Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 11/19 w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 " Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych" oraz zmiany w załączniku 2 "Zasady (politykę) rachunkowości w jednostce budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu " do zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20 marca 2018 roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

            ZARZĄDZENIE  NR 11/19

DYREKTORA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

                                                                z dnia 14.03.2019 r.

 

 

w sprawie zmiany w załączniku nr 1 Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów

finansowo-księgowych” oraz zmiany w załączniku 2 ”Zasady (politykę) rachunkowości w

jednostce budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  do zarządzenia nr

12/2018  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20 marca 2018

roku dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2017 poz.760 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

                                                                       § 1.

 

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1” Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji

dokumentów finansowo-księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” do

zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  20 marca

2018 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu:

§ 13 otrzymuje brzmienie:

1. Dokument wyjazdu służbowego wystawia się w celu:

a)      udokumentowania wyjazdu służbowego,

b)      rozliczenia kosztów podróży

2. Polecenie wyjazdu służbowego – podróż krajowa ( wzór polecenia wyjazdu służbowego stanowi załącznik nr 9 do instrukcji).

Podróżą krajową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego.

Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników – wystawia i ewidencjonuje Starszy

administrator a podpisuje Dyrektor, natomiast dla Dyrektora

polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Burmistrz. W przypadku nieobecności Dyrektora

polecenie wyjazdu służbowego dla Zastępcy Dyrektora podpisuje Burmistrz. Polecenie wyjazdu

służbowego winno zawierać:

a)      nr polecenia wyjazdu służbowego i datę wystawienia,

b)      imię i nazwisko oraz stanowisko delegowanego pracownika,

c)      termin i miejsce podróży służbowej

d)       miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w przypadku gdy nie jest to  -miejsce pracy      pracownika

e)    cel podróży służbowej rodzaj, środka lokomocji jakim pracownik może podróżować.

f)       Delegowany pracownik winien posiadać potwierdzenie pobytu służbowego w miejscu i terminie określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. W przypadku braku potwierdzenia delegowany pracownik składa oświadczenie o treści : „ Oświadczam pobyt w terminie i miejscu ” oraz składa swój czytelny podpis.

Na wniosek pracownika Dyrektor lub Zastępca Dyrektora  może wyrazić zgodę na wyjazd

samochodem prywatnym ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 do instrukcji). Zgoda ta

wyrażona jest na zgłoszeniu/ zleceniu wyjazdu służbowego.

Rozliczenie wynosi 60% stawki zawartej w § 2 pkt 2. lit. a i b  w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z  dnia 29.01.2013  roku w sprawie określenia warunków ustalania oraz sposobu

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze

zm.). Do druku polecenia służbowego samochodem osobowym niebędącym własnością

pracodawcy dołączona musi być ewidencja przebiegu pojazdu zgodna z załącznikiem Nr 6 do

instrukcji.

Polecenie wyjazdu jest wystawiane przez starszego administratora i wpisywane do ewidencji

wyjazdów służbowych pod kolejnym numerem, który jest jednocześnie numerem polecenia

wyjazdu i zawiera wyszczególnienia, o których była mowa wyżej.

3. Delegacje służbowe należy rozliczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.

 

                                                                                                              § 2.

 

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2” Zasady ( polityka ) rachunkowości

w  jednostce budżetowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu „ do zarządzenia nr

12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  20 marca 2018 r. dotyczącego

przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lubaniu:

§ 1 ust.7 otrzymuje brzmienie:

 Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzane za rok obrotowy obejmuje:

a)      bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,

b)      rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy),

c)      zestawienie zmian funduszu,

d)      informacja dodatkowa.

§ 3 ust.4 otrzymuje brzmienie

W stosunku do dłużników alimentacyjnych ustala się następujące zasady odpisów aktualizacji

należności budżetowych:

a) z tytułu zaliczki alimentacyjnej odpisów dokonuje się w 100%

b) z tytułu funduszu alimentacyjnego dokonuje się wiekowania należności na do 60 dni 20%, od 61

180 40%, od 181-360 60% , oraz powyżej 361 dni 100%.

Odpisów dokonuje się raz na kwartał po otrzymaniu od pracownika merytorycznego  szacowania

odpisów amortyzacyjnych należności.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1.       Programy komputerowe służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz inne programy używane w dziale księgowości:

1)  Program finansowo-księgowy SIGID służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych - 

Księgowość budżetowa jednostki i /lub Zarządu – wersja KB 4.03f. ( eksploatację rozpoczęto w

2006 roku).

Dostępne dla użytkownika funkcje to:

a)  obsługa planu kont- funkcje umożliwiające założenie słownika kont analitycznych do kont

syntetycznych,

b) założenie i obsługa kont w ciągu roku po rozpoczęciu księgowania bilansu otwarcia,

c) rejestracja dokumentów, czyli wprowadzenie ewidencji do komputera danych o dokumentach

oraz danych z dokumentów, które to dane będą przez operatora zaksięgowane na kontach,

d) księgowanie dokumentów- czyli funkcje pozwalające operatorowi wydać polecenie wykonania

danych wprowadzonych podczas rejestracji,

e) zamykanie miesiąca,

f) zamykanie roku i automatycznie generowanie bilansu otwarcia na następny rok,

g) wprowadzanie planu wydatków i dochodów w przekrojach na zadania własne i zlecone, ze

środków EFS, ZFŚS w podziałkach klasyfikacji.

h) funkcje pozwalające na wyświetlenie i wydruk zestawień do sporządzenia sprawozdań

wewnętrznych.

Dokumentacja wraz z opisem programu znajduje się w dziale księgowości.

2) Biznes Pl@net rozpoczęto eksploatację w 2016 roku. Biznes Pl@net to system bankowości

elektronicznej, za pomocą którego uzyskiwane są bieżące dane o rachunkach- np. o stanie

środków i operacjach dokonywanych na rachunkach, wyciągi elektroniczne. System umożliwia

dokonywanie krajowych i zagranicznych dyspozycji płatniczych oraz dokonywanie dyspozycji

płatniczych na rzecz US i ZUS.

3) R2Płatnik PRO  wersja 3.38 PRO  opracowany przez  Firmę RESET 2 sp. z .o o Wrocław- eksploatację rozpoczęto w 2011 roku. Program ten pozwolił skomputeryzować rozliczanie wynagrodzeń pracowników MOPS Lubań, oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Program umożliwia naliczenie potrąceń, składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie wprowadzonych słowników naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu tworzone są zbiorcze zestawienia wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Program pozwala zliczyć dochody pracownika z dowolnego okresu. Umożliwia drukowanie rocznego rozliczenia podatku i drukowanie PIT, przekazywanie danych do programu PŁATNIK, drukowanie zaświadczeń o dochodach pracownika z danego okresu.

4) PŁATNIK Firmy Asseco  POLAND przekazany przez ZUS wersja 10.02.002 eksploatację rozpoczęto 2001 r.

5) SJO BeSTi@ - system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdawczość  Jednostek organizacyjnych opracowany przez SYGNITY S.A i Sputnik Software Sp.z.o.o – wersja 4.088.00.52 Eksploatację rozpoczęto w 2010 roku. System wspomaga sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych w miesięcznym, kwartalnym okresie sprawozdawczym. System obsługuje tworzenie bilansów jednostek budżetowych oraz wspomaga pracę w zakresie tworzenia planów finansowych jednostek, umożliwia tworzenie raportów różnego rodzaju na podstawie wprowadzonych danych.

6) Program SIGID Kasa wersja  KA 4.02d do obsługi kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu eksploatację rozpoczęto sierpień 2015 r.

                                                                                 § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu księgowemu.

 

                                                                                  § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Aneta Szpytma

Załączniki

Załącznik nr 9 do Instrukcji (472.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Instrukcji (359.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2019-05-09 09:08:19
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2019-05-09 09:10:18
Ostatnia zmiana:2019-05-09 09:10:37
Ilość wyświetleń:441
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij