Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 21/08

 

ZARZĄDZENIE NR 21 / 08


DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUBANIU

Z DNIA 10.07.2008 r.w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 4/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 8.02.2008r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez pracowników MOPS Lubań prowadzących pracę w terenie ( w rejonach opiekuńczych).


Na podstawie § 6 ust 2 pkt b Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zarządzam co następuje:


§ 1.


W Zarządzeniu nr 4/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, z dnia 8.02.2008r.w sprawie dokumentacji prowadzonej przez pracowników MOPS Lubań prowadzących pracę w terenie ( w rejonach opiekuńczych) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 2 dodaje się punkt 8 w następującym brzmieniu:

„ 8) rejestr miesięczny”


2) w § 3 ust 2 dodaje się punkt f i g w następującym brzmieniu:

„ f) rejestr rodzin dysfunkcyjnych,

g) rejestr osób nadużywających alkoholu”


3) dodaje się § 9a w następującym brzmieniu:

„ § 9a. 1. Rejestr miesięczny należy prowadzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8

do niniejszego zarządzenia.

2. W rejestrze miesięcznym umieszcza się dane dotyczące wyłącznie danego miesiąca”.


4) w § 7 ust 3 i § 10 w miejsce wyrazu „środowiskowej” wprowadza się wyraz „społecznej”


§ 2


Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu i Kierownikowi Działu Pomocy Społecznej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2008r.


 

                                                                                       Dyrektor

                                                                                    Beata Jurak

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 4/08


Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lubaniu,

z dnia 8.02.2008r
REJESTR MIESIĘCZNY


za miesiąc…….……………….2008 rok
Lp.


Rodzaj Czynności Służbowej


IlośćUwagi


1.
2.


3.


4.
5.


Wywiady – ogółem

w tym:

część I


część IV


część II


dot. umorzeń czynszu


dla innych instytucji.


Niebieskie Karty


Kontrakty socjalne


Praca socjalna ogółem:

w tym:

wizyty kontrolne


Inne wykonywane zadania

(wymienić jakie)


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….
……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2008-07-24 12:40:42
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2008-07-24 12:43:55
Ostatnia zmiana:2008-07-24 12:45:20
Ilość wyświetleń:2500