Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 53/15 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" oraz zmiany w załączniku nr 2 " Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową MOPS w Lubaniu.

 

ZARZĄDZENIE NR 53/15

               DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 z dnia 09.10. 2015 r.

 

w sprawie zmiany w załączniku nr 1 „ Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” oraz zmiany w załączniku nr 2 Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 289 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 „Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  30 kwietnia 2015 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu:

 

1.       § 13 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

1.        Polecenia  wyjazdu służbowego

1)        polecenie wyjazdu służbowego – podróż krajowa

Podróżą krajową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego.

Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników – wystawia i ewidencjonuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych a podpisuje Dyrektor, natomiast dla Dyrektora polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Burmistrz. W przypadku nieobecności Dyrektora polecenie wyjazdu służbowego dla Zastępcy Dyrektora podpisuje Burmistrz. Polecenie wyjazdu służbowego winno zawierać:

·         termin i miejsce podróży służbowej

·         miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w przypadku gdy nie jest to  -miejsce pracy pracownika

·         cel podróży służbowej rodzaj, środka lokomocji jakim pracownik może podróżować.

 

Delegowany pracownik winien posiadać potwierdzenie pobytu służbowego w miejscu i terminie

pracownik składa oświadczenie o treści : „ Oświadczam pobyt w terminie ……….. i miejscu …………”’ oraz składa swój czytelny podpis.

 

Na wniosek pracownika Dyrektor lub Zastępca Dyrektora  może wyrazić zgodę na wyjazd samochodem prywatnym. Zgoda ta wyrażona jest na zgłoszeniu/ zleceniu wyjazdu służbowego. Rozliczenie wynosi 60% stawki zawartej w § 2 lit. a i b  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 25.03.2002 roku w sprawie określenia warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.). Do druku polecenia służbowego samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy dołączona musi być ewidencja przebiegu pojazdu zgodna z załącznikiem Nr 3 do instrukcji.

Polecenie wyjazdu jest wpisywane do ewidencji wyjazdów służbowych pod kolejnym             numerem, który jest jednocześnie numerem polecenia wyjazdu i zawiera wyszczególnienia, o których była mowa wyżej.”

 

§ 2.

 

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2 „ Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  30 kwietnia 2015 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu:

„ 1.    § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie

 

   W jednostce prowadzone są następujące dzienniki:

1)      A- POKL wyciąg bankowy,

2)      B- POKL polecenie księgowania,

3)      C- POKL faktury, rachunki obce,

4)      D- Kasa projektu,

5)      F- dowody finansowe,

6)      K- wyciąg bankowy komornik,

7)      R- raport kasowy,

8)      W- wyciąg bankowy podstawowy,

9)      S- wyciąg bankowy ZFŚS,

10)  Z- raport kasowy ZFŚS,

11)  Q- korekta bilansu otwarcia,

12)  RS- rachunek bankowy – rewitalizacja społeczna,

13)  G- Polecenia księgowania –rewitalizacja społeczna.

14)  RK- raport kasowy komornik”

 

2.                   § 31 otrzymuje brzmienie:

 

1.      Program finansowo-księgowy SIGID służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych -  Księgowość budżetowa jednostki i /lub Zarządu – wersja KB 2.48c. ( eksploatację rozpoczęto w 2006 roku).

2.      Ponadto programy używane w dziale księgowości to:

1)      HOME BANKING wersja 4.0.2.4.  rozpoczęto eksploatację w 2004 roku. Home Banking BGŻ to system bankowości elektronicznej, za pomocą którego uzyskiwane są bieżące dane o rachunkach- nap. o stanie środków i operacjach dokonywanych na rachunkach, wyciągi elektroniczne. System umożliwia dokonywanie krajowych i zagranicznych dyspozycji płatniczych oraz dokonywanie dyspozycji płatniczych na rzecz US i ZUS.

2)      R2Płatnik  wersja 3.37   opracowany przez  Firmę RESET 2 sp. z .o o Wrocław- eksploatację rozpoczęto w 2011 roku. Program ten pozwolił skomputeryzować rozliczanie wynagrodzeń pracowników MOPS Lubań, oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Program umożliwia naliczenie potrąceń, składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie wprowadzonych słowników naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu tworzone są zbiorcze zestawienia wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Program pozwala zliczyć dochody pracownika z dowolnego okresu. Umożliwia drukowanie rocznego rozliczenia podatku i drukowanie PIT, przekazywanie danych do programu PŁATNIK, drukowanie zaświadczeń o dochodach pracownika z danego okresu.

3)      PŁATNIK Firmy Asseco  POLAND przekazany przez ZUS wersja 10.01.001 eksploatację rozpoczęto 2001 r.

4)      SJO BeSTi@ - system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdawczość  Jednostek organizacyjnych opracowany przez SYGNITY S.A i Sputnik Software Sp.z.o.o – wersja 4.014.00.06 Eksploatację rozpoczęto w 2010 roku. System wspomaga sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych w miesięcznym, kwartalnym okresie sprawozdawczym. System obsługuje tworzenie bilansów jednostek budżetowych oraz wspomaga pracę w zakresie tworzenia planów finansowych jednostek, umożliwia tworzenie raportów różnego rodzaju na podstawie wprowadzonych danych.

5)      Program Obsługa Kasy- program SIGID obsługujący prowadzenie kasy (do głównego rachunku bankowego) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  wersja KA 2.36a. Eksploatację rozpoczęto  sierpień 2015 r.”

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lubaniu.

 

§ 4.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2015-10-16 07:33:59
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2015-10-16 07:35:30
Ostatnia zmiana:2015-10-16 07:35:47
Ilość wyświetleń:1840

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij