Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 32/17 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 32/2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Na podstawie art. 772 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j.) oraz 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j.) zarządzam, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 2

 

1.   Niniejszy regulamin określa:

a)   wymagania kwalifikacyjne pracowników,

b)   szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

c)   warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

d)   warunki przyznawania dodatku za pracę w godzinach nocnych,

e)   zasady przyznawania nagród,

f)   warunki przyznawania i sposób wypłacania premii.

2.   Warunki i sposób przyznawania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

§ 3

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a)   ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b)   rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014.1786 t.j.),

c)   pracodawcy – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (dalej: MOPS),

d)   dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora MOPS,

e)   pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w MOPS na podstawie umowy o pracę,

f)   kierowniku – rozumie się przez to kierownika działu określonego w Regulaminie Organizacyjnym MOPS,

g)   budżecie – rozumie się przez to plan finansowy MOPS,

h)   regulaminie – rozumie się przez to Regulamin wynagradzania pracowników MOPS,

II. Wymagania kwalifikacyjne pracowników

§ 4

Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu oraz w załączniku nr 1 do regulaminu.

III. Szczegółowe warunki wynagradzania

§ 5

1.   Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

a)   wynagrodzenie zasadnicze,

b)   dodatek za wieloletnią pracę,

c)   dodatek za pracę w porze nocnej,

d)   premia regulaminowa,

e)   dodatek do wynagrodzenia pracownikom socjalnym,

f)   nagroda jubileuszowa,

g)   dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

h)   jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

i)   odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2016.1474 t.j.).

2.   Pracodawca może przyznać pracownikom:

a)   dodatek funkcyjny,

b)   dodatek specjalny dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych,

c)   stanowiskach urzędniczych,

d)   premię uznaniową dla pracowników pomocniczych i obsługi,

e)   nagrodę.

§ 6

 

1.   Dyrektorowi wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia ustala    Burmistrz Miasta Lubań.

2.   Pozostałym pracownikom wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia  ustala dyrektor.

§ 7

1.   Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest stosowne do zajmowanego stanowiska, zaszeregowania i posiadanych kwalifikacji, określonych w tabeli stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

2.   Stawki minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla danej kategorii zaszeregowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 8

Dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę przysługują na warunkach
i w wysokości określonej w art. 38 ustawy.

§ 9

1.   Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej jego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonej na podstawie ust. 2.

2.   Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

IV. Warunki i sposób przyznawania dodatku pracownikom socjalnym

§ 10

1.   Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).

2.   Dodatek przysługuje za miesiące, za które wypłaca się wynagrodzenie. W przypadku zatrudnienia w mniejszym niż pełny etat wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje
w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

3.   Wysokość dodatku zmniejsza się o jedną trzydziestą część tego dodatku za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, za które pracownik otrzymuje
z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

V. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego

§ 11

1.   Dodatek funkcyjny może zostać przyznany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu.

2.   Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikom zatrudnionym na następujących stanowiskach:

a)   dyrektor, zastępca dyrektora,

b)   główny księgowy, zastępca głównego księgowego,

c)   kierownik działu,

d)   radca prawny.

3.   Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od wielkości kierowanego działu oraz złożoności wykonywanych zadań, i wynosi:

a)   dla dyrektora – do 70% jego wynagrodzenia zasadniczego,

b)   dla zastępcy dyrektora, głównego księgowego, zastępcy głównego księgowego, kierownika działu i radcy prawnego – do 50% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

VI. Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego

§ 12

1.   Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań dyrektor może przyznać pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, dodatek specjalny. Dodatek specjalny ma charakter uznaniowy.

2.   Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

3.   Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4.   Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności
w pracy, spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

5.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być zwiększony ponad wysokość określoną w ust. 3, z zachowaniem procedury, o której mowa w § 12.

6.   Decyzję o przyznaniu dodatku specjalnego dla dyrektora podejmuje Burmistrz Miasta Lubań, na wniosek Naczelnika wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad działalnością jednostki.

7.   Z wnioskiem o przyznanie dodatku specjalnego występuje bezpośredni przełożony,
z zastrzeżeniem ust. 8. Formularz wniosku o przyznanie dodatku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

8.   Dyrektor może przyznać dodatek specjalny dla zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierownika działu, radcy prawnego i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracji bez konieczności złożenia wniosku,
o którym mowa w ust. 7. Wzór uzasadnienia przyznania dodatku specjalnego stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

 

 

VII. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii

§ 13

1.   Dla wszystkich pracowników tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz premiowy z przeznaczeniem na wypłatę premii regulaminowej.

2.   Pracownicy otrzymują premię regulaminową za wykonywanie zadań:

a)   wynikających z ich zakresu czynności,

b)   wywiązywania się w sposób należyty z powierzonych im obowiązków,

c)   przestrzeganie przepisów o dyscyplinie pracy oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.   Wysokość premii regulaminowej dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony ustala się w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

4.   Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby , bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, za które pracownik otrzymuje
z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego premia regulaminowa nie przysługuje.

5.   Premia regulaminowa wypłacana jest w okresach 1-miesięcznych wraz
z wynagrodzeniem za pracę.

6.   Premia regulaminowa może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:

a)   nie spełnienia przez pracownika któregokolwiek z wymogów ust. 2 – premia ulega obniżeniu co najmniej o 10%,

b)   spóźniania się pracownika do pracy lub wcześniejszego opuszczania miejsca pracy – premia ulega obniżeniu co najmniej o 5% za każdy udokumentowany przypadek,

c)   nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy – premia ulega obniżeniu co najmniej o 15% za każdy dzień nieobecności.

7.   Pracownik może być pozbawiony premii regulaminowej za:

a)   zagarnięcie mienia lub spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy,

b)   rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

c)   spożywanie alkoholu w czasie pracy lub przebywanie w miejscu pracy
w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości,

d)   rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

8.   Pracownikowi przysługuje prawo uzyskania informacji dotyczącej wysokości przyznanej premii regulaminowej. O pozbawieniu lub obniżeniu premii regulaminowej pracownik jest informowany na piśmie.

9.   Dyrektorowi premia regulaminowa nie przysługuje.

§ 14

1.   Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi mogą otrzymywać dodatkowo premię uznaniową w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego
w następujących przypadkach:

a)   okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych, lub

b)   okresowego powierzenia dodatkowych zadań,

2.  Premia uznaniowa jest wypłacana w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

3.  Decyzję w sprawie przyznania premii uznaniowej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym i obsługi podejmuje dyrektor na wniosek zastępcy dyrektora. Wniosek ten musi być zaakceptowany przez głównego księgowego. Wzór wniosku o przyznanie premii uznaniowej stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie nieobecności zastępcy dyrektora, decyzję w sprawie przyznania premii uznaniowej podejmuje dyrektor bez wniosku. Decyzja musi być zaakceptowana przez głównego księgowego i wymaga uzasadnienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie nieobecności dyrektora, decyzję
w sprawie przyznania premii uznaniowej podejmuje zastępca dyrektor bez wniosku. Decyzja musi być zaakceptowana przez głównego księgowego i wymaga uzasadnienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu.

VIII. Zasady przyznawania nagród

§ 15

1.   Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych oraz obsługi, tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz nagród.

2.   Wysokość funduszu nagród ustala się w wysokości do 5%, planowanej na każdy rok budżetowy, sumy wynagrodzeń osobowych bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

3.   W uzasadnionych przypadkach fundusz nagród może być podwyższony przez Dyrektora.

§ 16

 

1.   Dyrektor może przyznać:

a)   nagrodę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

b)   nagrodę roczną,

c)   nagrodę uznaniową.

2.   Dyrektor może przyznać nagrody, o których mowa w ust. 1, w oparciu o:

a)   ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,

b)   charakter i stopień złożoności oraz trudności wykonywanych zadań,

c)   dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków,

d)   działania usprawniające na stanowisku pracy,

e)   przejawianie inicjatywy i samodzielności (innowacyjności),

f)   wzorowe wypełnianie obowiązków,

g)   staż pracy w MOPS.

3.   Nagrody przyznawane są pod warunkiem posiadania odpowiednich środków w budżecie.

 

§ 17

1.   Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje bezpośredni przełożony,
z zastrzeżeniem ust. 2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.

2.   Dyrektor może przyznać nagrodę dla zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierownika działu, radcy prawnego i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracji bez konieczności złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1. Wzór uzasadnienia przyznania nagrody stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.

3.   Decyzję o przyznaniu nagrody dla dyrektora podejmuje Burmistrz Miasta Lubań, na wniosek Naczelnika wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad działalnością jednostki.

4.   Wnioski o nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa się do 31 października każdego roku. Decyzję w sprawie przyznania nagród dyrektor podejmuje do 15 listopada danego roku.

5.   Wnioski o nagrody roczne składa się w terminie do 15 grudnia każdego roku,
a decyzję co do przyznania nagrody dyrektor podejmuje do 27 grudnia danego roku.

IX. Postanowienia końcowe

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Kodeksu pracy oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 19

Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany
z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych.

§ 20

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. administracji.

§ 21

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 22

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości podczas ogólnego zebrania pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 roku.

 

Dyrektor

 Aneta Szpytma

 

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2017-08-07 08:55:21
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2017-08-07 09:00:10
Ostatnia zmiana:2017-08-07 09:00:28
Ilość wyświetleń:1166

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij