Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

Rodzina 500 plus

 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY NALEŻY SKŁADAĆ

OD 1 SIERPNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA.

 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W PÓŹNIEJSZYM TERMINE, PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZOSTANIE USTALONE

OD MIESIĄCA ZŁOŻENIA WNIOSKU.

 

Gdy wniosek zostanie złożony w sierpniu - przyznanie świadczenia wychowawczego

oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi

do 31 października tego roku.

 

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż

do 30 listopada.

 

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż

do 31 grudnia.

 

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących

od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

  

Zobacz jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus

 

 

Rodzina 500 plus

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm.).

Sprawy związane z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1, pokój nr 10-11 (II piętro). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu 756464494.

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat, w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenia wychowawcze wypłacane będą od 20-go dnia  każdego miesiąca. Wypłata świadczeń uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Zmiany od okresu świadczeniowego 2017/2018

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Wspominane niepożądane zjawiska uda się wyeliminować dzięki kilku mechanizmom. Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.

Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć już od 1 sierpnia. Wówczas przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Osobiście, listownie lub przez internet

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (Plac Lompy 1, pok. 10-11) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań (ul. 7 Dywizji 14) na stronie internetowej www.mops.luban.pl.

Wnioski będzie można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) dotyczące każdego członka rodziny;

 

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. (np. kopie dokumentów potwierdzających zmiany sytuacji dochodowej).

 

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Załączniki

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (804.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (914.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (929.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016-2017 wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016-2017 oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016-2017 oświadczenie o dochodach z dzialalności gospodarczej (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016-2017 oświadczenie o skladkach zdrowotnych (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016-2017 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017-2018 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017-2018 oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017-2018 oświadczenie o skladkach zdrowotnych (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017-2018 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie do koordynacji (156.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2016-02-22 07:52:33
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2016-02-22 07:57:49
Ostatnia zmiana:2017-07-31 15:23:49
Ilość wyświetleń:5470
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij