Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 41/17 w sprawie:zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" oraz zmiany w załączniku nr 2 " Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu" do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

ZARZĄDZENIE NR 41/17

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia 17.10.2017 r.

w sprawie zmiany w załączniku nr 1 „ Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” oraz zmiany w załączniku nr 2 „ Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 4, art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1047 ze zm.) art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku, poz. 1870 ze. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 760) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1” Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 30 kwietnia 2015 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu:

„ 1. § 9 otrzymuje brzmienie

1. Dowody bankowe

1) Dowody wpłaty

Wszelkie wpłaty na rachunek własny do banku dokonywane są przy pomocy bankowych

dowodów wpłaty . Dowód wpłaty ujmowany jest w raporcie kasowym a jego kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem pod wyciągiem bankowym na dowód

wpływu na rachunek bankowy.

2) Polecenie przelewu i zbiorcze polecenie przelewu

Podstawą do wystawienia polecenia przelewu powinien być oryginał dowodu podlegający zapłacie. Polecenie przelewu wystawia za pomocą bankowości elektronicznej banku wyłonionego do obsługi jednostki.

3) Czeki

Czeki gotówkowe winny być wystawiane przez kasjera w jednym egzemplarzu i

podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z odpowiednimi pełnomocnictwami

złożonymi w banku. Czeki wystawia kasjer na podstawie zatwierdzonych dowodów

źródłowych. Osoba otrzymująca czek do realizacji winna pokwitować jego odbiór w

ewidencji czeków. Po otrzymaniu wyciągu bankowego suma podjęta czekiem,

wynikająca z tego wyciągu podlega sprawdzeniu porównawczemu z kwotą ujętą w

raporcie kasowym. Grzbiety czeków podłącza się do wyciągu bankowego i dekretuje na

załączniku do grzbietu według zatwierdzonych dowodów źródłowych z podziałką

klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do instrukcji.

4) Wyciągi z rachunków bankowych

Wydrukowane z programu bankowości elektronicznej wyciągi rachunków bankowych winny być sprawdzone przez pracownika działu księgowości wraz z załączonymi do niego dokumentami.

Jeżeli zostaną stwierdzone niezgodności, należy pisemnie je uzgodnić z oddziałem banku obsługującego rachunek.

5) Dyspozycja wypłaty gotówki

Dyspozycja wypłaty gotówki winna być wystawiana przez kasjera w jednym egzemplarzu i podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z odpowiednimi pełnomocnictwami złożonymi w banku. Dyspozycje wystawia kasjer na podstawie zatwierdzonych dowodów źródłowych.

. Po otrzymaniu wyciągu bankowego suma podjęta dyspozycją wypłaty gotówki, podlega

sprawdzeniu porównawczemu z kwotą ujętą w raporcie kasowym. Kopię dyspozycji

wypłaty gotówki potwierdzoną za zgodność z oryginałem podłącza się do wyciągu

bankowego i dekretuje na załączniku do dyspozycji wypłaty według zatwierdzonych

dowodów źródłowych z podziałką klasyfikacji budżetowej wzór załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2 „ Zasady ( polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do zarządzenia nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 30 kwietnia 2015 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

1. § 31 otrzymuje brzmienie:

1. Program finansowo-księgowy SIGID służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych - Księgowość budżetowa jednostki i /lub Zarządu – wersja KB 2.50f. eksploatację rozpoczęto w 2006 roku ( aktualizacja).

2. Ponadto programy używane w dziale księgowości to:

1) R2Płatnik PRO wersja 3.38 opracowany przez Firmę RESET 2 sp. z .o o Wrocław- eksploatację rozpoczęto w 2016 roku ( aktualizacja) . Program ten pozwolił skomputeryzować rozliczanie wynagrodzeń pracowników MOPS Lubań, oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Program umożliwia naliczenie potrąceń, składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie wprowadzonych słowników naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu tworzone są zbiorcze zestawienia wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Program pozwala zliczyć dochody pracownika z dowolnego okresu. Umożliwia drukowanie rocznego rozliczenia podatku i drukowanie PIT, przekazywanie danych do programu PŁATNIK, drukowanie zaświadczeń o dochodach pracownika z danego okresu.

2) PŁATNIK Firmy Asseco POLAND przekazany przez ZUS wersja 10.01.001 eksploatację rozpoczęto 2001 r. ( aktualizacja).

3) SJO BeSTi@ - system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. sprawozdawczość jednostek organizacyjnych opracowany przez SYGNITY S.A i Sputnik Software Sp .z. o. o – wersja 4.061.03.34 eksploatację rozpoczęto w 2010 roku

( aktualizacja). System wspomaga sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych w miesięcznym, kwartalnym okresie sprawozdawczym. System obsługuje tworzenie bilansów jednostek budżetowych oraz wspomaga pracę w zakresie tworzenia planów finansowych jednostek, umożliwia tworzenie raportów różnego rodzaju na podstawie wprowadzonych danych.

4) Program Obsługa Kasy- program SIGID obsługujący prowadzenie kasy (do głównego rachunku bankowego) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wersja KA 2.39b. Eksploatację rozpoczęto sierpień 2015 r.( aktualizacja )”

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Aneta Szpytma

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2017-11-03 12:58:49
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2017-11-03 13:06:28
Ostatnia zmiana:2017-11-03 13:06:46
Ilość wyświetleń:881
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij