Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 7/19 w sprawie: w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

                                                                                                        ZARZĄDZENIE Nr  7/19

 

                                                                                Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

                                                                                                           z dnia 28 lutego  2019 r.

 

 

w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013.167 ) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 roku w sprawie określenia warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.2002.27. 271 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

Ustala się ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

Ustala się ogólne zasady używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 38/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaniu z dnia 29.07.2015r. oraz zarządzenie nr 52/15 z dnia 09.10.2015r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego do odbycia podróży służbowej nie będącego własnością pracodawcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/19

Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubaniu z dnia 28.02.2019r.

 

ZASADY WYSTAWIANIA I ROZLICZANIA DELEGACJI SŁUŻBOWYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

 

 1. Prawo do należności na pokrycie kosztów podróży służbowej przysługuje pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (zwanego dalej „Ośrodkiem”), jeżeli wykonywał zadanie służbowe poza stałym miejscem swojej pracy a wykonywanie tego zadania było skutkiem polecenia pracodawcy.
 2. W Ośrodku prowadzony jest rejestr wystawionych poleceń wyjazdu służbowego.
 3. Wystawione polecenie wyjazdu służbowego winno zawierać niżej wymienione elementy:

a)      numer,

b)     imię i nazwisko,

c)      stanowisko służbowe,

d)     określenie celu podróży,

e)      czas jej trwania (data),

f)      określenie środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej,

g)     datę wystawienia ( wzór polecenia wyjazdu służbowego stanowi załącznik nr
1 do niniejszego załącznika).

 1. Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników Ośrodka podpisuje Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona. Dla Dyrektora Ośrodka polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Burmistrz Miasta Lubań. W przypadku nieobecności Dyrektora polecenie wyjazdu służbowego dla Zastępcy Dyrektora podpisuje Burmistrz Miasta Lubań.
 2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Dyrektor Ośrodka, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora.
 3. Przy wyborze trasy oraz rodzaju środka komunikacji, delegowany pracownik jest zobowiązany do kierowania się zasadami gospodarności i oszczędności.
 4. Dieta w czasie podróży służbowej krajowej przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia jest przyznawana i rozliczana zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r.
 5. Dieta w czasie podróży służbowej zagranicznej przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki jest przyznawana i rozliczana zgodnie
  z ww. rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r.
 6. Należność z tytułu diet w czasie podróży służbowej krajowej oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży służbowej do powrotu po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

a)      jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

                        - mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,

                        - od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

                        - ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości,

b)     jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

                        - do 8 godzin – przysługuje 50 % diety,

                        - ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości,

c)      dieta nie przysługuje jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodobowe wyżywienie,

d)     kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

                        - śniadanie – 25% diety,

                        - obiad – 50% diety,

                        - kolacja – 25% diety.

 1. Jeżeli pracownik rozlicza dietę na rachunku kosztów podróży (druk delegacji), a z programu szkolenia nie wynika, że pracownik będzie miał zapewnione wyżywienie, składa on dodatkowo oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że organizator nie zapewnił całodobowego wyżywienia”. W razie korzystania z jednego z posiłków wymienić odpowiednio (śniadanie, obiad, kolacja)”. Ponadto na druku polecenia wyjazdu służbowego pracownik składa oświadczenie, że nie posiada zniżki na przejazdy autobusem, pociągiem, busem i innymi.
 2. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (bilety, rachunki) potwierdzające poniesione wydatki.
 3. Delegowany pracownik winien posiadać potwierdzenie pobytu służbowego w miejscu                      i terminie określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. W przypadku braku potwierdzenia delegowany pracownik składa oświadczenie o treści: „Poświadczam pobyt w terminie …………… i miejscu ……………” oraz składa swój czytelny podpis.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot poniesionych wydatków po złożeniu pisemnego oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów i przyczynach braku ich udokumentowania. Decyzję o zwrocie podejmuje Dyrektor Ośrodka, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora.
 5. Rozliczenia delegacji dokonuje osoba delegowana nie później niż 14 dni od zakończenia podróży. Stwierdzenie wykonania polecenia służbowego potwierdza osoba delegowana, sprawdzenie formalno-rachunkowe pracownik księgowości, sprawdzenie merytoryczne starszy administrator lub upoważniony pracownik, a zatwierdza Dyrektor Ośrodka, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora.
 6. Zwrot kosztów podróży następuje niezwłocznie na podstawie prawidłowo wystawionego                  i przedłożonego rachunku kosztów podróży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 7/19

Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubaniu z dnia 28.02.2019r.

 

ZASADY UŻYWANIA SAMOCHODU  OSOBOWEGO DO ODBYCIA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ NIE BĘDACEGO WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY ORAZ  ZASADY PRZYZNANIA RYCZAŁTU NA JAZDY LOKALNE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

1.      W przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie w celu podróży służbowej poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, samochodu służbowego lub odbycia podróży środkami komunikacji publicznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (dalej zwanego „Ośrodkiem”), a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora, wyraża w poleceniu wyjazdu służbowego zgodę na odbycie tej podróży samochodem prywatnym.

2.      Przed odbyciem podróży służbowej pracownik zwraca się z wnioskiem który stanowi, załącznik nr 1 do załącznika nr 2, o wyrażenie zgody na wyjazd prywatnym samochodem osobowym.

3.       W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów   podróży  w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

4.      Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby rozliczenia kosztów podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy                           w wysokości 60% stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w § 2 litera a i b  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

5.       Do druku polecenia wyjazdu służbowego samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy dołączona musi być ewidencja przebiegu pojazdu zgodna z załącznikiem nr 2 do niniejszego załącznika.

6.      W przypadki odbycia podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością pracodawcy, pracodawca nie odpowiada wobec pracownika za poniesioną wobec niego szkodę w związku z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych.

7.      W przypadku uzasadnionych potrzeb zwrotowi podlegają również inne realnie poniesione wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego, np.: opłata za przejazd płatną autostradą, opłata za korzystanie z parkingu. Do rozliczenia wydatków pracownik zobowiązany jest załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki.

8.      Miesięczny ryczałt na jazdy lokalne dla Dyrektora Ośrodka przyznaje Burmistrz Miasta Lubań. Dyrektor Ośrodka może przyznać dla pracowników ryczałt na jazdy lokalne.

9.      Podstawą zwrotu kosztów jest umowa cywilnoprawna zawarta między pracodawcą                             a pracownikiem dotycząca używania pojazdu dla celów służbowych oraz pisemne oświadczenie pracownika o używaniu pojazdów dla celów służbowych w danym miesiącu. Miesięczny ryczałt wypłaca się po  zakończeniu miesiąca na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego załącznika. Oświadczenie pracownik składa najpóźniej do 5 dnia po miesiącu, za który należy się ryczałt.

10.   Ryczałt nie przysługuje za okres:

a)      choroby,

b)     urlopu,

c)      podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin,

d)     innej nieobecności w pracy,

11.   Kwotę ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy dzień, za który ryczałt nie przysługuje.                       W związku z tym każde oświadczenie winno być sprawdzone pod względem merytorycznym          i potwierdzone przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych lub innego upoważnionego pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Załącznika Nr 2

do Zarządzenia nr 7/19

Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubaniu z dnia 28.02.2019r.

 

 

 

WNIOSEK

 

na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym pracownika

 

Proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem na zasadach określonych

w Zarządzeniu Nr 7/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 28 lutego 2019 r.

 

l. Nazwisko i imię pracownika ……………………………………………………………………………………...

 

2. Komórka organizacyjna, …………………………………………………………………………………………

 

stanowisko…………………………………………………………………………………………………………...

 

3.Data podróży………………………………………………………………………………………………………

 

miejsce…………………………………………………………………………………………….…...…….………

 

cel podróży…………………………………………………………………………………………………………..

 

4.Środek transportu: samochód osobowy – nr rejestracyjny………………………………………………………..

 

o pojemności cm3 …………………………………………………………………………………………………..

 

stanowiący własność/współwłasność (*)

 

5.Oświadczam, że posiadam uprawnienia do kierowania w/w samochodem oraz polisę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w zakresie jego prowadzenia.

 

 

……………………………………

                                                                                                                                                    podpis wnioskodawcy

 

 

                                                                                                                                           Wyrażam/nie wyrażam zgody

                                                                                                                     

                                                                                                                                                      podpis pracodawcy

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Wniosek dotyczy jednej podróży służbowej/wyjazdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Załącznika Nr 2

do Zarządzenia nr 7/19

Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubaniu z dnia 28.02.2019r.

 

…………………………….

imię i nazwisko

…………………………….

adres

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Niniejszym oświadczam, że w miesiącu  …………… roku używałam/łem do celów służbowych samochód osobowy o numerze rejestracyjnym …….., poj……. i przedkładam niniejsze wyliczenie:

 

1.  Przyznany ryczałt pieniężny na przejazdy lokalne:

….. x stawka zł za km = …… zł

2. Potrącenia z kwoty ryczałtu z tytułu:

urlopu                                                                        … dni

delegacji służbowych                                    … dni

innej nieobecności w pracy                          …dni

Potrącenia..... dni x …… zł = …. złotych

 

3. Należność z tytułu ryczałtu = …………………………………..

słownie ……………………………………………………………                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2019-03-08 13:17:18
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2019-03-08 13:18:55
Ostatnia zmiana:2019-03-08 13:24:04
Ilość wyświetleń:561
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij