Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2016 roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mops.luban.pl


Lubań: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 167789 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

?  zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu , pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 075 6460411, faks 075 6464493.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.luban.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2016 roku - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256). 2. Wykonawca przygotuje gorące posiłki w postaci: 1) Dwudaniowego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i napoju. Szacuje się, że ilość obiadów dwudaniowych w 2016 roku wyniesie około 34 000 (dziennie z obiadów może skorzystać około od 80 do 150 dzieci). Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 450 ml; - ziemniaki, makaron, ryż, kasze 200 g; - porcje mięsa 100 g; - porcje ryby 100 g; - danie bezmięsne 250 g (np. naleśniki); - danie półmięsne 250 g (np. bigos, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku); - napój 200 ml (kompot, woda z sokiem, płynny kisiel); - surówka 100 g. Te same potrawy mogą powtarzać się nie częściej niż co 10 dni. W okresie 10 dni muszą występować: - 5 x dania mięsne; - 2 x danie bezmięsne; - 2 x danie półmięsne; - 1 x ryba. Wyżej wymienione rodzaje dań winny być serwowane naprzemiennie. Wydawanie dwudaniowego obiadu odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy w miesiącu XII 2015 roku oraz w VI i VIII 2016 roku oraz na podstawie kolejnych zgłoszeń Zamawiającego telefonicznych lub e-mailem na dzień przed wydaniem obiadu (w przypadku zmiany liczby posiłków). Lista i zgłoszenie zawierać będą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania dziecka zgłaszanego na obiad. 2) Zupy. Szacuje się, że ilość zup w 2016 roku wyniesie około 40 000 (dziennie z posiłków może skorzystać około od 140 do 220 osób). Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 500 ml; - chleb 100 g. 3) Zupy z dodatkiem. Szacuje się, że ilość zup z dodatkiem w 2016 roku wyniesie około 11 500 (dziennie z posiłków może skorzystać około od 140 do 220 osób). Dodatek stanowią np. parówka, kaszanka, jajka, pasztet, pieczeń, ser topiony. Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: - zupa 500 ml; - chleb 100 g; - dodatek 100 g. Wydawanie zup i zup z dodatkiem odbywać się będzie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy w miesiącu XII 2015 roku i VI 2016 roku oraz na podstawie kolejnych zgłoszeń Zamawiającego telefonicznych lub e-mailem na dzień przed wydaniem zupy (w przypadku zmiany liczby posiłków). Lista i zgłoszenie zawierać będą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ilość zup/zup z dodatkiem do wydania dziennie dla danej osoby. 3. Gramatura opisana w pkt 2. ppkt 1,2,3) stanowi gramaturę wydawanego (gotowego do spożycia) składnika posiłku. 4. Wykonawca przygotuje posiłki na bazie własnych produktów (w tym produktów sezonowych), we wszystkich wydawanych posiłkach wykonawca zapewni wartości kaloryczne i odżywcze - zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Posiłki muszą charakteryzować się dobrą jakością, posiadać walory smakowe oraz właściwą temperaturę (nie niższą niż: zupy 750C, drugie danie 630C, gorące napoje 800C), winny być urozmaicone, bez zastosowania produktów nieświeżych, o złej jakości i wysoko przetworzonych (zupy w proszku) oraz produktów zawierających ilość konserwantów przekraczających normy określone w odpowiednich przepisach. Środki spożywcze wykorzystywane do przygotowywania posiłków muszą spełniać wymogi określone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256). 5. Wykonawca musi posiadać możliwość korzystania na terenie miasta Lubania, z pomieszczenia, w którym będzie wydawał posiłki wcześniej przygotowywane na miejscu lub przywiezione z miejsca ich przygotowywania. Lokal, w którym wydawane będą posiłki winien być zlokalizowany w obrębie centrum miasta Lubania (obszar zamknięty ulicami: Rybacka, Lwówecka, Torowa, Izerska, Aleja Kombatantów, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Bankowa, Łużycka, Zgorzelecka, Podwale - zgodnie z załączoną mapką stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ). Lokal ten winien być wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia oraz musi zapewniać możliwość jednoczesnego spożywania posiłków przez co najmniej 30 osób. Wykonawca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do lokalu, o którym mowa wyżej. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków gorących, przygotowanych w dniu wydawania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych, z tym że: 1) Dwudaniowe obiady od poniedziałku do piątku; 2) Zupy od poniedziałku do czwartku; 3) Zupy z dodatkiem w piątki i dni poprzedzające dni wolne od pracy i dni świąteczne. 7. Obowiązujące godziny wydawania posiłków w lokalu, o którym mowa w pkt 5.: 1) zupy i zupy z dodatkiem w godzinach od 9:30 do 12:00, 2) dwudaniowe obiady w godzinach od 12:00 do 15:30. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych (dotyczy posiłków wydawanych w lokalu, o którym mowa w pkt 5. 9. W godzinach wydawania posiłków w lokalu musi obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt. 10. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo osobom spożywającym posiłki w lokalu, o którym mowa w pkt 5. 11. Wykonawca zobowiązany będzie także do dostarczania na własny koszt i wydawania posiłków w postaci dwudaniowych obiadów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, do których należą pomieszczenia znajdujące się w: 1) Szkole Podstawowej Nr 1, 59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 1, ok. 5 posiłków dziennie; 2) Szkole Podstawowej Nr 2, 59-800 Lubań, ul. Dolna 8; ok. 5 posiłków dziennie; 3) Szkole Podstawowej Nr 3, 59-800 Lubań, ul. Górna 3, ok. 15 posiłków dziennie; 4) Szkole Podstawowej Nr 4, 59-800 Lubań, ul. Kopernika 15, ok. 30 posiłków dziennie. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków do szkół wymienionych w pkt 11 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole w szczególności dni świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji letnich. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków w szkołach w naczyniach jednorazowego użytku (nie dopuszcza się naczyń papierowych). 14. Sposób i godziny wydawania posiłków w szkołach wymienionych w pkt 11 oraz warunki korzystania z pomieszczeń Wykonawca ustala we własnym zakresie z Dyrektorem danej szkoły. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków własnym środkiem transportu posiadającym aktualną decyzję właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na przewóz środków spożywczych, w odpowiednio przystosowanych do transportu termosach posiadających przewidziane prawem atesty. 16. Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt utylizacji resztek pokonsumpcyjnych. 17. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w punktach wydawania posiłków niezbędne wyposażenie oraz personel do wydawania posiłków. 18. Wykonawca zapewni zachowanie wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz stanu sanitarno-technicznego lokalu, w którym będą przygotowywane posiłki oraz w lokalu, o którym mowa w pkt 5. 19. Wykonawca winien zapewnić niezbędny personel do realizacji zamówienia, winien posiadać wymaganą dokumentację sanitarno-higieniczną dotyczącą personelu i lokalu, w którym będą przygotowywane posiłki oraz w lokalu, o którym mowa w pkt 5. 20. Wykonawca zapewni przestrzeganie systemu HACCP (system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), i standardów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna). 21. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu jadłospisu dekadowego (10-dniowego) na trzy dni robocze przed daną dekadą. 22. Wykonawca będzie zobowiązany w miejscu wydawania posiłków umieścić jadłospis obowiązujący na dzień wydawania posiłków oraz na kolejny dzień. 23. Wydawanie dwudaniowych obiadów na wynos będzie możliwe w przypadkach szczególnych, uzgodnionych każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego. Posiłki na wynos nie będą mogły być wydawane w formie suchego prowiantu. Posiłki nie będą mogły być wydawane wstecz (za dni poprzednie) ani z wyprzedzeniem (za dni następne). 24. W przypadku osób, które przez kolejne dwa dni nie odbierają posiłków Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wstrzymania od dnia następnego przygotowywania i wydawania posiłków dla tych osób; 2) zgłoszenia Zamawiającemu telefonicznie faksem lub e-mailem do godziny 900 w dniu, od którego wstrzymano posiłki osób, o których mowa w ppkt 1. 25. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w pkt 24 Zamawiający nie dokona zapłaty za posiłki zamówione i niewydane, o których mowa w pkt 24.

II.1.5)

o  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.01.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) realizowali lub realizują usługi, których przedmiotem było/jest przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków w ilości co najmniej 150 dziennie. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizowane/realizowane usługi obejmowały/obejmują przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie co najmniej 150 posiłków dziennie w ramach jednego lub więcej zamówień. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) wykaz wykonanych i wykonywanych głównych usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu gorących posiłków, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały/są wykonywane, b) dowody (poświadczenia) potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że usługi wykonywał/wykonuje należycie. c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - szef kuchni, posiadający odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, - kucharze i pomocnicy posiadający odpowiednią praktykę zawodową. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy winni udokumentować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek. b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Jeżeli z treści polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy/składek;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Ofertowy; 2. Formularz Cenowy; 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 6. Przykładowy jadłospis na 10 dni; 7. Potwierdzenie, zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób ich wykorzystania, charakter stosunków łączących go z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie - 10

IV.2.2)

o  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: 1) zmiany-zwiększenia ilości osób lub/i ilości szacowanych posiłków; 2) zmiany obowiązującego prawa; 3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy z powodu: a) określonego w ppkt 1), b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 4) zmiany danych identyfikujących Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany Wprowadzone zmiany do umowy wymagają zawarcia stosownego aneksu do umowy. Do zmiany umowy dojść może jedynie w rezultacie złożenia zgodnego oświadczenia woli przez wszystkie jej strony. Wyżej wymienione zapisy nie przyznają wykonawcom jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych., w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.luban.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 16 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 13 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaniu
Aneta Szpytma

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (356kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do umowy (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1A do SIWZ - formukarz cenowy (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków. (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 do umowy (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych usług (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz kadry (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o powiązaniach kapitałowych. (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 7do SIWZ- -Potwierdzenie Wykonawcy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 do SIWZ - mapka (179.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zamówieniu (523kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (439.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (274.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do umowy (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1A do SIWZ - formukarz cenowy (127.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków. (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 do umowy (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych usług (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz kadry (127.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. (124.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o powiązaniach kapitałowych. (173.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 7do SIWZ- -Potwierdzenie Wykonawcy (206.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 do SIWZ - mapka (221.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (243.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2015-11-17 14:14:53
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2015-11-17 14:25:55
Ostatnia zmiana:2015-11-17 14:26:14
Ilość wyświetleń:2029
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij