkodzeniu pomieszczeń magazynowych, w tym drzwi, okien lub zamków,

4)  należyte rozmieszczenie w magazynie materiałów, w szczególności według grup,  

     rodzajów i częstotliwości wydawania,

5)  utrzymywanie magazynu w należytym porządku oraz przestrzeganie obowiązujących

     przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

6) zabezpieczenie przechowywanych materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

     zanieczyszczeniem,

7)  umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek i innych napisów orientacyjnych,

     ostrzegawczych lub porządkowych,

8) prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych materiałów na karcie kontowej

    materiałowej.

 

2. Magazynier jest odpowiedzialny za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie

    obowiązującej instrukcji magazynowej.

 

3. Magazynier odpowiedzialny jest materialnie i dyscyplinarnie gdy:

1)  zaistnieje nieusprawiedliwiony niedobór,

2)  niedbale i niezgodnie z przepisami wykonuje swoje obowiązki, w tym w szczególności w    

     zakresie konserwacji i zabezpieczenia materiałów, zabezpieczenia przeciwpożarowego,

     zabezpieczenia przed kradzieżą, prowadzenia ewidencji magazynowej,

3)  jednostka poniesie z jego winy straty spowodowane niewłaściwym przyjmowaniem i

    wydawaniem materiałów.

4. Magazynier  przyjmuje odpowiedzialność materialną za powierzone mienie  w formie pisemnej 

    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji.

 

V. PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE MATERIAŁÓW Z MAGAZYNU

 

1. Przyjmowanie materiałów do magazynu powinno zostać poprzedzone:

1) przeliczeniem, zważeniem lub obmiarem przedmiotu dostawy,

2) sprawdzeniem czy przedmiot dostawy odpowiada jakości, rodzajowi, gatunkowi i

    wymogom określonym w dokumencie dostawy,

3) sprawdzeniem rodzaju i stanu opakowania, w którym przedmiot dostawy jest dostarczony.

 

3. Braki ilościowe lub wady jakościowe ujawnione przy odbiorze materiałów należy

    udokumentować w formie protokołu spisanego w obecności przedstawiciela

   dostawcy lub przewoźnika. Protokół powinien zawierać wszystkie dane

   umożliwiające wniesienie reklamacji lub roszczeń materialnych w stosunku do

   dostawcy lub przewoźnika.

 

 

 

4. Magazynier wydaje materiały na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektora zleceń

    wydania świadczeniobiorcom

 

5. Materiały nieodebrane w terminie wydaje się na podstawie dowodu Wz ,w którym wpisuje

    imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer zlecenia na podstawie, którego przysługuje   

    materiał. Dowód wydania podpisuje magazynier, zatwierdza Dyrektor.

 

6. W dowodzie MT ( zmiana miejsca użytkowania) magazynier dokonuje wpisu dotyczącego

    ilości wydanego sprzętu, imię i nazwisko osoby, której wydano sprzęt oraz adres

    zamieszkania. Dowód wydania podpisuje magazynier jako wydający i zlecający  i główny

    księgowy, zatwierdza dowód Dyrektor. Zwrotu sprzętu dokonuje się na dowodzie PZ (

    magazyn przyjmie).

 

7. W przypadku zdarzeń trudnych do przewidzenia (na przykład pożar lub powódź)

    może nastąpić komisyjne otwarcie magazynu i wydanie materiałów pod

    nieobecność magazyniera, z zachowaniem następujących warunków:

1)  komisja ze swoich czynności powinna sporządzić protokół z podaniem

     nazwy i ilości pobranych materiałów oraz zabezpieczyć magazyn, a także

     przekazać w następnym dniu magazynierowi dowody rozchodowe.

 

VI. DOKUMENTOWANIE OBROTU MAGAZYNOWEGO

 

1. Operacji obrotu magazynowego należy dokonywać na podstawie następujących

dokumentów:

1)  rachunki, noty, faktury

2) dowodów Wz – „Wydanie materiałów na zewnątrz”

3) protokołów przekazania,

4) dowód MT ( zmiana miejsca użytkowania)

5) dowód Pz ( magazyn przyjmie).

 

2. Dowody zlecenia wydania, Wz, MT,  stanowią podstawę dokonania wydania  przez   

    magazyniera materiałów, sprzętu, które ewidencjonuje na karcie kontowej materiałowej i w

    tym samym dniu  przekazuje do  zaksięgowania.

     

 

3. W chwili zakupu materiałów na podstawie faktur, rachunków, not , materiały są

    ewidencjonowane na koncie 310. Dowodem Pz przyjmuje się materiały, sprzęt, który

    ponownie powraca na stan magazynowy.

    

 4. Rozliczenia bonów towarowych dokonuje kasjer na podstawie zleceń zatwierdzonych

    przez  Dyrektora i przekazuje w tym samym dniu celem zaksięgowania.

      

   

VII. DEPOZYTY

 

1. Przedmioty stanowiące własność obcą znajdujące się w magazynie na

    przechowaniu należy składować oddzielnie.

2. W celu dokumentowania obrotu magazynowego przedmiotami stanowiącymi

    własność obcą stosuje się te same dowody przyjęcia i wydania, jak przy

    pozostałych materiałach. Dotyczy to również zasad ewidencji i trybu postępowania

    z dowodami magazynowymi.

 


VIII. KONTROLA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

 

1. Kontrolę wewnętrzną w zakresie gospodarki magazynowej sprawuje dyrektor i

   główny księgowy jednostki.

2. Dyrektor jednostki może upoważnić inne osoby do systematycznej kontroli

   gospodarki magazynowej.

3. Kontrolę zgodności rzeczywistych stanów zapasów materiałowych należy

   przeprowadzić na podstawie protokołu kontroli w terminach wynikających z

  obowiązujących przepisów oraz w razie zamian na stanowisku magazyniera, w przypadku

   włamania, pożaru lub zalania, a także na skutek innych uzasadnionych okoliczności.

4. W przypadku stwierdzenia braków w magazynie należy przeprowadzić

    postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie przyczyn ich powstania.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą instrukcją, a wynikłe z działalności jednostki

związanej z funkcjonowaniem magazynu, regulowane są na bieżąco przez Dyrektora

jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

magazyniera o przyjęciu magazynu z pełną odpowiedzialnością materialną

 

Ja, niżej podpisana .................................................................................................................................

imię i nazwisko

 

zam. w............................................................................................................................................................

adres zamieszkania

 

Zatrudniona od dnia ..................... na podstawie umowy o pracę

 

 

Oświadczam, co następuje:

1.Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wyliczenia się za 

    powierzone mi składniki majątkowe, przyjęte protokołem przekazania-przyjęcia magazynu lub na

    podstawie inwentaryzacji sporządzonego w dniu ......................... oraz za wszelkie składniki mienia

    przyjęte w czasie wykonywania obowiązków magazyniera W szczególności przyjmuję całkowitą

    odpowiedzialność materialną za powierzone  składniki mienia, z których zobowiązuję się rozliczyć

    w każdym czasie na żądanie pracodawcy.

2.Przyjmuję obowiązek pokrycia wszelkiej szkody (straty) jaka wyniknie dla jednostki (firmy) na

   skutek powstałego niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia  powierzonych mi składników

   majątkowych. Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniona  w takim zakresie, w jakim

   udowodnię, ze niedobór, zniszczenie lub uszkodzenie powstały nie z mojej winy, ale na skutek

   zdarzeń i okoliczności, za które, stosownie do ogólnych przepisów prawa, nie może mi być

   przypisana wina.

3.Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń do warunków pracy i zabezpieczeń w kasie, w której mam

   wykonywać czynności magazyniera jako osoba materialnie odpowiedzialna.

4.Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszelkich przeszkodach,

   zdarzeniach i okolicznościach, mających wpływ na wykonywanie pracy magazyniera.

5.Zostałam  zapoznana z przepisami o odpowiedzialności materialnej, a w szczególności znane mi są

   zasady określone w art. 114 – 127 Kodeksu pracy.

6.Zobowiązuję się, w razie zaistnienia niedoboru lub szkody w magazynie, do niezwłocznego

   wpłacenia równowartości w gotówce, jeżeli nie udowodnię braku mojej winy.

 

Kwituję odbiór następujących regulaminów, instrukcji i zarządzeń pracodawcy:

-           Instrukcja magazynowa.

 

Potwierdzam przyjęcie oświadczenia

 

.............................................................

data i czytelny podpis pracodawcy

.............................................................

data i czytelny podpis składającej oświadczenie

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-05-15 10:48:06
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-05-15 10:52:16
Ostatnia zmiana:2015-05-15 10:52:26
Ilość wyświetleń:1633
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij