Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Ilekroć w przepisach dotyczących przyznawania stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego mowa jest o :

1)      ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481);

2)      ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1481);

3)      Dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2019r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1507 ze zm.);

4)      kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

5)      uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

Pomoc materialna jest udzielana w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r.

 

Formy stypendium szkolnego:

1.       Stypendium szkolne może być udzielane w formach określonych a art. 90d ust. 2, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.

2.       Stypendium może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3.       Stypendium udzielane w formie określanej w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera i jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

 

Warunki przyznawania stypendium szkolnego:

1.       Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

1)      mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań i nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

2)      uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymywać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty zawartej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

3)      znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden lub kilka czynników wskazanych w ar. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

2.       Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności zawartych w § 4 ust. 1 w/w uchwały.

3.       Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę rodzinie ustala się następujący sposób:

1)      dochód do 50 % kryterium dochodowego – od 181 % do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego;

2)      dochód powyżej 50 % kryterium dochodowego – od 151 % do 180 % kwoty zasiłku rodzinnego;

3)      dochód powyżej 80 % kryterium dochodowego od 80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego.

4.       Jeżeli w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniani funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm albo narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, to miesięczną wysokość stypendium można zwiększyć, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków:

1.       Składanie wniosków podlega rejestracji zgodnie z datą ich wpływu.

2.        Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminach określonych art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

3.       Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

4.       Przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.

5.       Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie.

6.       Po weryfikacji formalnej wniosku oraz analizie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wydaje decyzję administracyjną.

 

Sposób realizacji stypendium szkolnego:

1.       Stypendium wypłacane jest po udokumentowaniu wydatków kwalifikowanych poniesionych na cele edukacyjne w okresie, na jaki zostało przyznane stypendium.

2.       W roku szkolnym 2019/2020 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie, jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne ściśle związane z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).

3.       Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, przede wszystkim: na zakup podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za zieloną szkołę, wycieczki szkolne, zakupu komputera lub jego części, drukarki, sprzętu ułatwiającego naukę, rozwój zainteresowań u uzdolnień, stroju lub obuwia sportowego lub innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, wypłacane będzie rodzicom ucznia lub jego prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi w dwóch ratach:

1)      I rata za okres od września do grudnia- płatna do 20 grudnia każdego roku;

2)      II rata za okres od stycznia do czerwca – płatna do 30 czerwca każdego roku;

4.       Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2019 r., za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych, których zakup może być dokonywany zarówno w trakcie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, jak i przed jego rozpoczęciem. Faktury VAT oraz rachunki z okresu lipiec – sierpień 2019 r., inne niż za podręczniki szkolne, nie będą rozliczane.

5.       Przyznanie i wypłata tzw. wyprawki szkolnej (specjalny program rządowy) uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

6.       Stypendium wypłacane jest na wskazane we wniosku konto, w zależności od posiadanych środków, nie częściej niż dwa razy w miesiącu lub jednorazowo.

7. Wypłaty stypendium zaprzestaje się, gdy uprawniony:

-       został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy,

-       został zawieszony w prawach ucznia

-       uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,

-       nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.


8. Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu o ustaleniu przyczyn uzasadniających przyznawanie stypendium.

 

Warunki przyznawania zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowi w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

1.       Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowi, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

1)      mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubań;

2)      w rodzinie zaistniało zdarzenie o którym mowa w § 12 uchwały Nr XXIV/179/2016 RADY MISTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

3)      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenie, o którym mowa w § 12 w/w uchwały.

 

Wzór wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny stanowi załącznik do uchwały Nr XXIV/179/2016 RADY MISTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Wnioski o stypendium szkolne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, Plac Lompy 1, pokój nr 1c w następujących dniach:

- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:15

- wtorek w godzinach 7:30 – 16:45

- piątek w godzinach 7.30 – 13.45

W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć maksymalnie do 15 października 2019 r.

Wnioski o stypendia szkolne na rok 2019/2020 składane są jednorazowo w roku szkolnym.

Kontakt telefoniczny 75 646 44 77

 

 

Załączniki

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2015_2016 Wrocław-2 (333kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek zasiłek szkolny (292.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-08-06 10:57:16
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-08-06 11:02:36
Ostatnia zmiana:2019-10-14 11:37:59
Ilość wyświetleń:6226
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij